INFOLINIA
+48 735 790 790

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Deklaracja zgodności WE - to dokument wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia, które stanowią tak zwane przepisy zasadnicze.

 

Wystawienie deklaracji zgodności WE pozwala producentowi na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób.

 

Deklaracja zgodności WE jest dokumentem charakterystycznym na przykład dla dyrektywy:

 • maszynowej MD 2006/42/WE,
 • aktywnych implantów medycznych 90/385/EWG wraz z uaktualnieniami,
 • urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE,
 • prodktów do in vitro 98/79/WE,
 • medycznej 93/42/EWG wraz z uaktualnieniami,
 • środków ochrony indywidualnej 89/686 wraz z uaktualnieniami,
 • zabawek 2009/48/WE.

 

Nowsze dyrektywy wymagają wystawienia Deklaracji Zgodności UE.

Rozporządzenie 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych wymaga wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP).

 

Każda dyrektywa może mieć odrębne wymagania związane z treścią deklaracji zgodności WE (szczególnie dyrektywa maszynowa 2006/42/WE). Standardowe elementy deklaracji zgodności WE:

 

 • napis: DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE,
 • data wydania,
 • opis wyrobu umożliwiający jednoznaczną identyfikację: nazwa, typ, model,
 • adres producenta, adres upoważnionego przedstawiciela,
 • odwołanie do przepisów zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia)
 • odwołanie do przepisów szczegółowych (normy zharmonizowane)
 • musi być zdeklarowana zgodność
 • odwołanie do działań jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procesie certyfikacji
 • podpis osoby reprezentującej firmę (właściciel, lub reprezentacja określona w KRS),