INFOLINIA
+48 735 790 790

Słownik

Słownik CE / Słownik znak CE / Słownik oznakowanie CE / Słownik oznaczenie CE

Akademia CE przy współpracy z Centrum Certyfikacji CECE - Polska i Europejskim Punktem Konsultacyjnym ds. Oznakowania CE przygotowała dla Państwa „Słownik CE / Słownik znaku CE”.

Słownik CE wyjaśnia najważniejsze terminy związane z oznakowaniem CE i deklaracjami zgodności (WE / UE), deklaracjami właściwości użytkowych i krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych (znak B). Jeśli potrzebujesz większej ilości informacji wejdź na stronę AKADEMI CE (kliknij) lub skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego – telefon +48 735 790 790.

Zapoznałeś się ze SŁOWNIKIEM CE skorzystaj także z menu DEKLARACJE ZGODNOŚCI, PORADNIKI, DYREKTYWY, PODSTAWY, AKADEMIA CE.

Atest CE - jedna z niepoprawnych (potocznych, niepoprawnych) nazw dotyczących oznaczenia CE. 

Więcej

ATEX - patrz hasło DYREKTYWA ATEX

Więcej

Bezzałogowy statek powietrzny - oznacza dowolny statek powietrzny eksploatowany lub przeznaczony do eksploatacji bez pilota na pokładzie, który może działać samodzielnie lub być pilotowany zdalnie.

Więcej

Bezzałogowy system powietrzny - oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania nim.

Więcej

CE (znak CE / oznaczenie CE / oznakowanie CE) - skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. 

Więcej

Poszukujesz wiedzy o oznakowaniu CE, to dobrze się składa bo my mamy jej pod dostatkiem. 

Więcej

CE w Polsce obowiązuje od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Obecnie Europejski Obszar Gospodarczy składa się z krajów UE i krajów EFTA czyli: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.  

 

Więcej

CECE-Polska to grupa firm założona w roku 1982. Historia firmy matki jest długa. Podstawową działalnością firmy są działania związane z oznakowaniem CE oraz z tak zwanym Nowym Podejściem (certyfikacja CE). Na chwilę obecną firmy grupy CECE-Polska prowadzą następująca działalność w obszarze: certyfikacji CE, kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, badań wyrobów, szkoleń z zakresu CE, webinarów ze znaku CE, nieruchomości, budowania obiektów komercyjnych i myjni bezdotykowych, najmu powierzchni reklamowej.

Więcej

Centrum Certyfikacji CECE-Polska – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się oznaczeniem CE i znakiem budowlanym B. Firma powstała w roku 1982, jednak z branżą oznakowania CE związana jest od roku 2000. Firma współpracuje z klientami z ponad 40 krajów na całym świecie. Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako jedna z nielicznych firm na rynku europejskim świadczy usługi kompleksowego wdrożenia oznakowania CE (od badań po deklarację zgodności), ale także doradztwo i bardzo rozpowszechnione w Polsce szkolenia.

Więcej
Certyfikacja CE - to potoczna nazwa procesu oceny zgodności wyrobu z wymogami dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o znaku CE). Wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia i aktualne rozporządzenia dostępne w menu DYREKTYWY na niniejszej stronie.
Więcej

CERTYFIKAT CE - pojęcie, które nie istnieje w przepisach związanych z dyrektywami Nowego Podejścia i Rozporządzeniach związanych z oznakowaniem CE. Certyfikat CE to pojęcie stosowane potocznie opisujące deklarację zgodności (deklarację zgodności UE, deklarację zgodności WE, deklarację zgodności WE / UE, deklarację właściwości użytkowych). Pojęcie certyfikatu CE stosowane jest prze ludzi niezorientowanych w procesach oceny zgodności, najczęściej są nimi importerzy, Urzędy Celne, banki, osoby ogłaszające przetargi.

Więcej

Certyfikat CE - pojęcie nie istniejące w polskim systemie prawnym dotyczącym dyrektyw NOWEGO PODEJŚCIA (dyrektywy mówiące jak wprowadzać znak CE).

