INFOLINIA
+48 735 790 790

305/2011 Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR

Rozporządzenie CPR / Rozporządzenie 305/2011 (przepis zasadniczy):

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
  • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011 – rozporządzenie CPR

Rozporządzenie reguluje sprawy oznakowania CE dla wyrobów budowlanych, oraz dopuszcza rozwiązania krajowe (dopuszczenie jednostkowe, znak budowlany B). Dualizm oznakowani znak CE / znak B tworzy z wyżej wymienionego przepisu najtrudniejszy przepis z grona przepisów mówiących o oznakowaniu CE. Rozporządzenie 305/2011 przywołuje, że wyrobem budowlanym jest wszystko to co zostaje trwale wbudowane w obiekty budowlane lub części obiektów budowlanych, co ma znaczący wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Należy pamiętać, że powyższa definicja pisana na podstawie art.2 pkt 1 rozporządzania 305/2011 jest mocno nieprecyzyjna. Tym samym ostateczną informację na temat podlegania wyrobu 305/2011 CPR i oznakowaniu znakiem CE, można znaleźć w mandatach MANDATY CEN NA OPRACOWANIE NORM ZHARMONIZOWANYCH, jeśli chodzi o znakowanie B ostateczną informację można znaleźć w najnowszym przepisie krajowym na chwilę obecną jest nim Dz.U.18.1233 i Dz.U.19.1176 (przepis do pobrania dostępny poniżej).

 

 

Rysunek 1 Wyroby podlegające pod rozporządzenie budowlane CPR 305/2011

 


Kiedy znak CE (rozporządzenie CPR i deklaracja właściwości użytkowych, a kiedy znak B (Dz.U.18.1233, Dz.U.19.1176) i krajowa deklaracja właściwości użytkowych?

Oznakowanie CE na podstawie rozporządzenia CPR (rozporządzenie 305/2011 wraz ze zmianami) można nadać po sprawdzeniu zgodności wyrobu z aktualną normą zharmonizowaną (aktualny wykaz norm zharmonizowanych dostępny poniżej) lub po wystąpieniu o Europejską Ocenę Techniczną. Wyroby budowlane oznakowane zgodnie z 305/2011 znakiem CE, muszą mieć wystawioną deklarację właściwości użytkowych.

Oznakowanie znakiem budowlanym B (Dz.U.18.1233; Dz.U.19.1176) można nadać po sprawdzeniu zgodności wyrobu z aktualną normą krajową (w Polsce normy krajowe oznaczane są jako PN-EN – normy dostępne na www.pkn.pl) lub po wystąpieniu i otrzymaniu Krajowej Oceny Technicznej. Wyroby budowlane oznakowane zgodnie z Dz.U.18.1233  i Dz.U.19.1176 znakiem budowlanym B, muszą mieć wystawioną krajową deklarację właściwości użytkowych.

Istnieje także droga legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu i do użytku bez znaku CE i bez znaku budowlanego B, i jest ją jednostkowe dopuszczenie i związane z nim szczegółowe oświadczenie.

Krajowa deklaracja zgodności oraz deklaracja właściwości użytkowych zarezerwowane są tylko dla wyrobów budowlanych. Jeśli Twój wyrób podlega pod CPR oraz inne dyrektywy np. brama garażowa, prócz deklaracji właściwości użytkowych należy wystawić także deklarację zgodności WE – szczegóły KLIKNIJ I i KLIKNIJ II

 

UWAGA - Nowe wyroby budowlane czyli między innymi:

  • farby,
  • okucia,
  • beton towarowy,
  • pompy do instalacji przeciwpożarowych,
  • dodatki i domieszki do miesznek mineralno asfaltowych,
  • zestawy do wykonywania BALUSTRAD - balustrady,
  • wyroby wentylacyjne,

SĄ JUŻ WYROBAMI BUDOWLANYMI !!!

 

Przewody wentyacyjne niemetalowe mają okres przejściowy do 30 czerwa 2022.

 

 

Skomplikowane ? Zapraszamy do kliknięcia – KLIKNIJ

Masz więcej pytaj skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego tel. +48 735 790 790, lub zadzwoń do Centrum Certyfikacji CE-Polska tel. +48 61 830 81 81

Chcesz zrozumieć wszystko ? Chcesz działać samodzielnie w sprawach oznakowania CE lub znaku budowlanego B? Skorzystaj ze szkolenia dotyczącego CE i B dla wyrobów budowlanych - KLIKNIJ

 

 

 

Poniżej do pobrania przepisy podstawowe w sprawie wyrobów budowlanych. Mandaty CEN na opracowanie norm zharmonizowanych dostępne po KLIKNIĘCIU.

 

 

Sprawdź także nasze szkolenia dotyczące wyrobów budwlanych - szkolenia znak CE i znak B