INFOLINIA
+48 735 790 790

Oznakowanie maszyn znakiem CE

Czy oznakowanie maszyn znakiem CE jest konieczne ? Czy oznakowanie maszyn znakiem CE dotyczy również Polski ?

 

Jeśli dany wyrób spełnia definicję maszyny:

  • Zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
  • Zespół określony powyżej,  z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
  • Zespół określony w dwóch punktach powyżej, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,
  • Zespoły maszyn określone w punktach powyżej lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość, zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

musi być oznaczony znakiem CE.

Oznakowanie maszyn znakiem CE

Rysunek 1 Oznakowanie maszyn znakiem CE

 

 

Określa to dyrektywa:

  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
  • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 

Dodatkowo jeśli dany wyrób ma zasilanie elektryczne w zakresie 50 – 1000 V prądu zmiennego lub 75 – 1500 prądu stałego podlega pod dyrektywę:

  • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
  • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

 

Jeśli w urządzeniu / maszynie mamy sterowanie elektroniczne podlega ono pod dyrektywę:

  • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
  • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

Oznakowanie maszyn znakiem CE dotyczy całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w tym również Polski. Oznakowanie maszyn znakiem CE dotyczy: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

 Oznakowanie maszyn znakiem CE - Więcej o wyżej wymienionych dyrektywach Nowego Podejścia dowiecie się Państwo na szkolenia Centrum Certyfikacji CECE - Polska - https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce