INFOLINIA
+48 735 790 790

2016/425 Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE (poprzednio obowiązująca 89/686/EWG)

skrót: PPE
numer (język polski): 2016/425
numer (język angielski): 2016/425
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

89/686/EWG, 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE

 

Rozporządzenie 2016/425 / rozporządzenie PPE - dyrektywa PPE / rozporządzenie środków ochrony indywidualnej::

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 • REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 

 

Rozporządzenie 2016/425 dawna dyrektywa 89/686/EWG / rozporządzenie 2016/425 / dyrektywa ŚOI / dyrektywa PPE / rozporządznie środków ochrony indywidualnej / dyrektywa środków ochrony indywidualnej

 

Rozporządzenie 2016/425 / rozporządzenie ŚOI / rozporządzenie PPE / rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej swoim zakresem obejmuje każde urządzenie lub przyrząd przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa.

 

Środek ochrony indywidualnej to także:

 • wymienialne elementy składowe środków, o których mowa powyżej, mające zasadnicze znaczenie dla ich funkcji ochronnej;
 • systemy przyłączy do środków, o których mowa powyżej, które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych przed użyciem.

 

Rozporządzenie 2016/425 / rozporządzenie ŚOI / rozporządzenie PPE / rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej swoim zakresem nie obejmuje:

 • ŚOI zaprojektowanych specjalnie na użytek sił zbrojnych lub w celu utrzymania porządku publicznego;
 • ŚOI zaprojektowanych do celów samoobrony, z wyjątkiem ŚOI przeznaczonych do uprawiania sportu;
 • Środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do użytku prywatnego w celu ochrony przed:
  • czynnikami atmosferycznymi niemającymi charakteru ekstremalnego;
  • wilgocią i wodą w trakcie mycia naczyń,
 • Środków ochrony indywidualnej do wyłącznego stosowania na statkach morskich lub powietrznych podlegających stosownym traktatom międzynarodowym mającym zastosowanie w państwach członkowskich;
 • Środków Ochrony indywidualnej do ochrony głowy, twarzy lub oczu użytkowników, zgodnie z regulaminem nr 22 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji hełmów ochronnych i osłon tych hełmów dla kierowców i pasażerów motocykli i motorowerów.

 

Więcej informacji o rozporządzeiu 2016/425 / rozporządzeniu PPE / rozporządzeniu ŚOI / dawnej dyrektywie 89/686/EWG / dawnej dyrektywie ŚOI / dawnej dyrektywie PPE / dawnej dyrektywie środków ochrony indywidualnej udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Rozporządzenie 2016/425 i dawna dyrektywa 89/686/EWG omawiane są na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE

 

Sprawdź także nasze szkolenie CE online dla środków ochrony indywidualnej - SZKOLENIE CE PPE