INFOLINIA
+48 735 790 790

Dyrektywy

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA / ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

- ABC dyrektyw Nowego Podejścia (przepisy CE)

Poniżej wymieniono wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy związane z oznakowaniem CE), które wymagają nanoszenia znaku CE i wystawienia deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE oraz deklaracji właściwości użytkowych.

Dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy CE) dotyczą następujących grup wyrobów: wyrobów niskonapięciowych LVD, elektronicznych EMC, prostych zbiorników ciśnieniowych SPV, urządzeń podlegających pod ekoprojekt (eco design), zabawek, wyrobów budowlanych CPR, maszyn, środków ochrony indywidualnej PPE, wyrobów medycznych, wyrobów in vitro, wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI, urządzeń emitujących hałas emitowany na zewnątrz pomieszczeń, środków wybuchowych do użytku cywilnego, ATEX (urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu), łodzi i jachtów rekreacyjnych, wind (dźwigi), urządzeń ciśnieniowych PED, urządzeń radiowych RED, kolei linowych, przyrządów pomiarowych MID, sprawności wodnych kotłów grzewczych, urządzeń spalających paliwa gazowe, wyrobów pirotechnicznych / fajerwerków.

Jeśli Twojego wyrobu nie dotyczy żadna z niżej wymienionych dyrektyw Nowego Podejścia, ani żadne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( przepisy CE ), nie możesz oznaczyć go znakiem CE i wystawić dokumentu poświadczającego zgodność. Oznakowanie wyrobu nie wymagającego oznakowania CE jest karane!

 

Masz pytania zwązne z oznakowaniem CE, dyrektywami Nowego Podejścia i procesami oceny zgodności - skorzystaj z AKADEMII CE

Masz wątpliwości związane z klasyfikacją wyrobów, skorzystaj ze szkolenia omawiającego przepisy związane ze znakiem CE

 

Masz pytania szczegółowe w sprawie przepisów związanych ze znakiem CE - zadzwoń tel. +48 61 830 81 81
lub skorzystaj z infolinii CE tel. +48 735 790 790

 

v     Więcej informacji poniżej     v


 

 Przepisy mówiące o oznakowaniu CE (znak CE) dla poszczególnych grup wyrobów – przepisy CE

    

skrót: CPR 
numer (język polski): 305/2011
numer (język angielski): 305/2011
uaktualnienia: 568/2014, 574/2014
poprzednio obowiązujące:

89/106/EWG

 

 

Rozporządzenie CPR / Rozporządzenie 305/2011 (przepis zasadniczy):

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 

   

Więcej
skrót: MD
numer (język polski): 2006/42/WE
numer (język angielski): 2006/42/EC
uaktualnienia: 2009/127/WE
poprzednio obowiązujące:

98/37/WE, 89/392/EWG

 

Dyrektywa maszynowa MD / Dyrektywa 2006/42/WE:

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 

Więcej
skrót: LVD
numer (język polski): 2014/35/UE
numer (język angielski): 2014/35/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

73/23/EWG, 93/68/EWG, 2006/95/WE

 

Dyrektywa 2014/35/UE / dyrektywa niskonapięciowa / dyrektywa LVD:

 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

 • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Więcej
skrót: EMC
numer (język polski): 2014/30/UE
numer (język angielski): 2014/30/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

89/336/EWG, 93/68/EWG, 2004/108/WE

 

Dyrektywa 2014/30/UE / dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej / dyrektywa EMC:

 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

 

Więcej
skrót: RoHS, RoHS 2, RoHS 3
numer (język polski):  2011/65/UE
numer (język angielski): 2011/65/EU
uaktualnienia: 2015/863
poprzednio obowiązujące:

2002/95/WE

 

 

Dyrektywa 2011/65/UE / dyrektywa RoHS / dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

 • Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

 • Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances

Więcej
skrót: RED
numer (język polski): 2014/53/UE
numer (język angielski): 2014/53/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

1999/5/WE (R&TTE)

 

Dyrektywa 2014/53/UE / dyrektywa RED / dyrektywa radiowa:

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
 • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
Więcej
skrót: ATEX
numer (język polski): 2014/34/UE
numer (język angielski): 2014/34/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

94/9/WE

 

Dyrektywa 2014/34/UE / dyrektywa ATEX::

 • Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) 
Więcej
skrót: MD
numer (język polski): 2009/48/WE
numer (język angielski): 2009/48/EC
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

89/378/EWG

 

Dyrektywa 2009/48/WE / dyrektywa zabawkowa / dyrektywa TD:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek
 • Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
Więcej
skrót: PED
numer (język polski): 2014/68/UE
numer (język angielski): 2014/68/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

97/23/WE

 

Dyrektywa 2014/68/UE / dyrektywa ciśnieniowa / dyrektywa PED:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment
Więcej
skrót: SPV
numer (język polski): 2014/29/UE
numer (język angielski): 2014/29/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2009/105/WE

 

Dyrektywa 2014/29/UE / dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywa SPV

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels
Więcej
skrót: PPE
numer (język polski): 2016/425
numer (język angielski): 2016/425
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

89/686/EWG, 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE

 

Rozporządzenie 2016/425 / rozporządzenie PPE - dyrektywa PPE / rozporządzenie środków ochrony indywidualnej::

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 • REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 
Więcej
skrót: -
numer (język polski): 2013/53/UE
numer (język angielski): 2013/53/EU
uaktualnienia:  
poprzednio obowiązujące:

94/25/WE, 2003/44/WE

 

Dyrektywa 2013/53/UE / dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE
 • Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC
Więcej
skrót: MID
numer (język polski): 2014/32/UE
numer (język angielski): 2014/32/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2004/22/WE

 

Dyrektywa m2014/32/WE / dyrektywa MID / dyrektywa urządzeń pomiarowych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments
Więcej
skrót: NAWI
numer (język polski): 2014/31/UE
numer (język angielski): 2014/31/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2009/23/WE

 

Dyrektywa 2014/31/UE / dyrektywa NAWI / dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments

 

Więcej
skrót:
numer (język polski): 2013/29/UE
numer (język angielski): 2013/29/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2007/23/WE

 

Dyrektywa 2013/29/UE / dyrektywa fajerwerki 2013/29/UE:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)
 • Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast) 
skrót: -
numer (język polski): 2014/28/UE
numer (język angielski): 2014/28/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

93/15/EWG

 

Dyrektywa 2014/28/UE / dyrektywa środków wybuchowych do użytku cywilnego:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (recast) 
skrót: GAD
numer (język polski): 2016/426
numer (język angielski): 2016/426
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2009/142/WE, 90/396/EWG

 

Rozporządzenie 2016/426 / rozporządzenie GAD (zastąpiła dyrektywę 2009/142/WE / dyrektywa GAD / dyrektywa urządzeń gazowych):

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE
 • REGULATION (EU) 2016/426 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC 
skrót: LIFTS
numer (język polski): 2014/33/UE
numer (język angielski): 2014/33/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

95/16/WE

 

Dyrektywa 2014/33/UE / dyrektywa Lifts / dyrektywa dźwigowa::

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UEz dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
 • Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts
skrót: -
numer (język polski): 93/42/EWG
numer (język angielski): 93/42/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE, 
poprzednio obowiązujące:

76/764/EWG

 

Dyrektywa 93/42/EWG / dyrektywa medyczna

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices to lifts and safety components for lifts

 

 

skrót: -
numer (język polski): 98/79/WE
numer (język angielski): 98/79/EC
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa 98/37/WE / dyrektywa urządzeń in vitro:

 • Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices

 

Rozporządzenie 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, obowiązuje od 26 maja 2022:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE
 • REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU
Więcej
skrót: MDD
numer (język polski): 2017/745 od 26 maja 2020
numer (język angielski): 2017/745
uaktualnienia:

brak

poprzednio obowiązujące:

93/42/EWG - 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE; 

76/764/EWG

 

 

Dyrektywa 93/42/EWG / dyrektywa medyczna (obowiązuje do 26 maja 2021 - przesunięto termin - pademia 2020):

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

 

Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, obowiązuje od 26 maja 2021:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
Więcej
skrót: -
numer (język polski): 2009/125/WE
numer (język angielski): 2009/125/EC
uaktualnienia: 2010/30/UE
poprzednio obowiązujące:

92/75/EWG, 2005/32/WE, 2008/28/WE,

dodatkowe reglulacje: (EU) No 206/2012; 641/2009; 622/2012; 617/2013; 1016/2010; 66/2014; 640/2009, 4/2014;327/2011; 92/42/EWG; 814/2013; 813/2013; 2015/1188; 2015/1185; 2015/1189; 1194/2012; 2015/1428; 245/2009; 347/2010; 2015/1428; 278/2009; 2015/1095; 643/2009; 107/2009; 1275/2008; 801/2013; 642/2009; 801/2013; 548/2014; 548/2014; 932/2012; 666/2013; 1253/2014; 1015/2010; 547/2012

 

Dyrektywa 2009/125/WE / dyrektywa ekoprojekt:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 • Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
skrót: -
numer (język polski): 89/655/EWG
numer (język angielski): 89/655/EEC
uaktualnienia: 95/63/WE, 2001/45/WE, 2007/30/WE, 2009/104/WE
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa 89/655/EWG dyrektywa narzędziwowa (dyrektywa stanowi jedną z dyrektyw społecznych) - dyrektywę 2009/104/WE warto sotować jako tekst ujednolicony:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (Text with EEA relevance)
skrót: OND
numer (język polski): 2000/14/WE
numer (język angielski): 2000/14/EC
uaktualnienia: 2005/88/WE
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE

 • Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
 • Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
skrót: -
numer (język polski): 2016/424
numer (język angielski): 2016/424
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2000/9/WE

 

Rozporządzenie 2016/424 (poprzenia dyrektywa 2000/9/WE) - rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 
 • REGULATION (EU) 2016/424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC
skrót: -
numer (język polski): 92/42/EWG
numer (język angielski): 92/42/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG
poprzednio obowiązujące:

 

 

Dyrektywa 92/42/EWG / dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych:

 

 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels
skrót: -
numer (język polski): 2019/1009
numer (język angielski): 2019/1009
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

1069/2009

1107/2009

2003/2003

 

Rozporządzenie 2019/1009 w sprawie produktów nawozowych UE:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003
 • Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Coucil of 5 June 2019laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003

   

  

Więcej
skrót: -
numer (język polski): 2001/95/WE
numer (język angielski): 2001/95/EC
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

92/59/EWG

 

Dyrektywa 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktu – w jej przypadku nie stosuje się oznakowania CE! :

 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety

   

  

Więcej