INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/68/UE Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED (poprzednio obowiązująca 97/23/WE)

skrót: PED
numer (język polski): 2014/68/UE
numer (język angielski): 2014/68/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

97/23/WE

 

Dyrektywa 2014/68/UE / dyrektywa ciśnieniowa / dyrektywa PED:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment
 

Dyrektywa ciśnieniowa / dyrektywa 2014/68/UE

Dyrektywę 2014/68/UE / dyrektywę PED / dyrektywę ciśnieniową stosuje się do projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara. Za urządzenie ciśnieniowe uważa się zbiorniki, rurociągi, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy, w stosownych przypadkach wraz z elementami zamocowanymi do części poddanych działaniu ciśnienia takimi jak: kołnierze, dysze, króćce, podpory, uchwyty do podnoszenia.

 

Dyrektywa ciśnieniowa / dyrektywa 2014/68/UE ma następujące wyłączenia:

 • Rurociągi przemysłowe składające się z rurociągów lub układu rurociągów, zaprojektowanych do przesyłania wszelkich płynów lub substancji do lub z instalacji (nabrzeżnych lub oddalonych od brzegu), począwszy od ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji łącznie z tym elementem, z wszystkimi przyłączonymi urządzeniami przeznaczonymi specjalnie dla rurociągów przesyłowych; wyłączenia tego nie stosuje się do standardowych urządzeń ciśnieniowych, takich jakie znajdują się w stacjach redukcji ciśnienia lub stacjach sprężania;
 • sieci wodne zasilające rozprowadzające i upustowe oraz z nimi związanych urządzenia, a także kanały dopływowe, takie jak: zastawki, tunele ciśnieniowe, szyby ciśnieniowe dla instalacji hydroelektrycznych oraz związany z nimi osprzęt specjalny;
 • proste zbiorniki ciśnieniowe objęte dyrektywą 2014/29/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dozowniki aerozoli objęte dyrektywą Rady 75/324/EWG;
 • urządzenia umożliwiających działanie pojazdów;
 • elementy przeznaczone specjalnie do zastosowania jądrowego, których uszkodzenie może spowodować emisję radioaktywną;
 • urządzenia do kontroli odwiertu wykorzystywanego w branży poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu lub poszukiwania geotermicznego oraz w składowaniu podziemnym, przeznaczonych do utrzymywania lub kontroli ciśnienia w odwiercie; dotyczy to głowicy odwiertu (głowicy wydobywczej), głowicy przeciwerupcyjnej, kolektorów rurowych oraz całości ich wyposażenia po stronie wlotowej;
 • urządzenia obejmujące obudowy lub maszyny, w przypadku gdy wymiarowanie, wybór materiału oraz zasady wytwarzania oparte są przede wszystkim na zachowaniu wymogów dostatecznej wytrzymałości, sztywności oraz stateczności, w celu osiągnięcia statycznych i dynamicznych parametrów eksploatacyjnych lub innych właściwości funkcjonalnych oraz w stosunku do których ciśnienie nie jest znaczącym czynnikiem konstrukcyjnym;
 • wielkie piece, w tym systemy chłodzenia wielkich pieców, rekuperatorów dmuchu gorącego, wyciągów pyłu, skruberów wylotowych gazów piecowych, oraz żeliwiaków, pracujących na zasadzie redukcji bezpośredniej, wraz z układami chłodzenia pieców, konwertorów gazowych i tygli do topienia, przetopu, odgazowywania oraz odlewania stali, żelaza oraz metali nieżelaznych;
 • obudowy urządzenia elektrycznego wysokich napięć, takiego jak aparatura rozdzielcza, aparatura sterownicza, transformatory oraz maszyny wirujące;
 • przewody ciśnieniowe do umieszczania układów przesyłowych, na przykład dla energii elektrycznej oraz kabli telefonicznych;
 • statki, rakiety, statki powietrzne oraz ruchome jednostki przybrzeżno-morskie, a także urządzenia przeznaczone specjalnie do instalacji na ich pokładzie lub do ich napędu;
 • urządzenia ciśnieniowe o elastycznej powłoce np. opony, poduszki powietrzne, piłki wykorzystywanych do gry, łodzie nadmuchiwane oraz inne podobnych urządzeń ciśnieniowych;
 • tłumiki wylotowe i wlotowe;
 • butelki lub puszki na napoje gazowane do bezpośredniej konsumpcji;
 • zbiorniki przeznaczone do transportu i dystrybucji napojów o PS × V nie wyższym niż 500 barów × L oraz najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu nieprzekraczającym 7 barów;
 • urządzenia objęte dyrektywą 2008/68/WE i dyrektywą 2010/35/UE oraz urządzenia objęte Międzynarodowym morskim kodeksem towarów niebezpiecznych i Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;
 • grzejniki i przewody w układach ogrzewania ciepłą wodą;
 • zbiorniki przeznaczone do przechowywania cieczy, o ciśnieniu gazu ponad poziomem cieczy nie większym niż 0,5 bara

 

Więcej informacji o dyrektywie ciśnieniowej / dyrektywie PED udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa 2014/68/UE omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE