INFOLINIA
+48 735 790 790

Dyrektywy

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA / ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

- ABC dyrektyw Nowego Podejścia (przepisy CE)

Poniżej wymieniono wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy związane z oznakowaniem CE), które wymagają nanoszenia znaku CE i wystawienia deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE oraz deklaracji właściwości użytkowych.

Dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy CE) dotyczą następujących grup wyrobów:

dyrektywa wyrobów niskonapięciowych LVD (dyrektywa LVD / dyrektywa niskonapięciowa), dyrektywa urządzeń elektronicznych EMC (dyrektywa EMC / dyrektywa kompatybilności), rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii, dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych SPV, dyrektywa urządzeń podlegających pod ekoprojekt (eco design), dyrektywa zabawek (dyrektywa zabawkowa), rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR (rozporządzenie CPR), maszyn (dyrektywa maszynowa), dyrektywa środków ochrony indywidualnej PPE (dyrektywa PPE / dyrektywa środków ochrony indywidualnej), dyrektywa wyrobów medycznych, dyrektywa wyrobów in vitro, dyrektywa wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, dyrektywa RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI, dyrektywa urządzeń emitujących hałas emitowany na zewnątrz pomieszczeń, dyrektywa środków wybuchowych do użytku cywilnego, dyrektywa ATEX (urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu), dyrektywa łodzi i jachtów rekreacyjnych, dyrektywa wind (dźwigi), dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED, dyrektywa urządzeń radiowych RED, dyrektywa kolei linowych, dyrektywa przyrządów pomiarowych MID (dyrektywa MID), dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych, dyrektywa urządzeń spalających paliwa gazowe, dyrektywa wyrobów pirotechnicznych / fajerwerków (dyrektywa fajerwerków).

Jeśli Twojego wyrobu nie dotyczy żadna z niżej wymienionych dyrektyw Nowego Podejścia, ani żadne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( przepisy CE ), nie możesz oznaczyć go znakiem CE i wystawić dokumentu poświadczającego zgodność. Oznakowanie wyrobu nie wymagającego oznakowania CE jest karane!

 

Masz pytania zwązne z oznakowaniem CE, dyrektywami Nowego Podejścia i procesami oceny zgodności - skorzystaj z AKADEMII CE

Masz wątpliwości związane z klasyfikacją wyrobów, skorzystaj ze szkolenia omawiającego przepisy związane ze znakiem CE

 

Masz pytania szczegółowe w sprawie przepisów związanych ze znakiem CE - zadzwoń tel. +48 61 830 81 81
lub skorzystaj z infolinii CE tel. +48 735 790 790

 

v     Więcej informacji poniżej     v


 

 Przepisy mówiące o oznakowaniu CE (znak CE) dla poszczególnych grup wyrobów – przepisy CE

    

skrót: CPR 
numer (język polski): 305/2011
numer (język angielski): 305/2011
uaktualnienia: 568/2014, 574/2014
poprzednio obowiązujące:

89/106/EWG

 

 

Rozporządzenie CPR / Rozporządzenie 305/2011 (przepis zasadniczy):

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 

   

Więcej
skrót: MD / MR
numer (język polski): 2006/42/WE do 14.01.2027  /   2023/1230 od 14.01.2027
numer (język angielski): 2006/42/EC   /   2023/1230
uaktualnienia: 2009/127/WE (doytyczy 2006/42/WE)
poprzednio obowiązujące:

89/392/EWG, 98/37/WE, 2006/42/WE

 

Dyrektywa maszynowa MD / Dyrektywa 2006/42/WE (do 14 stycznia 2027):

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 

Rozporządzenie maszynowe – rozporządzenie 2023/1230 (od 14 stycznia 2027):

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (Text with EEA relevance)
Więcej
skrót: MR
numer (język polski): 2023/1230 (14.01.2027)
numer (język angielski): 2023/1230
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

89/392/EWG, 98/37/WE, 2006/42/WE, 2009/127/WE

 

Rozporządzenie maszynowe – rozporządzenie 2023/1230 (od 14 stycznia 2027):

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (Text with EEA relevance)
Więcej
skrót: LVD
numer (język polski): 2014/35/UE
numer (język angielski): 2014/35/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

73/23/EWG, 93/68/EWG, 2006/95/WE

 

Dyrektywa 2014/35/UE / dyrektywa niskonapięciowa / dyrektywa LVD:

 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

 • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Więcej
skrót: EMC
numer (język polski): 2014/30/UE
numer (język angielski): 2014/30/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

89/336/EWG, 93/68/EWG, 2004/108/WE

 

Dyrektywa 2014/30/UE / dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej / dyrektywa EMC:

 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

 

Więcej
skrót: RoHS, RoHS 2, RoHS 3
numer (język polski):  2011/65/UE
numer (język angielski): 2011/65/EU
uaktualnienia: 2015/863, 2017/2102
poprzednio obowiązujące:

2002/95/WE

 

 

Dyrektywa 2011/65/UE / dyrektywa RoHS / dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

 • Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

 • Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Councilof 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Więcej
skrót: RED
numer (język polski): 2014/53/UE
numer (język angielski): 2014/53/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

1999/5/WE (R&TTE)

 

Dyrektywa 2014/53/UE / dyrektywa RED / dyrektywa radiowa:

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
 • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
Więcej
skrót: brak
numer (język polski): 2023/1542
numer (język angielski): 2023/1542
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2006/66/WE, 2008/98/WE, 2019/1020

 

Rozporządzenie 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE
 • REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC

 

 Baterie znak CE / baterie 2023/1542

Więcej
skrót: ATEX
numer (język polski): 2014/34/UE
numer (język angielski): 2014/34/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

94/9/WE

 

Dyrektywa 2014/34/UE / dyrektywa ATEX::

 • Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) 
Więcej
skrót: MD
numer (język polski): 2009/48/WE
numer (język angielski): 2009/48/EC
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

89/378/EWG

 

Dyrektywa 2009/48/WE / dyrektywa zabawkowa / dyrektywa TD:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek
 • Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
Więcej
skrót:

PED / dyrektywa PED /

PED - pressure equipment directive

numer (język polski): dyrektywa  2014/68/UE
numer (język angielski): directive 2014/68/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

97/23/WE

 

 

 

Dyrektywa 2014/68/UE / dyrektywa ciśnieniowa / dyrektywa PED (PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE):

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment
Więcej
skrót: SPV
numer (język polski): 2014/29/UE
numer (język angielski): 2014/29/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2009/105/WE

 

Dyrektywa 2014/29/UE / dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywa SPV

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels
Więcej
skrót: PPE
numer (język polski): 2016/425
numer (język angielski): 2016/425
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

89/686/EWG, 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE

 

Rozporządzenie 2016/425 / rozporządzenie PPE - dyrektywa PPE / rozporządzenie środków ochrony indywidualnej::

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 • REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 
Więcej
skrót: -
numer (język polski): 2013/53/UE
numer (język angielski): 2013/53/EU
uaktualnienia:  
poprzednio obowiązujące:

94/25/WE, 2003/44/WE

 

Dyrektywa 2013/53/UE / dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE
 • Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC
Więcej
skrót: MID
numer (język polski): 2014/32/UE
numer (język angielski): 2014/32/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2004/22/WE

 

Dyrektywa m2014/32/WE / dyrektywa MID / dyrektywa urządzeń pomiarowych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments
Więcej
skrót: NAWI
numer (język polski): 2014/31/UE
numer (język angielski): 2014/31/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2009/23/WE

 

Dyrektywa 2014/31/UE / dyrektywa NAWI / dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments

 

Więcej
skrót:
numer (język polski): 2013/29/UE
numer (język angielski): 2013/29/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2007/23/WE

 

Dyrektywa 2013/29/UE / dyrektywa fajerwerki 2013/29/UE:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)
 • Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast) 
skrót: -
numer (język polski): 2014/28/UE
numer (język angielski): 2014/28/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

93/15/EWG

 

Dyrektywa 2014/28/UE / dyrektywa środków wybuchowych do użytku cywilnego:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (recast) 
skrót: GAD
numer (język polski): 2016/426
numer (język angielski): 2016/426
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2009/142/WE, 90/396/EWG

 

Rozporządzenie 2016/426 / rozporządzenie GAD (zastąpiła dyrektywę 2009/142/WE / dyrektywa GAD / dyrektywa urządzeń gazowych):

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE
 • REGULATION (EU) 2016/426 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC 
skrót: LIFTS
numer (język polski): 2014/33/UE
numer (język angielski): 2014/33/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

95/16/WE

 

Dyrektywa 2014/33/UE / dyrektywa Lifts / dyrektywa dźwigowa::

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UEz dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
 • Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts
skrót: -
numer (język polski): 93/42/EWG
numer (język angielski): 93/42/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE, 
poprzednio obowiązujące:

76/764/EWG

 

Dyrektywa 93/42/EWG / dyrektywa medyczna

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices to lifts and safety components for lifts

 

 

skrót: -
numer (język polski): 98/79/WE
numer (język angielski): 98/79/EC
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa 98/37/WE / dyrektywa urządzeń in vitro:

 • Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices

 

Rozporządzenie 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, obowiązuje od 26 maja 2022:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE
 • REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU
Więcej
skrót: MDD
numer (język polski): 2017/745 od 26 maja 2020
numer (język angielski): 2017/745
uaktualnienia:

brak

poprzednio obowiązujące:

93/42/EWG - 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE; 

76/764/EWG

 

 

Dyrektywa 93/42/EWG / dyrektywa medyczna (obowiązuje do 26 maja 2021 - przesunięto termin - pademia 2020):

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

 

Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, obowiązuje od 26 maja 2021:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
Więcej
skrót: -
numer (język polski): 2009/125/WE
numer (język angielski): 2009/125/EC
uaktualnienia: 2010/30/UE
poprzednio obowiązujące:

92/75/EWG, 2005/32/WE, 2008/28/WE,

dodatkowe reglulacje: (EU) No 206/2012; 641/2009; 622/2012; 617/2013; 1016/2010; 66/2014; 640/2009, 4/2014;327/2011; 92/42/EWG; 814/2013; 813/2013; 2015/1188; 2015/1185; 2015/1189; 1194/2012; 2015/1428; 245/2009; 347/2010; 2015/1428; 278/2009; 2015/1095; 643/2009; 107/2009; 1275/2008; 801/2013; 642/2009; 801/2013; 548/2014; 548/2014; 932/2012; 666/2013; 1253/2014; 1015/2010; 547/2012

 

Dyrektywa 2009/125/WE / dyrektywa ekoprojekt:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 • Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

 

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znakowania CE dla produktów elektrycznych i elektronicznych - szkolenie CE wyroby elektryczne i elektroniczne

skrót: -
numer (język polski): 89/655/EWG
numer (język angielski): 89/655/EEC
uaktualnienia: 95/63/WE, 2001/45/WE, 2007/30/WE, 2009/104/WE
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa 89/655/EWG dyrektywa narzędziwowa (dyrektywa stanowi jedną z dyrektyw społecznych) - dyrektywę 2009/104/WE warto sotować jako tekst ujednolicony:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (Text with EEA relevance)
skrót: OND
numer (język polski): 2000/14/WE
numer (język angielski): 2000/14/EC
uaktualnienia: 2005/88/WE
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE

 • Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
 • Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
skrót: -
numer (język polski): 2016/424
numer (język angielski): 2016/424
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2000/9/WE

 

Rozporządzenie 2016/424 (poprzenia dyrektywa 2000/9/WE) - rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 
 • REGULATION (EU) 2016/424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC
skrót: -
numer (język polski): 92/42/EWG
numer (język angielski): 92/42/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG
poprzednio obowiązujące:

 

 

Dyrektywa 92/42/EWG / dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych:

 

 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels
skrót: -
numer (język polski): 2019/1009
numer (język angielski): 2019/1009
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

1069/2009

1107/2009

2003/2003

 