Więcej

Certyfikat zgodności (dawna nazwa dokumentu certyfikat zgodności WE) - dokument, który może być wystawiony tylko przez jednostkę notyfikowaną w działaniach związanych z oceną zgodności

Więcej

CMC - Kategoria Materiałów Składowych - z języka angielskiego: Component Material Categories. Definicja stosowana w przepisach dotyczących nawozów  - kliknij

Więcej

CPD - patrz hasło DYREKTYWA CPD

Więcej

CPR - patrz hasło ROZPORZĄDZENIE CPR

Więcej

Deklaracja CE - nieprawidłowa potoczna nazwa dokumentów o nazwie:

Więcej

Deklaracja dotycząca śladu węglowego to dokument, który musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023 / 1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE (przepis do pobrania – ROZPORZĄDZENIE BATERIE)

Więcej

Deklaracja Właściwości Użytkowych - DWU - Declaration od Performance - DoP - to dokument wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z rozporządzeniem budowlanym 305/2011:

 

Więcej

Deklaracja zgodności CE - błędna nazwa dokumentu deklaracja zgodności UE / deklaracja zgodności WE. 

Więcej

Deklaracja zgodności UE - jest dokumentem wystawionym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z przepisami zasadniczymi czyli  dyrektywami Nowego Podejścia.

Więcej

Deklaracja zgodności WE - to dokument wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia, które stanowią tak zwane przepisy zasadnicze.

Więcej

DoP – skrót od angielskich słów DECLARATION OF PERFORMANCE czyli DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DECLARATION OF PERFORMANCE wystawia się na wyroby budowlane, które wymagają oznakowania CE. Dokument dotyczy wyrobów na, które ustanowione normy zharmonizowane lub na które wystawiano Europejską Ocenę Techniczną. 

Więcej

DRON / DRONY – rodzaj statku powietrznego eksploatowany lub przeznaczony do eksploatacji bez pilota na pokładzie, który może działać samodzielnie lub być pilotowany zdalnie.

Więcej

DWU – skrót od nazwy DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (patrz również - KLIKNIJ). Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) to specjalny dokument potwierdzający zgodność wyrobu budowlanego z przepisem zasadniczym czyli rozporządzeniem 305/2011 oraz przepisem szczegółowym czyli normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną. Wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) pozwala na naniesienie na wyrób budowlany oznakowania CE.

 

Więcej

DYREKTYWA ATEX - Equipment for explosive atmospheres - skrót odnoszący się do dyrektywy urządzeń pracujących w atmosferze potencjalnie wybuchowej 2014/34/UE (poprzednio obowiązująca dyrektywa 94/9/WE)

Więcej

Dyrektywa budowlana (UWAGA: dyrektywa obecnie nieaktualna, zastąpiona rozporządzeniem 305/2011 - CPR) - czyli potocznie dyrektywa CPD nosząca numer 89/106/EWG uaktualniona dyrektywą 93/68/EWG. 

Więcej

DYREKTYWA CPD - Construction products - skrót odnoszący się do dyrektywy budowlanej 89/106/EWG (dyrektywa zmodyfikowana przepisami 93/68/EWG).

Więcej

DYREKTYWA EMC - Electromagnetic compatibility - skrót odnoszący się do dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (poprzednio obowiązujące dyrektywy: dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 89/336/EWG)

Więcej

DYREKTYWA GAD - Gas appliances - skrót odnoszący się do dyrektywy urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE (poprzednio obowiązujące dyrektywa 90/396/EWG)

Więcej

DYREKTYWA LVD - Low Voltage Directive - skrót odnoszący się do dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE (poprzednio obowiązujące dyrektywy: dyrektywa 2006/95/WE, dyrektywa 73/23/EWG)

Więcej

DYREKTYWA MD - Machinery- skrót odnoszący się do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (poprzednio obowiązujące dyrektywy: dyrektywa 98/37/WE, dyrektywa 89/392/EWG)

Więcej

Dyrektywa MD - dyrektywa maszynowa 2006/42 - dyrektywa dotyczy: maszyn; wyposażenia wymiennego maszyn; elementów bezpieczeństwa; osprzętu do podnoszenia; łańcuchów, lin i pasów; odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu; maszyn nieukończonych.

Więcej

DYREKTYWA MID - Measuring instruments - skrót odnoszący się do dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE

Więcej

Dyrektywa narzędziowa (więcej informacji SŁOWNIK: MINIMALNE WYMAGANIA BHP) - to potoczna nazwa dyrektywy 89/655/EWG wraz z uaktualnieniami. 

Więcej

DYREKTYWA NAWI - Non-automatic weighing instruments - skrót odnoszący się do dyrektywy nieautomatycznych urządzeń ważących 2014/31/UE (poprzednio obowiązujące dyrektywy: dyrektywa 2009/23/WE, dyrektywa 90/384/EWG)

Więcej

DYREKTYWA PPE - Personal protective equipment - skrót odnoszący się do dyrektywy środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (dyrektywa zmodyfikowana przepisami: 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE)

Więcej

DYREKTYWA R&TTE - Radio equipment and telecommunications terminal equipment  - skrót odnoszący się do dyrektywy urządzeń radiowych i końcowych urządzeń terminali telekomunikacyjnych 1999/5/WE

Więcej

DYREKTYWA RED - Radio equipment - skrót odnoszący się do dyrektywy urządzeń radiowych / dyrektywa radiowa (poprzednio obowiązująca dyrektywa 1999/5/WE)

Więcej

DYREKTYWA RoHS ­- Restriction of the use of certain hazardous substances - skrót odnoszący się do dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/UE (poprzednio obowiązująca dyrektywa 2002/95/WE)

Więcej
DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA - (NEW APPROACH) są to tak zwane przepisy zasadnicze.
Więcej

Dystrybutor - to każda osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, inna niż producent lub importer, która udostępnia produkt na rynku.

Więcej

Dystrybutor - pojęcie regulowane w DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG. 

Więcej

EMC - patrz hasło DYREKTYWA EMC

Więcej

Europejska Ocena Techniczna (poprzednia nazwa dokumentu Europejska Aprobata Techniczna) - oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk (zasadnicze charakterystyki oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych czyli nośność i stateczność, bezpieczeństwo pożarowe, higiena, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochrona przed hałasem, oszczędzanie energii izolacyjność cieplna, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych) zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

Więcej

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy - (z języka angielskiego European Economic Area, EEA) - strefa wolnego handlu do której nalezą kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyjątkiem Szwajcarii. EOG - Europejski Obszar Gospodarczy to obszar na, którym funkcjonują między innymi dyrektywy Nowego Podejścia mówiące o oznaczeniu CE (znak CE).

Więcej
Europejskie Punkty Konsultacyjne ds. oznakowania CE - miejsce w którym dowiesz się wszystkiego o znaku CE,
Więcej

Poszukujesz informacji o znaku CE lub znaku B? Potrzebujesz poprawnie wystawionej deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE lub deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych? Produkujesz wyroby? Sprowadzasz produkty? Nie wiesz co stanie się na granicy?

Europejski Punkt Kontaktowy jest miejscem gdzie otrzymasz szybką i fachową pomoc w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego B.

Więcej

GAD - patrz hasło DYREKTYWA GAD

Więcej

Grupy wyrobów podlegających pod dyrektywy Nowego Podejścia, które muszą mieć naniesiony znak CE (w przypadku wyrobów budowlanych dopuszcza się rozwiązanie krajowe, czyli znak budowlany B)

Więcej

Importer - pojęcie regulowane w DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG.

Więcej

Infolinia informacyjna o oznakowaniu CE - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska jako lider branży oznaczenia CE udostępnia numer infolinii. 

Więcej

Jednostka oceniająca zgodność - oznacza jednostkę, która wykonuje czynności z zakresu oceny zgodności, w tym wzorcowanie, badanie, certyfikację i inspekcję. 

Więcej

Kategoria I obejmuje wyłącznie następujące zagrożenia minimalne

Więcej

Kategoria I ŚOI / PPE – W kategorii I środków ochrony indywidualnej  (kategoria I PPE / kategoria I PPE) znajdują się wyroby, które dają ochronę przed minimalnymi zagrożeniami.

Więcej

Kategoria II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III

Więcej

Kategoria II ŚOI / PPE – W kategorii II środków ochrony indywidualnej (kategoria II PPE / kategoria III PPE) mamy wyroby, które nie są wymienione w pozostałych kategoriach.

Więcej

Kategoria III obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu.

Więcej

Kategoria III ŚOI / PPE – W kategorii III środków ochrony indywidualnej (kategoria III PPE / kategoria III PPE) mamy wyroby, chroniące przed zagrożeniami o bardzo poważnych konsekwencjach takich jak śmierć lub nieodwracalne szkody i uszczerbki na zdrowiu. 

Więcej

Występują trzy kategorie zagrożeń w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej zgodnie z rozporządzeniem 2016/425 - Personal Protective Equipment (PPE)

 

Więcej

Potrzebujesz informacji o klasyfikacji dronów / systemów bezzałogowych statków powietrznych?

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Zobacz więcej informacji

Więcej

Potrzebujesz informacji o klasyfikacji dronów / systemów bezzałogowych statków powietrznych i znaku CE?

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Zobacz więcej informacji

Więcej

Potrzebujesz informacji o klasyfikacji dronów / systemów bezzałogowych statków powietrznych i znaku CE?

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Zobacz więcej informacji

Więcej

Potrzebujesz informacji o klasyfikacji dronów / systemów bezzałogowych statków powietrznych i znaku CE?

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Zobacz więcej informacji

Więcej

Potrzebujesz informacji o klasyfikacji dronów / systemów bezzałogowych statków powietrznych i znaku CE?

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Zobacz więcej informacji

Więcej

Potrzebujesz informacji o klasyfikacji dronów / systemów bezzałogowych statków powietrznych i znaku CE?

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Zobacz więcej informacji

Więcej

Potrzebujesz informacji o klasyfikacji dronów / systemów bezzałogowych statków powietrznych i znaku CE?

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Zobacz więcej informacji

Więcej

Jesteś zainteresowany klasami systemów bezzałogowych systemów powietrznych. Nie wiesz czym różni się klasa C0 od klasy C6? Kliknij WIĘCEJ lub skorzystaj z infolinii informacyjnej Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790 lub weź udział w SZKOLENIU.

 

Dowiedz się więcej na temat

 • Klasa C0 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C1 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C2 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C3 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych
Więcej

Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność EMC) – w nomenklaturze dyrektyw Nowego Podejścia, jest to zdolność danego wyrobu (urządzenia) elektronicznego lub elektrycznego do poprawnej pracy w środowisku elektromagnetycznym. Oznacza to, zdolność urządzenia do działania w określonych zakresach zakłóceń oraz wytwarzanie odpowiedniego poziomu zakłóceń, nieszkodliwego dla innych urządzeń, zwierząt domowych i człowieka.

Więcej

UWAGA ! Na chwilę obecną Krajowa Deklaracja Zgodnosci została zastąpiona KRAJOWĄ DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  (od 01.01.2017)!

Krajowa deklaracja zgodności - jest to dokument wystawiony przez producenta potwierdzający zgodność wyrobu budowlanego z normą krajową lub krajową aprobatą techniczną. Krajowa deklaracja zgodności jest naszą procedurą krajową. Wyrób legalnie umieszczony na rynku jednego kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), może się swobodnie przemieszczać po całym EOG (tak zapisano w przepisach, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana).

Więcej

LVD - patrz hasło DYREKTYWA LVD

Więcej

Maska medyczna / Maseczka medyczna – pojęcie maska medyczna, odegrało ogromną rolę podczas walki z pandemią COVID-19 wywołaną przez koronowirusa SARS-CoV-2. Maseczka medyczna, to nie środek ochrony indywidulanej, a wyrób medyczny, który do 26 maja 2020 podlega pod dyrektywę:

Więcej

Maska ochronna / Maseczka ochronna / Półmaska ochronna – pojęcie maska ochronna, odegrało ogromną rolę podczas walki z pandemią 2020 związaną z COVID-19, wywołaną przez koronowirusa SARS-CoV-2. Maseczka ochronna, to nie wyrób medyczny, a środek ochrony indywidulanej

Więcej

MD - patrz hasło DYREKTYWA MD

Więcej

MID - patrz hasło DYREKTYWA MID

Więcej

Minimalne wymagania BHP - dotyczą sprzętu, wprowadzonego do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym przed 1 stycznia 2003, a użytkowanego po 1 stycznia 2006.

Więcej

MODUŁ A - Wewnętrzna kontrola produkcji

Więcej

Moduł A1 - wewnętrzna kontrola produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem

Więcej

Moduł A2 - wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola produktów w przypadkowych odstępach czasu

Więcej

Moduł B - Badanie typu WE

Więcej

Moduł C - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji

Więcej

Moduł C1 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem

Więcej

Moduł C2 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu

Więcej

Moduł D - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji 

Więcej

Moduł D1 - Zapewnienie jakości procesu produkcji 

Więcej

Moduł E - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu

Więcej

Moduł E1 -  Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych produktów

Więcej

Moduł F - Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu

Więcej

Moduł F1 - Zgodność w oparciu o weryfikację produktu

Więcej

Moduł G - Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową

Więcej

Moduł H -  Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości

Więcej

MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI - przekazują producentom informacje na temat tego jak ma wyglądać ocena zgodności. Z modułów dowiadujemy się czy proces oceny zgodności producent może wykonać sam czy potrzebna będzie strona trzecia.

Więcej

NAWI - patrz hasło DYREKTYWA NAWI

Więcej

Nawóz a właściwie produkt nawozowy. Więcej informacji kliknij - PRODUKT NAWOZOWY

Więcej

Norma zharmonizowana - oznacza normę przyjętą przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych i zatwierdzoną przez Komisję Europejską, która zostaje opublikowana w specjalnymhttps://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce Komunikacie, który stanowi wykaz norm zharmonizowanych (każda dyrektywa ma swój wykaz norm zharmonizowanych).

Więcej

Normy zharmonizowane – zgodnie z definicją zawarta w załącznik 1, rozdział 1, artykuł R1, punkt 9, Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady numer 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzenia produktów do obrotu uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG:

„norma zharmonizowana - oznacza normę przyjętą przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE na podstawie wniosku Komisji zgodnie z art. 6 tej dyrektywy”

Co to oznacza w praktyce?

Więcej

Ocena zgodności -  to proces oceny wykazujący, czy zostały spełnione określone wymagania odnoszące się do produktu, procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki. 

Więcej

Moduły oceny zgodności - dyrektywy Nowego Podejścia przez moduły oceny zgodności określają jak będzie wyglądał proces oceny zgodności, który doprowadzi do naniesienia na dany wyrób oznaczenia CE (znak CE). Moduły opisują między innymi czy proces oceny zgodności będzie mógł być wykonany przez producenta samodzielnie, czy w procesie weźmie udział jednostka notyfikowana. Poniżej wymieniono wszystkie moduły oceny zgodności:

Więcej

Organy nadzory rynku (znak CE) - w Polsce główną instytucją nadzoru rynku, stojącą ponad wszystkimi polskimi organami kontrolnymi, jest UOKiK czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Więcej

Co to za dokument – oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu?

Produkujesz coś jednostkowo, na daną inwestycję, wiesz gdzie wyrób będzie zamontowany skorzystaj z oświadczenia producenta o jednostkowym zastosowaniu i nie nanoś na wyrób ani znaku CE, ani znaku B.

Więcej

Oznaczenie CE - jest oznaczeniem potwierdzającym zgodność wyrobu z przepisami zasadniczymi (dyrektywy Nowego Podejścia). 

Więcej

Oznakowanie CE - czyli z języka francuskiego Conformité Européenne - zgodność europejska. Przez oznakowanie CE producent wskazuje, że produkt spełnia wszystkie wymagania ujęte w dyrektywach Nowego Podejścia. Oznakowanie CE dotyczy tylko wyrobów, które podlegają pod niniejsze dyrektywy:

Więcej

Oznakowanie CE krok po kroku - Nadanie znaku CE nie jest prostą operacją. O konieczności wykazania zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia / rozporządzeniami najlepiej pomyśleć już w fazie projektowania wyrobu. Wtedy będzie najłatwiej spełnić wymagania dyrektyw i finalnie nadać znak CE.

 

 AKADEMIA CE - wdróż znak CE samodzielnie

Więcej

PFC - Kategoria Funkcji Produktów - z języka angielskiego: Product Function Categories. Definicja stosowana w przepisach dotyczących nawozów  - kliknij

Więcej

Odpowiedzi na podstawowe pytania związne z oznakowaniem CE.

Więcej

PPE - patrz hasło DYREKTYWA PPE

Więcej

Pprocedura CE - jeśli ktoś używa pojęcia "procedura CE" chodzi mu o proces oceny zgodności (pojęcie wymienione w niniejszym słowniku). 

Więcej

Proces oceny zgodności - to działania, których efektem jest oznakowanie wyrobu znakiem CE lub znakiem budowlanym B i wystawienie deklaracji zgodności.

Więcej

Producent - to każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym. 

Więcej

Producent - pojęcie regulowane w DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG.

Więcej

Produkt nawozowy - od 16 lipca 2022 produkty nawozowe wymagają oznakowania CE i deklaracji zgodności UE. Podstawą wdrażania znaku CE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Więcej
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE - przepisy szczegółowe to nic innego jak normy zharmonizowane. 
Więcej

PRZEPISY ZASADNICZE - przepisy zasadnicze to nic innego jak dyrektywy Nowego Podejścia.

Więcej

R&TTE - patrz hasło DYREKTYWA R&TTE

Więcej

REACH – to skrót od angielskich słów Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, który reguluje kwestie zastosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

Więcej

RED - patrz hasło DYREKTYWA RED

Więcej

RoHS - patrz hasło DYREKTYWA RoHS

Więcej

ROZPORZĄDZENIE CPR - Construction products - skrót odnoszący się do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011 (poprzednio obowiązująca dyrektywa 89/106/EWG zwana dyrektywą CPR)

Więcej

System 1 - oceny zgodności dyrektywa budowlana znak CE i znak B

Więcej

system 1+ - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Więcej

System 2 oceny zgodności dyrektywa budowlana znak CE i znak B

Więcej

System 2+ oceny zgodności dyrektywa budowlana znak CE i znak B

Więcej

System 3 oceny zgodności dyrektywa budowlana znak CE i znak B

Więcej

System 4 oceny zgodności dyrektywa budowlana znak CE i znak B

Więcej

Systemy atestacji zgodności / Systemy zaświadczania zgodności - dyrektywa CPD

Więcej

Informacja o szkolenia CE przez internet, webinariach CE, szkolenia CE przez internet. Infolinia szkoleń CE online +48 735 790 790. Zapraszamy na nasze szkolenia CE w sieci.

Więcej

Procedury oceny zgodności prowadzące do nadania znaku CE na wyrób w większości przypadków są do przeprowadzenia samodzielnie. Liderem rynku szkoleń z oznakowania CE jest Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Firma działa też bardzo prężnie w zakresie badań i doradztwa w tematach oznakowania CE. Firma posiada bardzo zaawansowane zaplecze techniczne do badań. Więcej o szkoleniach: 

Więcej

UAS – ang. unmanned aircraft systems - bezzałogowe systemy powietrzne – skrót używany w przepisach 2019/945.

Więcej

Udostępnienie produktu na rynku - oznacza każde dostarczenie produktu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku wspólnotowym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie. 

Więcej

UKCA – oznaczenie UKCA czyli UK Conformity Assessed (United Kingdom Conformity Assessed to znak zgodności dla niektórych wyrobów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii. Znak UKCA to zastąpienie oznakowania CE w związku z Brexitem (31.12.2020) i wyjściem Wielkiej Brytanii z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej

Na niniejszej stronie znajdują się grafiki oznakowania UKNI (United Kingdom Northern Ireland Conformity Assessed) w różnych formatach graficznych. Potrzebujesz więcej informacji w temacie UKNI dla rynku Wielkiej Brytanii skorzystaj ze szkoleń online UKNI lub zadzwoń – infolinia tel. +48 735 791 791 działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 15:45.

Więcej

Upoważniony przedstawiciel - pojęcie regulowane w DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG.

Więcej

Webinar znak CE na zamówienie / webinar znak CE jako szkolenie zamknięte

Jeśli szkolenia dotyczące oznakowania CE były otwarte i zamknięte to to samo jest z WEBINARAMI ZE ZNAKU CE.

Więcej

Nadszedł czas w którym zwykłe szkolenia dotyczące oznakowania CE, są wypierane przez nowoczesne formy kształcenia. Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako pierwsze w branży oznakowania CE (procesów oceny zgodności), w pierwszym kwartale roku 2020, stworzyło platformę do szkoleń przez internet - webinariów ze znaku CE.

Więcej

Waste of Electrical and Electronic Equipment czyli po polsku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. WEEE dotyczy utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych i początkowo precyzowane było w dyrektywie WEEE czyli dyrektywie 2002/96/WE. Obecnie  mówimy o dyrektywie WEEE 2 czyli dyrektywie 2012/19/UE

Więcej

Wprowadzenie do obrotu - oznacza udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym po raz pierwszy. 

Więcej

Wycofanie z obrotu - oznacza dowolny środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku produktu w danym łańcuchu dostaw. 

Więcej

Wymogi szczegółowe - wymogi szczegółowe ujęte są w normach zharmonizowanych dla dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o oznaczeniu CE).. 

Więcej

Wymogi zasadnicze - wymogi zawarte w dyrektywach Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o oznakoeaniu CE)https://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce

Więcej

Wyroby wymagające nanoszenia znaku CE - grupy wyrobów, które podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia, a tym samym wymagają naniesienia znaczka CE

Więcej

Wyrób budowlany CPD - według dyrektywy budowlanej 89/106/EWG (dyrektywa związana bezpośrednio z oznaczeniem CE) to każdy wyrób wyprodukowany w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane obejmujące zarówno budynki, jak i budowle inżynierskie. 

Więcej

Zasadnicze charakterystyki wyrobów budowlanych oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych czyli nośność i stateczność, bezpieczeństwo pożarowe, higiena, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochrona przed hałasem, oszczędzanie energii izolacyjność cieplna, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Więcej

ZKP (ang. FPC) - skrót dotyczący Zakładowej Kontroli Produkcji (Zakładowa Kontrola Produkcji).https://www.ce-polska.pl/rozporzadzenie-305-2011-w-sprawie-wyrobow-budowlanych-cpr

Więcej

Znak budowlany B - krajowy znak, który nanoszony jest na wyroby budowlane (rozporządzenie budowlane CPR) w przypadku braku normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny T (EOT). Znak B nanosi się na wyrób gdy ten spełnia wymagania polskiej normy (PN) lub posiada krajową Aprobatę Techniczną. Naniesienie znaku B jest możliwe jeśli wyrób jest objęty harmonizacją europejską czyli jeśli mieści się w zakresie mandatów dla CEN na opracowanie norm zharmonizowanych (mandaty CEN - bezpośredni link: https://www.ce-polska.pl/mandaty-dla-cen-na-opracowanie-norm-zharmonizowanych), lub mandatów dla EOTA na opracowanie Wytycznych.

Więcej

ZNAK CE zwany także CE, oznakowaniem CE, oznaczeniem CE, lub certyfikatem CE (certyfikat CE – w pojęciu prawnym, taka definicja nie istnieje). CE to skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Znak CE w Europie istnieje od roku 1993, w Polsce obowiązuje od 1 maja 2004.

Więcej

ZNAK CE nazywany także CE / oznaczeniem CE / oznakowaniem CE, a nawet niepoprawnie „certyfikatem CE: (certyfikat CE – w ujęciu prawnym, wymienione pojęcie nie istnieje mimo, że jest bardzo powszechnie w języku potocznym, a nawet profesjonalnym przez np. Urzędy Celne, nagminnie używanym).

 

Znak CE - Co to za skrót?

CE jest skrótem z języka francuskiego słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Znak CE w Europie istnieje od roku 1993, w Polsce obowiązuje od 1 maja 2004.

Więcej

Potrzebujesz znaku CE / oznakowania CE w odpowiednim formacie graficznym do stworzenia etykiety wyrobu lub tabliczki znamionowej ? 

Więcej

Waste of Electrical and Electronic Equipment czyli po polsku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. WEEE dotyczy utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych i początkowo precyzowane było w dyrektywie WEEE czyli dyrektywie 2002/96/WE. Obecnie  mówimy o dyrektywie WEEE 2 czyli dyrektywie 2012/19/UE

Więcej