INFOLINIA
+48 735 790 790

2023/1230 Rozporządzenie w spawie maszyn (obowiązuje od 14.01.2027)

 

skrót: MD / MR
numer (język polski): 2006/42/WE do 14.01.2027  /   2023/1230 od 15.01.2027
numer (język angielski): 2006/42/EC   /   2023/1230
uaktualnienia: 2009/127/WE (doytyczy 2006/42/WE)
poprzednio obowiązujące:

89/392/EWG, 98/37/WE, 2006/42/WE

 

Rozporządzenie maszynowe – rozporządzenie 2023/1230 (od 15 stycznia 2027):

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (Text with EEA relevance)
 

Dyrektywa maszynowa MD / Dyrektywa 2006/42/WE (do 14 stycznia 2027):

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 


 rozporządzenie 2023/2130 - rozporządzenie w sprawie maszyn

 

Rozporządzenie w sprawie maszyn – rozporządzenie 2023/1230 – zakres:

 • maszyny;
 • wyposażenie wymienne;
 • elementy bezpieczeństwa;
 • osprzęt do podnoszenia;
 • łańcuchy, liny i pasy;
 • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu;
 • maszyny nieukończone.

Maszyna - zespół wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna część lub jeden element porusza się, wspólnie połączonych do określonego zastosowania.

Maszyna to także zespół określony powyżej jedynie bez elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu.

Maszyna to także zespół określony w powyżej gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie po zamontowaniu na środkach transportu lub zainstalowaniu w budynku lub na konstrukcji.

Maszyna to także zespoły maszyn określone powyżej lub zespoły maszyn nieukończonych, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane tak, że działają jako zintegrowana całość.

Maszyna to także zespół sprzężonych, połączonych w całość części lub elementów, z których przynajmniej jedna część lub jeden element porusza się, przeznaczony do podnoszenia ładunków, którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły mięśni ludzkich.

Maszyna to też zespół określony powyżej jedynie bez instalacji oprogramowania przeznaczonego do konkretnego zastosowania przewidzianego przez producenta.

Wyposażenie wymienne oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika rolniczego lub leśnego jest montowane na tej maszynie lub ciągniku rolniczym lub leśnym przez operatora, w celu zmiany ich funkcji lub nadania im nowej funkcji, o ile urządzenie to nie jest narzędziem.

Element bezpieczeństwa oznacza element fizyczny lub cyfrowy, w tym oprogramowanie, produktu objętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia, który to element jest zaprojektowany lub przeznaczony do spełniania funkcji bezpieczeństwa i jest wprowadzany do obrotu samodzielnie oraz którego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, lecz który nie jest niezbędny do działania tego produktu lub którego zastąpienie zwykłymi elementami nie wpływa na możliwość działania tego produktu.

Łańcuchy oznaczają łańcuchy zaprojektowane i wytworzone do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia.

Liny oznaczają liny zaprojektowane i wytworzone do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia.

Pasy oznaczają pasy zaprojektowane i wytworzone do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia.

Odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu oznacza odłączalny element do przenoszenia mocy między maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami lub produktami powiązanymi przez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku; w przypadku gdy urządzenie zostało wprowadzone do obrotu z osłoną, urządzenie i osłonę traktuje się jako jedną całość.

Maszyna nieukończona oznacza zespół, który nie jest jeszcze maszyną, gdyż nie może samodzielnie służyć do określonego zastosowania, i którego jedynym przeznaczeniem jest włączenie go do maszyny lub innej maszyny nieukończonej lub sprzętu lub połączenie go z nimi w celu stworzenia maszyny.

 

Rozporządzenie w sprawie maszyn – rozporządzenie 2023/1230 – wyłączenia:

 • elementy bezpieczeństwa przeznaczonych do użytku jako części zamienne identyczne elementy i dostarczone przez producenta oryginalnej maszyny, oryginalnego produktu powiązanego lub oryginalnej maszyny nieukończonej;
 • urządzenia specjalnie przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parkach rozrywki;
 • maszyny i produkty powiązane, specjalnie zaprojektowanych do stosowania lub stosowane w obiekcie jądrowym, których zgodność z niniejszym rozporządzeniem mogłaby zagrozić bezpieczeństwu jądrowemu tego obiektu;
 • broń, w tym broń palna;
 • środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego, z wyłączeniem maszyn zamontowanych na tych środkach transportu;
 • produkty lotnicze, części lotnicze i wyposażenia lotniczego objęte zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (21) oraz definicją maszyny na podstawie rozporządzenia 2023/2130, w zakresie, w jakim rozporządzenie (UE) 2018/1139 obejmuje odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w niniejszym rozporządzeniu 2023/2130;
 • pojazdy silnikowe i ich przyczepy, a także układy, komponenty, oddzielnych jednostek technicznych, części i wyposażenia zaprojektowanych i wytworzonych dla takich pojazdów, objętych zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2018/858, z wyjątkiem maszyn zamontowanych na tych pojazdach;
 • pojazdy dwu- lub trzykołowe i czterokołowce, jak również układy, komponenty, oddzielnych jednostek technicznych, części i wyposażenia zaprojektowanych i wytworzonych dla takich pojazdów, które objęto zakresem stosowania rozporządzenia (UE) nr 168/2013, z wyjątkiem maszyn zamontowanych na tych pojazdach;
 • ciągniki rolnicze i leśne, a także układy, komponenty, oddzielnych jednostek technicznych, części i wyposażenia zaprojektowanych i wytworzonych dla takich ciągników, objętych zakresem stosowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013, z wyjątkiem maszyn zamontowanych na tych ciągnikach;
 • pojazdy silnikowe przeznaczonych wyłącznie do udziału w wyścigach;
 • statki morskie i ruchome jednostki przybrzeżno-morskie oraz maszyn zainstalowanych na takich statkach lub jednostkach;
 • maszyny lub produkty powiązane zaprojektowane i wytworzone specjalnie do zastosowań w wojsku i policji;
 • maszyny lub produkty powiązane zaprojektowane i wytworzone specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w laboratoriach;
 • górnicze urządzenia wyciągowe;
 • maszyny lub produkty powiązane przeznaczone do przemieszczania artystów podczas przedstawień artystycznych;
 • produkty elektryczne i elektroniczne w zakresie objętym dyrektywą 2014/30/UE i dyrektywą 2014/53/UE (AGD z wyłączeniem mebli sterowanych elektrycznie, sprzętu audio-wideo, sprzętu informatycznego, zwykłych maszyn biurowych z wyjątkiem drukarek 3D, aparatury rozdzielczej, aparatury sterowniczej niskiego napięcia),
 • produkty elektryczne wysokiego napięcia- aparatura rozdzielcza i sterownicza;
 • produkty elektryczne wysokiego napięcia – transformatory.

 


Więcej informacji o procesie oceny zgodności maszyn i urządzeń – sprawdź poniższy link:


 

 

 Akademia znaku CE - szkolenia i webinaria ze znaku CE

 

Szkolenie znak CE / webinar znak CE

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 23 października 2023 – 202310231315 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

 

 CECE-Polska - znak CE na każdym poziomie Twoich potrzeb

Przygotował: Jacek Kaźmieruk

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations