INFOLINIA
+48 735 790 790

Znak CE w Polsce

Znak CE w Polsce obowiązuje od wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004) i na Europejski Obszar Gospodarczy. Na chwilę obecną Europejski Obszar Gospodarczy składa się z krajów UE i krajów EFTA czyli: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Rysunek 1 Europejski Obszar Gospodarczy

 

Znak CE w Polsce

Znakowi CE w Polsce (jak i na całym EOG) podlegają miedzy innymi: aktywne wszczepialne urządzenia medyczne, fajerwerki, koleje linowe do transportu osób, kotły grzejne opalane paliwami płynnymi lub gazowymi, maszyny, materiały budowlane (znak CE lub znak budowlany B), materiały wybuchowe do użytku cywilnego, proste zbiorniki ciśnieniowe, przyrządy pomiarowe, radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, rekreacyjne jednostki pływające (łodzie i jachty rekreacyjne), sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, sprzęt niskonapięciowy czyli sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania w określonym przedziale napięcia, środki ochrony indywidualnej, urządzenia ciśnieniowe, urządzenia medyczne, urządzenia medyczne in vitro, urządzenia spalające paliwa gazowe, wagi nieautomatyczne, windy, wyroby elektroniczne posiadające np. aktywną elektronikę, zabawki.

Wyroby oznakowane znakiem CE muszą mieć przeprowadzoną procedurę oceny zgodności. Na taką procedurę składa się wykonanie odpowiedniej dokumentacji, badań, wykazania zgodności z przepisami zasadniczymi i przepisami szczegółowymi, analizy ryzyka, ZKP itd. Procedura oceny zgodności potwierdzona zostaje deklaracją zgodności WE, deklaracją zgodności UE, deklaracją właściwości użytkowych (tylko dla wyrobów budowlanych w myśl rozporządzenia 305/2011) . Procedura oceny zgodności wbrew obiegowej opinii musi być zdokumentowana i nie może być deklarowana bez wymienionych wyżej czynności.

Za wprowadzenie znaku CE odpowiada zawsze producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Nie oznacza to jednak, że wprowadzić oznakowanie CE można zawsze samemu, w obrębie swojej firmy. W wielu przypadkach producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie ma możliwości badawczych. W takiej sytuacji konieczne jest zatrudnienie laboratorium kompetentnego, laboratorium akredytowanego, lub jednostki notyfikowanej.

Opisanym przypadkiem konieczności skorzystania z działań jednostki zewnętrznej jest na przykład, produkowanie podnośników do obsługi pojazdów wykraczających poza zakres normy zharmonizowanej z dyrektywą 2006/42/WE. W takim przypadku mamy do czynienia z maszyną z załącznika IV do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i musimy skorzystać z jednostki notyfikowanej. Działania te w tym przypadku wymusza tak zwany moduł oceny zgodności (tylko moduł A nie wymaga udziału strony trzeciej, natomiast moduł A dotyczy bardzo wielu maszyn i urządzeń).

Drugim przykładem może być produkcja wyrobów elektronicznych takich jak pamięci przenośne USB zwane pendrive. Wyroby podlegają pod dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej EMC, dyrektywę RoHS, i WEEE. Dyrektywy mimo stosowania modułu A mają skomplikowane badania i wymagają posiadania odpowiedniego sprzętu badawczego. Dlatego większość producentów nie posiadając odpowiednich narzędzi badawczych, nie może samemu przeprowadzić badań i zleca badania EMC laboratoriom zewnętrznym (laboratoriom kompetentnym / laboratoriom akredytowanym / laboratoriom notyfikowanym). Jedną z najważniejszych firm prowadzących kompleksowe wdrożenia oznakowania CE jest CECE-Polska.

Należy pamiętać, że za proces oceny zgodności bierze odpowiedzialność producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Jeśli producent znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odpowiedzialność na rynku EOG przejmuje wprowadzający do obrotu lub do użytku.

Niepoprawne przebadanie wyrobu, braki dokumentacyjne, braki deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności UE/WE, deklaracji właściwości użytkowych może wiązać się z karami finansowymi (nie ma górnej granicy kary), wycofaniem z rynku i kampanią wycofania, zniszczeniem wyrobów ,a nawet w skrajnych przypadkach z karą ograniczenia wolności.

Należy pamiętać, że przeprowadzenie procesu oceny zgodności jest obowiązkiem a nie sprawą dobrowolną. Oznakowanie CE jest konieczne do udostępnienia produktu na Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Deklarację zgodności WE, deklarację zgodności UE, deklarację zgodności WE / UE, lub deklarację właściwości użytkowych może wystawić tylko producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Działań tych nie może wykonać w żadnym przypadku importer (o ile dodatkowo nie ma statusu upoważnionego przedstawiciela) lub dystrybutor, a tym bardziej laboratorium badawcze (częsty błąd popełniany przez chińczyków).

 


 

Dla polskich przedsiębiorców uruchomiony został Europejski Punkt Konsultacyjny, który działa w dni robocze w godzinach 8:15 – 15:45 – kontakt +48 735 790 790.

Główna instytucja konsultacyjna i badawcza  – CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska – kontakt +48 61 830 81 81.

Znak CE w Polsce obowiązuje od ponad 10 lat. Potrzebujesz więcej informacji skorzystaj ze szkoleń - https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce