INFOLINIA
+48 735 790 790

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych / Declaration of Performance

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP) od 1 lipca 2013 roku zastąpiła deklarację zgodności WE dla wyrobów budowlanych. Cała zmiana wyżej wymienionych dokumentów poparta była zmianą dyrektywy 89/106/EWG wraz z uaktualnieniami, zwanej dyrektywą CPD na rozporządzenie 305/2011 zwane rozporządzeniem CPR – szczegóły .

 

Dyrektywa budowlana (powołująca deklarację zgodności WE) wraz z uaktualnieniami – obowiązująca do 1 lipca 2013

 • Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

 

Rozporządzenie budowlane (powołujące deklarację właściwości użytkowych) – obowiązujące od 1 lipca 2013:

 • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Commission delegated regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
 • pobierz przepisy: https://www.ce-polska.pl/rozporzadzenie-305-2011-w-sprawie-wyrobow-budowlanych-cpr 

 

Na chwilę obecną jedyny dobry wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się w rozporządzeniu 574/2014 i zawiera:

 • tytuł: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH,
 • numer dokumentu,
 • niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,
 • zamierzone zastosowanie,
 • dane producenta producent,
 • upoważniony przedstawiciel,
 • system(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • odniesienie do normy zharmonizowanej,
 • informacja o jednostce lub jednostkach notyfikowanych – jeśli koniczne,
 • odwołanie do europejskiego dokumentu oceny – jeśli koniczne,
 • odwołanie do europejskiej oceny technicznej – jeśli konieczne,
 • jednostka ds. oceny technicznej
 • jednostka lub jednostki notyfikowane
 • deklarowane właściwości użytkowe – tabela,
 • odpowiednią dokumentacje techniczną lub specjalna dokumentacją techniczną,
 • zapis: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej
 • w imieniu producenta podpisał,
 • data.

 

DWU Deklaracja Właściwości Użytkowych

Rys.1 Deklaracja Właściwości Użytkowych - DWU - 305/2011

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z rozporządzeniem CPR 305/2011 może być wystawiona tylko na wyrób budowlany mieszczący się w zakresie wyżej wskazanego przepisu na który mamy aktualną normę zharmonizowaną lub Europejską Ocenę Techniczną.

 

W przypadku braku normy zharmonizowanej lub Europejskiej oceny technicznej wybieramy drogę krajową, której zwieńczeniem jest znak budowlany B i Krajowa Deklaracja Zgodności (do końca roku 2016) lub Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (od 1 stycznia 2017).

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych może być wystawiona tylko przez producenta wyrobu budowlanego. Jeśli wyrób podlega również pod inne dyrektywy Nowego Podejścia, to dyrektywy te nie są włączone do DWU tylko dla nich wystawia się dodatkowy dokument – Deklaracja Zgodności WE / Deklaracja Zgodności UE. Przykładem takich działań może być potwierdzenie zgodności dla bramy garażowej, która będzie wyrobem budowlanym posiadającym normę zharmonizowaną, której proces oceny zgodności z rozporządzeniem 305/2011 zakończy się znakiem CE i wystawieniem Deklaracji Właściwości Użytkowych, oraz dowiedzeniem zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE (dyrektywa LVD, dawna dyrektywa 2006/95/WE i 73/23/EWG), dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (dyrektywa EMC, dawna dyrektywa 2004/108/WE i 89/336/EWG) oraz dyrektywą radiową 2014/53/UE (dyrektywa RED, dawna dyrektywa R&TTE 1999/5/WE) oraz RoHS II 2011/65/WE i WEEE. Potwierdzenie zgodności z pozostałymi dyrektywami jest wystawienie Deklaracji Zgodności WE / Deklaracji Zgodności UE. Czyli na jeden wyrób należy wystawić dwa dokumenty:

 

Sprawdź szkolenia dotyczące oznakowania CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – deklaracja właściwości użytkowych / krajowa deklaracja właściwości użytkowych – bezpośredni link https://www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane---oznaczenie-ce-lub-b---szkolenie-.html

 

PRZYDATNE PLIKI DO POBRANIA: