INFOLINIA
+48 735 790 790

Poradniki

Poradniki znak CE / Poradniki znak B

Poradzimy Państwu jak rozwiązać problemy ze znakiem CE!

W niniejszym rozdziale naszej strony, poradzimy jak rozwiązać różne problemy związane z oznaczeniem CE (znakiem budowlanym B), deklaracjami zgodności WE, deklaracjami zgodności UE, deklaracjami zgodności WE/UE, deklaracjami właściwości użytkowych, krajowymi deklaracjami zgodności (znak B), dyrektywami Nowego Podejścia, rozporządzeniami i normami zharmonizowanymi.

Zaufały nam tysiące firm między innymi:

 • Automotive: Audi, Brembo, Bridgestone, Delphi, General Motors, Opel, Pilkington, Porsche, Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo
 • Budownictwo: 3M, Barlinek, Bims Plus, Budimex, Deante, Durasan, Drutex, Fakro, Górażdże, Hempel, Hochtief, Krispol, Lafarge, Nida, Oknoplast, Pilkington, Radaway, Roca, Saint-Gobain, Strabag, Skanska, Veka, Wiśniowski, Viessmann, Vox
 • Elektronika: Fujitsu, Goodram, Komputronik, LG, Nokia, Philips, Siemens
 • Handel: Biedronka, BIMS, Brico, Castorama, Ikea, Jeronimo Martins, Jysk, Leroy Merlin, LPP, Neonet, OBI,
 • Nauka: Instytut Lotnictwa, Instytut Technologii Drewna, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, TUV,
 • Przemysł: ABB, Alstom, Apator, Bombardier, Dalkia, Festo, Hansa Flex, HCP Cegielski, Hempel, KGHM,
 • Przemysł spożywczy: ADM, Bakalland, Bonduelle, Hochland, Jutrzenka, Morliny, PBG, Perfecta, Tchibo, Zielona Budka,
 • Usługi:  Iqor, PKO BP, TNT, UPS,  
 • Klienci - więcej

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytanie w związku ze znakowaniem CE?

 

 

 

 

Jak sprawdzić jakim dyrektywom Nowego Podejścia podlega dany wyrób ? Czy są jakieś listy wyrobów wymagających oznakowania CE ? Czy dyrektywy Nowego Podejścia precyzyjnie określają wyroby, które im podlegają ? 

Więcej

AKADEMIA CE

Akademia CE - Witaj na stronie Akademii CE!

Akademia CE prowadzona jest przez Centrum Certyfikacji CECE – Polska lidera wdrażania oznakowania CE na rynku Europy środkowo-wschodniej, partnera KE w udostępnianiu wiedzy z zakresu dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń w sprawach oznakowania CE. Akademia znaku CE organizuje szkolenia z zakresu procesów oceny zgodności (badania, dokumentacje, analizy ryzyka ZKP, deklaracje zgodności WE, deklaracje zgodności UE, deklaracje zgodności WE/UE, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych).

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA doradza, bada, szkoli i kompleksowo wdraża oznakowanie CE i znak budowlany B.

Więcej

Znak CE – potrzebny czy niepotrzebny? To pytanie wcale nie ma łatwej i jednoznacznej odpowiedzi. Przekonują się o tym wszyscy wprowadzający wyroby na Europejski Obszar Gospodarczy. Znak CE jest problemem dla producentów, dystrybutorów, upoważnionych przedstawicieli i producentów a także dla urzędów celnych i agencji celnych.

 

Więcej

Kiedy nadać znak CE na wyrób budowlany ? Kiedy nadać znak budowlany B na wyrób budowlany ?

 

Sprawa wcale nie jest łatwa. Znak CE to znak ponad europejski, który obowiązuje na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Znak bardzo pożądany przez producentów i upoważnionych przedstawicieli producentów. Z drugiej strony znak B. Znak krajowy, jednak należy pamiętać, że wyrób wprowadzony w jednym kraju EOG może się poruszać po całym EOG. 

Więcej

Nadaj znak CE samodzielnie - Wybierz odpowiednie szkolenie

 

      

    

 

 

 

Więcej

Deklaracja zgodności WE / deklaracja zgodności UE / deklaracja właściwości użytkowych mogą (co nie oznacza, że w każdym przypadku muszą) być dołączone do wyrobu, jednak są przypadki kiedy dokumenty, a raczej ich kopie muszą być dołączone do produktów.. Tak jest na przykład w przypadku maszyn.  

Więcej

Jak wystawić deklarację zgodności WE krok po kroku.

Więcej

Jak wystawić dokument – DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE -  krok po kroku.

Więcej

Jak wystawić dokument – DEKLRACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - krok po kroku.

Więcej

Jak wystawić dokumet KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - krok po kroku.

 

Więcej

Certyfikacja CE jest procesem trudnym i długim, pochłaniającym nie rzadko bardzo konkretne środki finansowe. Jednak Certyfikacja CE czyli tak naprawdę proces oceny zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia to proces bardzo często do przeprowadzenia w tak zwanym module A, module samooceny producenta (dla wyrobów budowlanych - system oceny stałości właściwości użytkowych 4 dla rozporządzenia 305/2011 CPR w sprawie wyrobów budowlanych). Jeśli chcecie Państwo przeprowadzić proces oznakowania CE (znaku budowlanego B) samodzielnie warto skorzystać ze specjalnych szkoleń, które w Polsce przeprowadza CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska na których otrzymacie certyfikat, obszerne materiały szkoleniowe, dostęp do najnowszych przepisów oraz dostęp do infolinii. Więcej o szkoleniach – https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce  (Certyfikacja CE - szkolenia)

Więcej

Znak CE zabawki ? Czy zabawki wymagają przeprowadzenia procedury oceny zgodności ? Jeżeli dziecko w wieku do 14 roku życia, używa danego przedmiotu podczas zabawy to mamy do czynienia z zabawką w myśl dyrektywy 2009/48/WE (dyrektywa TOYS):

 • Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Jeśli mamy do czynienia z zabawką w myśl dyrektywy 2009/48/WE to dla zabawki musimy przeprowadzić proces oceny zgodności i finalnie oznakować ją znakiem CE. W procesie znakowania CE zabawki wykorzystuje się następujące normy zharmonizowane: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14, EN 62115.

 

Więcej

Wdrożenie oznakowania CE najlepiej zacząć od gruntownego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za proces oceny zgodności (proces, którego efektem jest wdrożenie oznakowania CE).


 

Więcej

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (Declaration of Performance DoP) i Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU to dokumenty, które są potwierdzeniem przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobu budowlanego, który klasyfikowany jest według:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (rozporządzenie 305/2011)

lub

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.16.1966)
Więcej

Certyfikacja maszyn na znak CE to pojęcie bardzo obszerne. Po pierwsze czym definicyjnie jest maszyna ?

Na początek warto zagłębić się w dyrektywę maszynową czyli dyrektywę 2006/42/WE i definicję maszyny:

Maszyna - zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

 

Więcej

Kto oznacza CE ? Kto może nanosić oznakowanie CE ? Odpowiedź na to pytanie nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Znak CE może nanosić producent wyrobu, a w przypadku gdy producent jest spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (spoza EOG), oznaczenie CE może nanieść upoważniony przedstawiciel. Za producenta rozumie się to każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Za upoważnionego przedstawiciela uważa się osobę fizyczną lub prawną, mająca siedzibę we Wspólnocie, posiadająca pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań.

Kto oznacza CE ?

Rysunek 1 Znak CE - Kto oznacza CE ?

Więcej

Kto wdraża znak CE ? Mamy tylko dwie możliwości jeżeli chodzi o nadanie oznakowania CE. Na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG oznaczenie CE może wdrożyć producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Należy pamiętać, że uprawnień do oznaczania znakiem CE nie ma ani importer, ani dystrybutor.

Kto wdraża znak CE ?

Rysunek 1 Znak CE - Kto wdraża znak CE ?

 

Więcej

Czy oznakowanie maszyn znakiem CE jest konieczne ? Czy oznakowanie maszyn znakiem CE dotyczy również Polski ?

 

Jeśli dany wyrób spełnia definicję maszyny:

 • Zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
 • Zespół określony powyżej,  z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
 • Zespół określony w dwóch punktach powyżej, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,
 • Zespoły maszyn określone w punktach powyżej lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość, zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

musi być oznaczony znakiem CE.

Oznakowanie maszyn znakiem CE

Rysunek 1 Oznakowanie maszyn znakiem CE

 

Więcej

Znak CE w Polsce obowiązuje od wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004) i na Europejski Obszar Gospodarczy. Na chwilę obecną Europejski Obszar Gospodarczy składa się z krajów UE i krajów EFTA czyli: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Więcej

CERTTYFIKAT CE - Ile kosztuje znak CE (ile kosztuje certyfikat CE – fraza zawiera niepoprawne pojęcie „certyfikat CE” – czytaj >> więcej << ) ? Wiele osób zadaje sobie pytanie ile kosztuje znak CE (ile kosztuje certyfikat CE). Samo nadanie oznaczenia CE (naniesienie odpowiedniej grafiki na wyrób) nie kosztuje nic, bo nadaje je producent lub jego upoważniony przedstawiciel na Europejskim Obszarze  Gospodarczym. Jednak cały, tak zwany proces oceny zgodności, to już wymierne koszty, bo samo stworzenie odpowiedniej dokumentacji to poświęcenie ogromnej ilości godzin pracy, a to przekłada się już na konkretne zasoby pieniężne. Dodatkowo jeśli producent nie posiada zaplecza badawczego, badania trzeba wykonać w jednostkach zewnętrznych co wywołuje z reguły następne poważne koszty. Istnieją także procedury oceny zgodności, które wymagają tak zwanej strony trzeciej czyli najczęściej jednostki notyfikowanej, i są to kolejne koszty. Tak więc kompleksowy proces oceny zgodności wykonywany zewnętrznie to koszt od 20 000 złotych netto. Na kompleksowy proces składa się wykonanie dokumentacji technicznej pod potrzeby oznakowania CE, przeprowadzenie badań, przeprowadzenia analiz ryzyka, wykonanie instrukcji, deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji właściwości użytkowych, oraz odpowiednich etykiet / tabliczek znamionowych  ze znakiem CE. Należy pamiętać, że realne jest wprowadzenie oznakowania CE samodzielnie lub przejęcie na siebie większości działań związanych z procesem oceny zgodności, co pozwoli na realne obniżenie kosztów. Do samodzielnych działań potrzebne będzie szkolenie z oznakowania CE. Informacje o szkoleniach - KLIKNIJ

 

 

Więcej

Wymogi dla znaku CE ? Jakie wymogi stwarzają dyrektywy Nowego Podejścia ?

Jeśli wyrób podlega pod którąkolwiek z dyrektyw wymienionych w menu DYREKTYWY na niniejszej stronie internetowej czyli jest np.  aktywnym wszczepialnym urządzeniem medycznym, fajerwerkiem, koleją linową do transportu osób, kotłem grzejnym opalanym paliwami płynnymi lub gazowymi, maszyną, materiałem budowlanym (znak CE lub znak budowlany B), materiałem wybuchowym do użytku cywilnego, prostym zbiornikiem ciśnieniowym, przyrządem pomiarowym, radiowym i telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, rekreacyjną jednostką pływającą (łodzie i jachty rekreacyjne), sprzętem i system ochronnym przeznaczonym do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, sprzętem niskonapięciowym czyli sprzętem elektrycznym przeznaczony do stosowania w określonym przedziale napięcia, środkiem ochrony indywidualnej, urządzeniem ciśnieniowym, urządzeniem medycznym, urządzeniem medycznym in vitro, urządzeniem spalającym paliwa gazowe, wagą nieautomatyczną, windą, wyrobem elektronicznym posiadające np. aktywną elektronikę, zabawką, musi posiadać znak CE.

 

Więcej

Kontrole rynku – znak CE. Kto kontroluje rynek w związku ze znakiem CE ?

 

Główną instytucja nadzoru rynku jest UOKIK (Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji), która dokonuje kontroli przez następujące organy nadzoru rynku:

 • Inspekcja Handlowa,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • Organy Nadzoru Budowlanego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urzędy Morskie,
 • Wyższy Urząd Górniczy,
 • Inspekcja Transportu Drogowego.

 

Kontrole rynku – znak CE. Kto wykonał najwięcej kontroli ?

Statystycznie (dane z roku 2015 UOKiK) najwięcej kontroli wykonała (w kolejności): Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Organy Nadzoru Budowlanego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja transportu Drogowego, Urzędy Morskie, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Transportu kolejowego. Inspekcja Handlowa skontrolowała tyle wyrobów ile pozostałe organy razem wzięte.

 

Kontrole rynku – znak CE. Która instytucja jest najbardziej kompetentna ?

Ilość kontroli powoduje, że na czele organów nadzoru rynku stoi Inspekcja Handlowa. IH kontroluje najczęściej wyroby ogólnodostępne, na które istnieje norma zharmonizowana typu C, czyli norma szczegółowo omawiająca dane wyroby. W związku z ilością kontroli IH popełniła również mnóstwo błędów. Kilka lat temu bardzo dobrą instytucją kontrolującą był UKE czyli Urząd komunikacji Elektronicznej jednak to na przestrzeni lat uległo znaczącemu pogorszeniu. Coraz sprawniejsza w kontrolach robi się Państwo Inspekcja Pracy, która największa opieka otacza maszyny i urządzenia.

 

Kontrole rynku - znak CE

Rysunek 1 Kontrole rynku - znak CE - zdjęcie przykładowego oznakowania CE

Więcej

Certyfikat CE, to pojęcie potoczne, nie mające uzasadnienia w przepisach zasadniczych czyli w dyrektywach Nowego Podejścia, w przepisach krajowych, ani w przepisach szczegółowych czyli w normach zharmonizowanych. Certyfikat CE to pojęcie nie istniejące w systemie prawnym.

 

Więcej

Poniżej zawarte pytania stanowią prawdziwe pytania zadane przez użytkowników serwisu CE-Polska.pl i serwisów wspomagających. Dobór pojęć użytych w zadanym pytaniu może być błędny, stąd dodatkowe wyjaśnienia. Oto pytania:

 • Jakie korzyści daje producentowi certyfikat CE ?
 • Jak sprawdzić certyfikat CE ?
 • Jak wygląda certyfikat CE ?
 • Co oznacza certyfikat CE na zabawkach ?
 • Czy certyfikat CE musi być w języku polskim ?
 • Kiedy CE jest obowiązkowe ?
 • Kiedy nie potrzeba CE ?

 

Prosimy pamiętać, że nie istnieje takie pojęcie jak CERTYFIKAT CE, a pod tym potocznym pojęciem kryje się:

 • Deklaracja zgodności WE,
 • Deklaracja zgodności UE,
 • Deklaracja zgodności WE / UE,
 • Deklaracja właściwości użytkowych.
 • Więcej o wyżej wskanych dokumentach - KLIKNIJ
Więcej

Pytanie kiedy CE jest obowiązkowe jest stosunkowo proste. Znak CE jest wymagany kiedy wyrób wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlega pod jakąkolwiek dyrektywę Nowego Podejścia lub rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie oznakowania CE.

Więcej

Pytanie kiedy nie potrzeba CE jest stosunkowo proste. Znak CE jest wymagany kiedy wyrób wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlega pod jakąkolwiek dyrektywę  Nowego Podejścia lub rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie oznakowania CE.

Więcej

Wyroby z CE? Jakie wyroby wymagają znaku CE? To bardzo krótkie pytania i w cale nie łatwa odpowiedź.

Więcej

Wyroby bez CE? Jakie wyroby nie wymagają znaku CE? To bardzo krótkie pytania i w cale nie łatwa odpowiedź.

Więcej

Balustrady, poręcze, farby, okucia, beton, kanały wentylacyjne znak budowlany B, znak CE, czy dopuszczenie do jednostkowego zastosowania?

Więcej

Dz.U.19.1176 (Dz.U. 2019 poz. 1176)  czyli jak oszukało Cię Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydając rozporządzenie Dz.U.19.1176 (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym) – dotyczy zmian między innymi dla balustrad i poręczy, okuć budowlanych, farb, kanałów wentylacyjnych, betonu towarowego.

Więcej

Znak CE na granicy szczególnie jeśli chodzi o Polskę stał się ogromnym problemem. Tak Polska jako jedyny kraj Europejskiego Obszaru Gospodarczego sprawdza oznakowanie CE na granicy w takim wymiarze. Większość krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, twierdzi że znakiem ce powinny zajmować się organy wyspecjalizowane w kraju.

Więcej

Maszyny to wyroby podlegające regulacją Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie procesów oceny zgodności (znak CE). Czy możliwe jest wprowadzenie na Europejski Obszar Gospodarczy maszyny bez znaku CE?

Więcej

31 stycznia 2020 stało się datą historyczną ze względu na pierwsze w historii opuszczenie Unii Europejskiej przez kraj członkowski, kraj starej Unii, czyli Wielką Brytanię. Decyzję Brytyjczyków najlepiej oceni historia. 1 lutego 2020 to pierwszy dzień Unii bez Wielkiej Brytanii.

Więcej

Pandemia wirusa SARS-CoV-2, wywołująca ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19, spowodowała duży popyt i duże zużycie masek medycznych i masek ochronnych. Tysiące Polaków zainteresowało się wprowadzeniem do obrotu wszelkiego rodzaju masek, które „mają pełnić funkcję ochronną”. Większość ludzi, która zainteresowała się szybkim biznesem nie ma jednak pojęcia, że przedmiotowe maski to wyrób objęty szczególnymi regulacjami, na który konieczne jest wystawienie deklaracji zgodności UE lub deklaracji zgodności WE oraz oznakowanie ich znakiem CE i dostarczeniem odpowiedniej informacji wspomagającej.

Więcej

W sytuacja w której nie masz oznakowania CE, na swoim wyrobie, który podlega pod dyrektywy Nowego Podejścia lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które mówią o oznakowaniu CE, masz naprawdę duży problem. Prawnie, nastąpiło nielegalne wprowadzenie do obrotu, które przedawnia się dopiero po 10 latach. Co zatem grozi, jeśli wprowadzasz wyrób w sposób nielegalny (kary za brak znaku CE, lub brak pełnej procedury oceny zgodności):?

Więcej

 

W dobie szalującej pandemii zakaźnej choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, mamy jako kraj poważne problemy z zaopatrzeniem, które zapewnił nam rząd, jeszcze nie dawno chwalący się "nadmiarowym przygotowaniem”.

Polscy przedsiębiorcy, jak zwykle stają na wysokości zadania i próbują ratować sytuację, która tak rażąco została zaniedbana przez władze.

Polskie firmy rozpoczęły produkcję oraz import wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej. Oczywiście skłonność do działań jest bezapelacyjnie godna pochwały. Natomiast nie wszystkie działania pomagają w tej trudnej sytuacji.

 

 

webinarium znak CE

Rysunek 1 Chcesz wiedzieć jak wdrożyć znak CE (kliknij w grafikę) ?

Więcej

Rok 2020 mocno pokrzyżował nasz uporządkowany grafik szkoleń CE. Jako jedni z nielicznych nasze grafiki szkoleniowe planujemy na rok do przodu. NIestety bieżący rok przyniósł drastyczne zmiany. Już 13 marca 2020 odwołaliśmy pierwsze szkolenia z CE. W samym marcu odwołaliśmy 1,5 tygodnia szkoleniowego (około 40 szkoleń), w kwietniu odwołaliśmy 2 tygodnie szkoleniowe itd…

Zapotrzebowanie na wiedze związaną z procesami oceny zgodności cały czas jest ogromne, a my nigdy nie mogliśmy podjąć jednoznacznej decyzji o przeniesieniu naszych szkoleń CE do internetu, aż do czasu. W drugiej połowie kwietnia 2020, na naszej stronie internetowej pojawiły się nasze najnowsze osiągnięcia edukacyjne - WEBINARIA CE, czyli nic innego jak szkolenia z zakresu oznakowania CE w internecie.

Więcej

Miniprzyłbice znak CE? Przyłbice znak CE?

Wirus SARS-CoV-2 wywołujący ostrą chorobę zakaźna układu oddechowego COVID-19, wywołał wiele strachu i zamieszania. Wprowadzano nakazy osłaniania nosa i twarzy. Do tych celów można stosować między innymi:

Więcej

Webinaria CE – na żywo vs. Szkolenia CE odtwarzane - bez prowadzącego. Funkcjonowanie naszej firmy w czasie pandemii wymagało od nas wielu zmian, w wielu obszarach. Wszystko co robiliśmy do tej pory stanowiło poziom jakościowy, który chcieliśmy niezmiennie serwować naszym klientom. Aby nadal przekazywać ludziom wiedzę w kwestiach oznaczenia CE na tym samym poziomie, musieliśmy mieć pewność, że żadne z naszym zdaniem najistotniejszych oferowanych funkcjonalności szkolenia otwartego (szkolenia otwarte CE) nie zostanie utracona po przejściu w sferę online.

 

Więcej

Znak CE w czasach pandemii 2020 to całkiem nie małe wyzwanie. Od marca 2020 wiele spraw prostych, zaczęło się komplikować. Wiedza w temacie oznakowania CE najczęściej była propagowana w formie szkoleń otwartych, jednak COVID-19 odebrał ta możliwość.

Więcej

Wdrożenie oznakowania CE nie jest proste, ale także nie jest nie wykonalne. Zawsze masz wsparcie EUROPEJSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO lub możesz skorzystać ze SZKOLEŃ CE lub SZKOLEŃ CE ONLINE.

 

Więcej

Centrum Certyfikacji CECE-Polska dla swoich klientów przygotowało prócz szkoleń otwartych, szkolenie CE online czyli tak zwane WEBINARy CE.

 

 WEBINAR ZNAK CE

Więcej

Znak CE to skrót od francuskich słów Conformité Européenne czyli zgodność europejska. Co najmniej 5 mm wysokości oznakowanie CE, naniesione na wyrobie to gwarancja, że spełnia on wymagania dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady.

Więcej

Wdrożenie oznakowania CE to dosyć skomplikowana prawnie sprawa. Zabranie się za certyfikację CE środka ochrony indywidualnej musi się rozpocząć od przerobienia najważniejszego przepisu czyli:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 • REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 

oraz przerobienia wykazu norm zharmonizowanych (KLIKNIJ) i dobrania odpowiednich norm dla swojego wyrobu.

Więcej

Minęło już prawie 2 lata od początku pandemii koronawirusa. Zmiany ogarnęły cały świat w kontekście transportu i przemieszczania, pracy, zakupów i wielu innych. Tak naprawdę zmiany widzimy właściwie wszędzie.

Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako firma z dużym potencjałem badawczym w czasie pandemii działało na 200% swoich możliwości. Badano maski, maski chirurgiczne, maski środki ochrony indywidualnej, fartuchy, ochraniacze butów, przyłbice, urządzenia do produkcji masek itd.

Dodatkowo po miesięcznym przestojum już w kwietniu zamiast szkoleń stacjonarnych, zorganizowano pierwsze webinary dotyczące znaku CE.

Webinaria są zdecydowanie najlepszą formą szkolenia w zakresie oznakowania CE. Dlatego już w roku 2020 CECE-Polska posiadało 7 studio do prowadzenia webinarów CE. Na chwilę obecną firma dysponuje 21-ma pomieszczeniami stworzonymi do konferencji online i webinarów.

Więcej

Znak CE nie jest dobrowolnym oznakowaniem, tylko obowiązkowym znakiem umożliwiającym dostęp do rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego wdrożenie warunkuje legalne wprowadzenie do obrotu i wprowadzenie do użytku.

Więcej

Klasyfikacja sprzętu używanego do podnoszenia ładunków za pomocą maszyn dźwigowych zgodna z dyrektywą 2006/42/WE.

Więcej

W związku ze stale niepewną sytuacja w zakresie znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B, poniżej postanowimy przedstawić aktualną sytuację, oraz całą historię problemów.

Więcej

Okres przejściowy dotyczący dyrektywy medycznej 93/42/EWG, dyrektywy wyrobów medycznych aktywnego osadzenia 90/385/EWG, a rozporządzenie 2017/745.

 

Dyrektywa 93/42/EWG obowiązuje do 26.05.2021

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

 

Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, obowiązuje od 26 maja 2021 zgodnie z rozporządzeniem 2020/561):

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów
 • REGULATION (EU) 2020/561 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2020 amending Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, as regards the dates of application of certain of its provisions
Więcej

Historia wprowadzań zmian związanych ze znakowaniem znakiem budowlanym B, takich wyrobów jak np. kanały wentylacyjne, balustrady, farby, okucia budowlane, beton towarowy sięga roku 2016. Tak, tak nikt się nie przesłyszał. Zmiany pojawiły się w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2016. Okres przejściowy miał trwać do 30 czerwca 2018.

Więcej

RoHS to z języka angielskiego Restriction of Hazardous Substances czli w wolnym tłumaczeniu ograniczenie substancji niebezpiecznych. RoHS lub RoHS I został wprowadzony w dniu 1 lipca 2006 na mocy dyrektywy 2002/95/WE. RoHS wprowadzono w celu zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych dostających się do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Początkowo dyrektywa była połączona z WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) czyli z tak zwanym zużytym sprzętem elektronicznym. Pierwszy RoHS czyli ten wprowadzony dyrektywą 2002/95/WE nie wymagał oznakowania CE, ponieważ dyrektywa 2002/95/WE nie stanowiła tak zwanej dyrektywy Nowego Podejścia.

Wszystko się zmieniło po wejściu RoHS II czyli dyrektywy 2011/65/UE, która jest już dyrektywą Nowego Podejścia i wymaga oznakowania CE. Od 3 stycznia 2013 wyroby podlegające pod RoHS II muszą posiadać znak CE i deklarację zgodności UE. To duża zmiana, która do dziś powoduje wiele zawirowań, i do dziś stanowi problem względem znakowania CE.

Wszystkie działania przed 3 stycznia 2013 spowodowały, że powstało wiele znaków RoHS, którymi zaczęto znakować urządzenia, mimo  że RoHS nigdy nie miał oficjalnego swojego oznaczenia.

 

Jakie przepisy obowiązuję w roku 2022, jeśli chodzi o RoHS?

Na dzień 4 lutego 2022 z działaniami w obrębie ograniczania substancji niebezpiecznych wiąże się stosowanie dyrektywy RoHS II 2011/65/UE, dyrektywy delegowanej 2015/863 czyli tak zwanego RoHS III oraz uaktualnienia 2017/2102.

Więcej

A może zastanawiasz się co naprawdę ustala Unia Europejska, a co pozostaje kwestią naszej polityki krajowej?

Myślisz, że politycy wiedzą co naprawdę jest regulowane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktacie o Unii Europejskiej? Myślisz, że nasi politycy wiedzą w ogóle co to TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ LUB TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ ?

Więcej

Zastanawiasz się jak tanio wdrożyć znak CE na swój produkt? Zastanawiasz się czy tania procedura oceny zgodności jest w ogóle możliwa? Zapraszamy do lektury lub do kontaktu +48 735 790 790.

 

Więcej

Normy zharmonizowane dla Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, zgodnie z mandatem M/564 z dnia 10 lutego 2020 zostaną zaakceptowane przez CEN do 1 kwietnia 2024 (01.04.2024).

Więcej

UKCA czyli UK Conformity Assessed (United Kingdom Conformity Assessed) zaczyna obowiązywać od 31 grudnia 2020, natomiast dla większości wyrobów staje się obligatoryjnym od 1 stycznia 2023 (a dokładniej od 31 grudnia 2022 od godziny 23 : 00). Więcej o znaku UKCA – kliknij.

 

Więcej

Certyfikat CE, co on właściwie oznacza? Odpowiedź jest krótka CERTYFIKAT CE to pojęcie potoczne, niepoprawne, określające procedurę oceny zgodności lub deklarację zgodności w jej szczególnej odmianie.

Więcej

Deklaracja zgodności to definicja prawna, certyfikat CE nie ma definicji prawnej jest określeniem potocznym.

Więcej

Jaki kolor powinien mieć znak CE to pytanie częste i powszechne, jest to jedno z najpopularniejszych pytań notowanych przez Europejski Punkt Konsultacyjny ds. Znaku CE (więcej informacji kliknij).

 

Więcej

Pytanie czy język pisania deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, jest ściśle określony jest bardzo częstym zagadnieniem. Europejski Punkt Konsultacyjny ds. Oznakowania CE i Znaku UKCA, notuje dziennie kilkadziesiąt takich zapytań.

Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta, deklaracja zgodności WE, deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE/UE, deklaracja właściwości użytkowych ma zostać przetłumaczona na język wymagany przez Państwo członkowskie, w którym produkt wprowadza się do obrotu lub udostępnia.

 

Więcej

Pytanie czy język pisania deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, jest ściśle określony jest bardzo częstym zagadnieniem. Europejski Punkt Konsultacyjny ds. Oznakowania CE i Znaku UKCA, notuje dziennie kilkadziesiąt takich zapytań.

Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta, deklaracja zgodności WE, deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE/UE, deklaracja właściwości użytkowych ma zostać przetłumaczona na język wymagany przez Państwo członkowskie, w którym produkt wprowadza się do obrotu lub udostępnia.

 

Więcej

Deklaracja właściwości użytkowych to specjalny rodzaj deklaracji zgodności przewidziany dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem CE, które podlegają pod następujące przepisy zasadnicze:

 

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
Więcej

Odpowiedź kiedy jest wymagana deklaracja właściwości użytkowych jest dość jasna i prosta. Deklaracja właściwości użytkowych wymagana jest jeżeli mamy do czynienia z wyrobem budowlanym zgodnie z następującymi przepisami:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG  >>> zobacz przepis <<<

 

Skąd mam wiedzieć czy mój wyrób jest wyrobem budowlanym? – KLIKNIJ

Więcej

Znak CE czyli zgodność europejska (CE – skrót francuskich słów Conformité Européenne) nadajemy jeśli nasz wyrób podlega pod przepisy tak zwanego Nowego Podejścia (dyrektywy i rozporządzania. 

Więcej

Zastanawiasz się czy samodzielne nadanie oznaczenia CE jest możliwe? Chcesz wdrożyć znak CE tanio i szybko? Skorzystaj ze szkoleń dotyczących oznaczenia CE, znaku budowlanego B, znaku UKCA. Nie wiesz, które szkolenie wybrać? Skorzystaj z wiedzy naszych konsultantów, którzy pomogą Ci wybrać odpowiednie szkolenie CE lub szkolenie UKCA – infolinia EPK telefon + 48 735 790 790.

Więcej

Przewodnik przybliża tematykę nadania znaku CE i procesu oceny zgodności. Przewodnik wymienia punkty, które potrzebne są do ostatecznego nadania oznakowania CE. Procedura CE jest długa i pracochłonna. Przewodnik jak nadać znak CE nie zastąpi Tobie kontaktu z ekspertem realizującym procesy wdrożenia CE (KLIKNIJ – infolinia informacyjna znaku CE, UKCA), ani nie zastąpi SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO ZNAKU CE (kliknij), lub SZKOLENIA ONLINE DOTYCZĄCEGO ZNAKU CE (kliknij)!

Więcej

Potrzebujesz oryginalnej grafiki oznaczenia CE, przygotowanej przez Komisję Europejską, by oznakować swój wyrób, stworzyć idealna etykietę CE, czy tabliczkę znamionową?

Jako lider wdrażania, posiadamy grafiki oznaczenia CE w różnych formatach.

 • Format AI – czyli natywny plik programu Adobe Illustrator
 • Format GIF czyli Graphics Interchange Format – plik graficzny z konwersją bezstratną
 • Format JPG / Format JPEG  czyli Joint Photographic Experts Group – obrazy rastrowe
 • Format PNG - czyli Portable Network Graphics – rastrowy format pliku graficznego
Więcej

Wyroby budowlane: znak CE, znak budowlany B, oświadczenie producenta o jednostkowy zastosowaniu, a może oświadczenie o wzajemnym uznaniu? Deklaracja właściwości użytkowych, czy krajowa deklaracja właściwości użytkowych?

Odpowiedź na te pytanie wydaję się trudna? Nic bardziej mylnego. Grunt to dobre rozeznanie w normach zharmonizowanych, oraz w normach krajowych. Jak to wszystko zrozumieć? Skorzystać z szkolenia Centrum Certyfikacji CECE – Polska dotyczącego wyrobów budowlanych. Sprawdź szczegółowe informacje lub skorzystaj z naszej infolinii + 48 735 790 790.

Więcej

Stało się i pojawiło się wreszcie nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/2130:

Więcej

Co z tymi bateriami - znak CE na baterie ?

 

No i stało się! Baterie będą miały znak CE, deklarację zgodności UE oraz znak selektywnej zbiórki baterii.  Nowe rozporządzenie 2023/1542 to 117 stron, obszerna  143 punktowa preambuła, 96 artykułów, oraz 15 załączników. Powstał bardzo szczegółowy, obszerny i skomplikowany przepis, który reguluje sytuację baterii i znaku CE dla baterii.

 Szkolenie znak CE dla baterii

Cel rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii – rozporządzenie 2023/1542

Tworzenie rozporządzenia 2023/1542 trwało ponad 3 lata, a jego cel to ułożenie spraw związanych z produkcją, i ograniczeniem negatywnego wpływu baterii na środowisko i ludzi. Rozporządzenie 2023/1542 zapobiega i ogranicza negatywne skutki związane z produkcją i późniejszym gospodarowaniem zużytymi bateriami.

 

Co podlega pod rozporządzenie 2023/1542 ?

Rozporządzeniu podlegają baterie czyli wyroby dostarczające energię elektryczną wytwarzaną przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, wyposażony w magazyn wewnętrzny lub zewnętrzny. Rozporządzeniu podlegają także zestawy baterii, moduły baterii.

Więcej

 

Od 18 lutego 2024 można stosować rozporządzenie 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii. a co za tym idzie baterie będzie można już oznakować znakiem CE i wystawia na baterie deklarację zgodności UE. Chcesz dowiedzieć się więcej o okresach przejściowych – kliknij WIĘCEJ

 

Więcej

Jak wybrać odpowiednie szkolenie dotyczące znaku CE?

Skorzystaj z filmów opisujących szkolenia CE

 

 znak CE - kanał na YOUTUBE

>> KLIKNIJ i przejdź na kanał YOUTUBE - ZNAK CE <<

 

 

Jak wybrać firmę, która najlepiej przeszkoli CE w zakresie oznakowania CE?

 1. Po pierwsze wybierz firmę, która nie jest tylko firmą szkoleniową tylko przede wszystkim jest partnerem, firmą badawczą lub tworzy kompleksowe procesy oceny zgodności.
 2. Zobacz jakie firmy obsługuje firma, w której chcesz zakupić szkolenie lub webinar w zakresie oznakowania CE?
 3. Zobacz czy z firmą idzie się łatwo skontaktować telefonicznie?
 4. Sprawdź opinie o firmie na gogle, zobacz czy ma wiarygodny profil na FB, Instagramie lub Youtube.
 5. Sprawdź czy dana firma oferuje temat szkolenia który Cię interesuje

 

Więcej

I stało się. Wiekowa już dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, które wprowadza się do obrotu lub udostępnia się na rynku, na które nie istnieją przepisy szczegółowe, zostaje zastąpiona nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG.


 

Więcej