INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (poprzednio obowiązująca 2006/95/WE)

Dyrektywa 2014/35/UE / dyrektywa niskonapięciowa / dyrektywa LVD:

 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

 • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

 
 

Dyrektywa 2014/35/UE - zakres:

Dyrektywa niskonapięciowa, zwana dyrektywą LVD, dyrektywa 2014/35/UE ma zastosowanie do sprzętu pracującego w zakresie napięć 50 - 1000V prądu przemiennego i 75 – 1500V prądu stałego.

Rysunek 1 Wyroby podlegające pod dyrektywę 2014/35/UE

Rysunek 1 Wyroby podlegające pod dyrektywę 2014/35/UE


 

Dyrektywa niskonapięciowa - wyłącznia:

 

Z zakresu dyrektywy LVD 2014/35/UE wyłączono następujące sprzęty i zjawiska:

 • Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferze wybuchowej (wyroby mają swoją dedykowana dyrektywę ATEX).
 • Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym (wyroby mają swoją dedykowaną dyrektywę medyczną).
 • Części elektryczne dźwigów osobowych i towarowych (wyroby mają swoją dedykowaną dyrektywę).
 • Liczniki energii elektrycznej (wyroby mają swoją dedykowaną dyrektywę MID).
 • Wtyczki i gniazda do użytku domowego.
 • Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem.
 • Zakłócenia radioelektryczne.
 • Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie.
 • Specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.

 


 

Dyrektywa LVD - dokumentacja:

Dyrektywa 2014/35/UE wymaga tworzenia dokumentacji: Producent sporządza dokumentację techniczną, która umożliwia ocenę zgodności sprzętu elektrycznego z odnośnymi wymaganiami oraz obejmuje odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa mające zastosowanie wymagania i obejmuje, w stopniu odpowiednim dla takiej oceny, projekt, produkcję i działanie sprzętu elektrycznego. W stosownych przypadkach dokumentacja techniczna zawiera przynajmniej następujące elementy:

 • Opis ogólny sprzętu elektrycznego.
 • Projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.
 • Opisy i wyjaśnienia, niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania sprzętu elektrycznego.
 • Wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub częściowo, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub norm międzynarodowych lub krajowych. w przypadku gdy te normy zharmonizowane lub normy międzynarodowe lub krajowe nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia celów związanych z bezpieczeństwem określonych w niniejszej dyrektywie, w tym wykaz innych zastosowanych odpowiednich specyfikacji technicznych.
 • W przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych lub norm międzynarodowych lub krajowych, w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane.
 • Wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.
 • Sprawozdania z badań.

 


 

Niewiele różniący się pierwszy przepis w sprawie wyrobów niskonapięciowych pojawił się w roku 1973 (dyrektywa 72/23/EWG), oznacza to że przez tak długi czas stworzono bardzo obszerny wykaz norm zharmonizowanych niniejszej dyrektywy.

 

Od 20 kwietnia 2016 czyli od wejścia najnowszej odsłony dyrektywy niskonapięciowej wystawia się nowy dokument potwierdzający zgodność. Na chwile obecną deklarację zgodności WE, zastąpiła deklaracja zgodności UE.

Dyrektywa 2014/35/UE z racji na wyobrażalność zagrożeń związanych z prądem elektrycznym pozwala na samoocenę wyrobów (bez udziału jednostki notyfikowanej) – moduł A – wewnętrzna kontrola produkcji. Należy pamiętać, że

badania należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w normach zharmonizowanych.

 

 

Potrzebujesz informacji jak samodzielnie nadać znak CE:

>>> Oznaczenie CE – podstawy <<<

>>> Oznaczenie CE – maszyny i urządzenia <<<

 

 

Masz pytania skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego.

 

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znakowania CE dla produktów elektrycznych i elektronicznych - szkolenie CE wyroby elektryczne i elektroniczne