INFOLINIA
+48 735 790 790

1907/2006 - Rozporządzenie REACH 1907/2006 - NIE WYMAGA ZNAKU CE!

skrót: REACH
numer (język polski): 1907/2006
numer (język angielski): 1907/2006
uaktualnienia:

1354/2007, 987/2008, 1472/2008' 134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 453/2010,143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011, 494/2011, 109/2012, 125/2012, 412/2012, 835/2012, 836/2012, 847/2012, 126/2013, 517/2013, 1272/2013, 301/2014, 317/2014. 474/2014. 895/2014, 2015/282, 2015/628, 2015/830, 1494/2015, 2016/26, 2016/217, 2016/863, 2016/1005, 2016/1017,2016/1688, 20162235, 2017/227, 2017/706

poprzednio obowiązujące:

1999/45/WE; 793/93; 1488/94; 76/769/EWG; 91/155/EWG; 93/67/EWG; 93/105/EWG; 2000/21/WE

 

Rozporządzenie REACH - rozporządzenie 1907/2006 wraz z uaktualnieniami w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów – nie stosuje się oznakowania CE!

  • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
  • egulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
  •  
  •  

SPRAWDŹ TEŻ NASZE SZKOLENIA REACH ORAZ SZKOLENIA REACH ONLINE - kliknij