INFOLINIA
+48 735 790 790

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE)

  

Dyrektywa maszynowa / dyrektywa 2006/42/WE - zakres

Dyrektywa maszynowa / dyrektywa MD / dyrektywa 2006/42/WE dotyczy: maszyn; wyposażenia wymiennego maszyn; elementów bezpieczeństwa; osprzętu do podnoszenia; łańcuchów, lin i pasów; odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu; maszyn nieukończonych (specjalna procedura i sprcjalna deklaracja włączenia maszyny nieukończonej.

Aby sprecyzować zakres dyrektywy maszynowej 2006/42WE, najlepiej odnieść się do definicji maszyny. Maszyną nazywamy:

 • zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
 • zespół określony w punkcie powyżej, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
 • zespół określony w punkcie w punktach powyżej, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,
 • zespoły maszyn określone w punkach powyżej lub maszyny nieukończone określone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,
 • zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

 

 

Rysunek 1 Przykładowe wyroby podlegające pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE

 


 

Dyrektywa maszynowa / dyrektywa 2006/42/WE - wyłączenia

Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone są:

 • elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i dostarczone przez producenta oryginalnej maszyny;
 • urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki;
 • maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną;
 • broń, w tym broń palna;
 • następujące środki transportu: — ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/WE, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;
 • pojazdy silnikowe i ich przyczepy objęte dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep , z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;
 • pojazdy objęte dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. odnoszącą się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;
 • pojazdy silnikowe przeznaczone wyłącznie do udziału w wyścigach;
 • środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych środkach transportu;
 • statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach lub jednostkach;
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji;
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w laboratoriach;
 • górnicze urządzenia wyciągowe;
 • maszyny przeznaczone do przemieszczania artystów podczas przedstawień artystycznych;
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny w następujących dziedzinach, w stopniu, w jakim jest on objęty dyrektywą 2014/35/UE, w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia:  urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczone do użytku domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt informatyczny, maszyny biurowe powszechnego użytku, aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia, silniki elektryczne;
 • następujące rodzaje sprzętu elektrycznego wysokiego napięcia: aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza, transformatory.

  

Dyrektywa obowiązuje od 29 grudnia 2009. Dyrektywę poprzedzała stara dyrektywa maszynowa 98/37/WE. Przedmioty podlegające pod niniejsza dyrektywę zostają oznaczone znakiem CE.

 

Dyrektywa maszynowa w związku z datą wejścia w życie wymaga wystawienia deklaracji zgodności WE. Jeśli wyrób wymaga innych dyrektyw poza dyrektywą 2006/42/WE, np. dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE lub kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (nowe dyrektywy po 2011), będzie trzeba wystawić deklarację zgodności WE / UE.

 

 

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat znaku ce dla maszyn i urządzeń >>> KLIKNIJ

Jęli masz pytania skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego - numer tel. +48 735 790 790.

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znaku CE dla maszyn i urządzeń - szkolenie CE dla maszyn i urzadzeń