INFOLINIA
+48 735 790 790

1272/2008 - Rozporządzenie CLP 1272/2008 - NIE WYMAGA ZNAKU CE!

skrót: CLP
numer (język polski): 1272/2008
numer (język angielski): 1272/2008
uaktualnienia:

790/2009, 286/2011, 618/2012, 487/2013, 517/2013, 758/2013, 944/2013, 605/2014, 2015/491, 1297/2014. 2015/1221,2016/918, 2016/1179, 2017/542, 2017/776, 2018/669, 2018/1480, 2019/521, 2019/1243, 2020/11, 2020/217, 2020/1413, 2020/1676. 2020/1677, 2021/643

poprzednio o/bowiązujące:

67/548/EWG, 1999/45/WE, 

 

Rozporządzenie CLP - rozporządzenie 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznkowania i pakowania substancji i mieszanin – nie stosuje się oznakowania CE!

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
  • Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
 

SPRAWDŹ TEŻ NASZE SZKOLENIA CLP ORAZ SZKOLENIA CLP ONLINE - kliknij