INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/53/UE Dyrektywa radiowa / dyrektywa RED (poprzednio obowiązująca 1999/5/WE R&TTE)

Dyrektywa 2014/53/UE / dyrektywa RED / dyrektywa radiowa

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
 • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

 

Dyrektywa radiowa – dyrektywa 2014/53/UE - dyrektywa RED

Dyrektywa RED – to dyrektywa regulująca udostępnianie na rynku urządzeń radiowych. Za urządzenie radiowe zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE uważa się produkt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje lub odbiera fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji, lub produkt elektryczny lub elektroniczny, który musi zostać uzupeł­niony o dodatkowy element, taki jak np. antena, aby mógł celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji. Dyrektywa precyzuje także że fala radiowa to fala elektromagnetyczna o częstotliwościach niższych niż 3000 GHz, które rozchodzą się w przestrzeni bez sztucznego przewodnika.

 

Realizując postanowienia dyrektywy RED (dyrektywy radiowej 2014/53/UE), należy pamiętać o obowiązkowym zapewnieniu zgodności z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE (pomija się zakres napięć dyrektywy LVD / dyrektywa niskonapięciowa), oraz o zapewnieniu zgodności z dyrektywą EMC czyli dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej o numerze 2014/30/UE.

Rysunek 1 Przykładowe wyroby podlegające pod dyrektywę 2014/53/UE / dyrektywę RED / dyrektywę radiową

 

Dyrektywa 2014/53/UE swoim zakresem nie obejmuje:

 • Urządzeń radiowe używane przez radioamatorów, chyba że urządzenia takie są udostępnione na rynku. Następujące urządzenia są traktowane jako urządzenia nieudostępniane na rynku: zestawy radiowe do montażu i użytku przez radioamatorów; urządzenia radiowe zmodyfikowane przez radioamatorów na ich potrzeby; urządzenia zbudowane samodzielnie przez radioamatorów, które służą celom eksperymentalnym i naukowym w ramach służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
 • Wyposażenia statków objęte przepisami dyrektywy Rady 96/98/WE.
 • Wyrobów lotnicze, części i akcesoria objęte zakresem zastosowania art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 ( 2 ).
 • Zestawów kontrolnych zbudowanych według indywidualnego projektu, przeznaczone dla specjalistów i wykorzystywane wyłącznie w ośrodkach badawczo-rozwojowych do odnośnych celów.

 

Wyroby objęte dyrektywą 2014/53/UE możliwe są do certyfikacji w modułach:

 

Treść dokumentacji technicznej zgodnie z dyrektyą RED 2014/53/UE

 • Dokumentacja techniczna zawiera w stosownych przypadkach co najmniej następujące elementy:
 • ogólny opis urządzenia radiowego, obejmujący: zdjęcia lub ilustracje przedstawiające cechy zewnętrzne, oznakowanie i układ wewnętrzny; wersje oprogramowania lub oprogramowania firmowego mające wpływ na zgodność z zasadniczymi wymaganiami; informacje dla użytkownika i instrukcje instalacji;
 • projekt koncepcyjny i rysunki dotyczące produkcji oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów i innych stosownych podobnych części;
 • opisy i wyjaśnienia, niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania urządzenia radiowego,
 • wykaz norm zharmonizowanych, stosowanych w całości lub częściowo, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz, jeżeli takie normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań, w tym wykaz innych zastosowanych odpowiednich specyfikacji technicznych. W przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane;
 • kopię deklaracji zgodności UE;
 • jeżeli zastosowano moduł B+C oceny zgodności, kopię certyfikatu badania typu UE i jego załączników, dostarczonych przez daną jednostkę notyfikowaną;
 • wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań i innych stosownych podobnych działań;
 • sprawozdania z testów;
 • jeśli to koniczne informacje o ograniczeniach w poszczególnych krajach (zezwolenia) i informacje na opakowanie.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej o dyrektywie 2014/53/UE >>> KLIKNIJ 

Więcej informacji o dyrektywie RED udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny

Potrzebujesz badań RED / badań 2014/53 – zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

 

 

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znakowania CE dla produktów elektrycznych i elektronicznych - szkolenie CE wyroby elektryczne i elektroniczne