INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/34/UE Dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu ATEX (94/9/WE)

skrót: ATEX
numer (język polski): 2014/34/UE
numer (język angielski): 2014/34/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

94/9/WE

 

Dyrektywa 2014/34/UE / dyrektywa ATEX::

 • Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) 
 

Dyrektywa 2014/34/UE – dyrektywa ATEX

 

Dyrektywa 2014/34/UE czyli dyrektywa odnosząca się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, swoim zakresem obejmuje:

 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
 • Sprzęt zabezpieczający, sterujący i regulacyjny przeznaczony do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych.
 • Komponenty, które mają być częścią urządzeń i systemów ochronnych, o których mowa w punkcie 1.

 

Dyrektywa ATEX – dyrektywa 2014/34/UE nie ma zastosowania do:

 • wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku w środowisku medycznym;
 • urządzeń i systemów ochronnych, gdy zagrożenie wybuchowe wynika wyłącznie z obecności materiałów wybuchowych lub substancji chemicznie niestabilnych;
 • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego i stosowanych do celów niezarobkowych, gdy atmosfera potencjalnie wybuchowa może powstać rzadko, wyłącznie w wyniku przypadkowego wycieku paliwa gazowego;
 • środków ochrony osobistej objętych dyrektywą Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej;
 • statków pełnomorskich i pływających jednostek przybrzeż­nych, wraz z urządzeniami znajdującymi się na ich pokładzie;
 • środków transportu, tj. pojazdów i ich przyczep przeznaczonych wyłącznie do pasażerskiego transportu lotniczego, drogowego, kolejowego lub wodnego oraz środków transportu w zakresie, w jakim są one przeznaczone do powietrznego, drogowego, kolejowego lub wodnego transportu towarów. Z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy nie wyłącza się środków transportu przeznaczonych do używania w atmosferze potencjalnie wybuchowej;
 • urządzeń objętych art. 346 ust. 1 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji o dyrektywie ATEX udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE