INFOLINIA
+48 735 790 790

Kto oznacza CE ?

Kto oznacza CE ? Kto może nanosić oznakowanie CE ? Odpowiedź na to pytanie nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Znak CE może nanosić producent wyrobu, a w przypadku gdy producent jest spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (spoza EOG), oznaczenie CE może nanieść upoważniony przedstawiciel. Za producenta rozumie się to każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Za upoważnionego przedstawiciela uważa się osobę fizyczną lub prawną, mająca siedzibę we Wspólnocie, posiadająca pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań.

Kto oznacza CE ?

Rysunek 1 Znak CE - Kto oznacza CE ?

Tak więc kto oznacza CE ? 

Producent lub upoważniony przedstawiciel producenta. Należy pamiętać, że importer ani dystrybutor nie są upoważnieni do nadania oznakowania CE, ani do wystawiania deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, czy deklaracji właściwości użytkowych.