Rozporządzenie 2019/1009 w sprawie produktów nawozowych UE:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003
 • Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Coucil of 5 June 2019laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003

   

  

Więcej
skrót: UAS
numer (język polski): 2019/945
numer (język angielski): 2019/945
uaktualnienia: 2020/1058
poprzednio obowiązujące:

-

 

Rozporządzenie 2019/945 - rozporządzenie w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych - rozporządzenie UAS

 

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich – więcej informacji kliknij menu DYREKTYWY lub niniejszy link

 • Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems

Więcej
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance)

 

 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC (Text with EEA relevance)

 


 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011
 • Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011

 

Więcej
skrót: REACH
numer (język polski): 1907/2006
numer (język angielski): 1907/2006
uaktualnienia:

1354/2007, 987/2008, 1472/2008' 134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 453/2010,143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011, 494/2011, 109/2012, 125/2012, 412/2012, 835/2012, 836/2012, 847/2012, 126/2013, 517/2013, 1272/2013, 301/2014, 317/2014. 474/2014. 895/2014, 2015/282, 2015/628, 2015/830, 1494/2015, 2016/26, 2016/217, 2016/863, 2016/1005, 2016/1017,2016/1688, 20162235, 2017/227, 2017/706

poprzednio obowiązujące:

1999/45/WE; 793/93; 1488/94; 76/769/EWG; 91/155/EWG; 93/67/EWG; 93/105/EWG; 2000/21/WE

 

Rozporządzenie REACH - rozporządzenie 1907/2006 wraz z uaktualnieniami w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów – nie stosuje się oznakowania CE!

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
 • egulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
Więcej
skrót: GPS
numer (język polski): do 13.12.2024 - 2001/95/WE / od 13.12.2024 2023/988 
numer (język angielski): do 13.12.2024 - 2001/95/EC / od 13.12.2024 2023/988
uaktualnienia: 2023/988
poprzednio obowiązujące:

92/59/EWG

 

do 13 grudnia 2024:

Dyrektywa 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktu – w jej przypadku nie stosuje się oznakowania CE! :

 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety

   

od 13 grudnia 2024:

Rozporządzenie 2023/988 o ogólnym bezpieczeństwie produktu – w jego przypadku nie stosuje się oznakowania CE! :

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC (Text with EEA relevance)

  

Więcej
skrót: WEEE (ang) lub ZSEE (pol)
numer (język polski): 2012/19/UE
numer (język angielski): 2012/19/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2002/96/WE

 

Dyrektywa WEEE - dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  – w jej przypadku nie stosuje się oznakowania CE!

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Tekst mający znaczenie dla EOG
 • Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) Text with EEA relevance

   

Poprzednio obowiązujące przepisy:

 • Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)
 • Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission relating to Article 9
Więcej
skrót: CLP
numer (język polski): 1272/2008
numer (język angielski): 1272/2008
uaktualnienia:

790/2009, 286/2011, 618/2012, 487/2013, 517/2013, 758/2013, 944/2013, 605/2014, 2015/491, 1297/2014. 2015/1221,2016/918, 2016/1179, 2017/542, 2017/776, 2018/669, 2018/1480, 2019/521, 2019/1243, 2020/11, 2020/217, 2020/1413, 2020/1676. 2020/1677, 2021/643

poprzednio o/bowiązujące:

67/548/EWG, 1999/45/WE, 

 

Rozporządzenie CLP - rozporządzenie 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznkowania i pakowania substancji i mieszanin – nie stosuje się oznakowania CE!

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
 • Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
 
Więcej

Znak CE – grafiki zaakceptowane przez Komisję Europejską:

 • Znak CE grafika - Format AI – czyli natywny plik programu Adobe Illustrator
 • Znak CE grafika - Format GIF czyli Graphics Interchange Format – plik graficzny z konwersją bezstratną
 • Znak CE grafika - Format JPG / Format JPEG  czyli Joint Photographic Experts Group – obrazy rastrowe
 • Znak CE grafika - Format PNG - czyli Portable Network Graphics – rastrowy format pliku graficznego
Więcej