INFOLINIA
+48 735 790 790

Znak CE - 2019 (pełna informacja)

ZNAK CE nazywany także CE / oznaczeniem CE / oznakowaniem CE, a nawet niepoprawnie „certyfikatem CE" (certyfikat CE – w ujęciu prawnym, wymienione pojęcie nie istnieje mimo, że jest bardzo powszechnie w języku potocznym, a nawet profesjonalnym przez np. Urzędy Celne, nagminnie używanym).

 

Znak CE - skrót

CE jest skrótem z języka francuskiego słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Znak CE w Europie istnieje od roku 1993, w Polsce obowiązuje od 1 maja 2004.

Naniesienie znaku CE na wyrób potwierdza, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach oznakowania CE, oraz że przeprowadzono pełen proces oceny zgodności. Oznakowanie CE może nanieść tylko producent lub jego upoważniony przedstawiciel, jeśli producent pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Znak CE – obszar stosowania

Oznaczenie CE stosuje się na Europejskim Obszarze Gospodarczym / EOG / EEA. W skąd Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Szczegóły dotyczące EOG >>> KLIKNIJ

 

Rysunek 1 Oznaczenie CE – grafika znajdująca się na wyrobach. Znak CE nie musi być czarny. MA być proporcjonalny (patrz następny rysunek i mieć co najmniej 5 mm wysokości. Znak CE ma być naniesiony w sposób trwały.

Rysunek 2 Znak CE - proporcje

 

Jakie wyroby muszą mieć naniesiony znak CE?

Znak CE dotyczy około 40% wyrobów produkowanych w UE. Oznakowanie CE dotyczy całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli ponad 500 000 000 obywateli.

 

Znakowaniu CE podlegają wyroby, które są włączone pod odpowiednia dyrektywę Nowego Podejścia lub Rozporządzenie Paramentu Europejskiego i Rady, są nimi między innymi: wyroby budowlane (zamiast znaku CE mogą mieć naniesiony znak budowlany B – procedura krajowa w Polsce), maszyny, wyroby niskonapięciowe (LVD), wyroby elektroniczne (EMC), wyroby radiowe (RED), urządzenia ATEX, zabawki, wyroby ciśnieniowe (PED(, proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV), środki ochrony indywidualnej (PPE), łodzie i jachty rekreacyjne, urządzenia pomiarowe (MID), nieautomatyczne urządzenia ważące (NAWI), fajerwerki, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, urządzenia spalające paliwa gazowe, windy, urządzenia medyczne, urządzenia in vitro, urządzenia medyczne aktywnego osadzenia, wyroby zużywające energie elektryczną, urządzenia pracujące na zewnątrz pomieszczeń, urządzenia linowe, wodne kotły grzewcze, wyroby objęte ograniczeniem stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS). 

 

Rysunek 3 Przykładowe wyroby wymagające oznakowania CE

 

Wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady dostępne w menu DYREKTYWY na niniejszej stronie internetowej.

Potrzebujesz więcej informacji o przepisach skorzystaj ze szkolenia – menu SZKOLENIA na niniejszej stronie internetowej

Potrzebujesz informacji telefonicznej skorzystaj z menu EUROPESKI PUNKT KONSULTACYJNY na niniejszej stronie internetowej – tel. +48 735 790 790

 


 

Oznakowanie CE – rodzaje deklaracji zgodności

Potwierdzeniem posiadania odpowiednio nadanego znaku CE jest: 

 

Oznakowanie CE – organy nadzoru rynku

Organy nadzory rynku (znak CE) - w Polsce główną instytucją nadzoru rynku, stojącą ponad wszystkimi polskimi organami kontrolnymi, jest UOKiK czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Organami wyspecjalizowanymi są:

 • Inspekcja Handlowa – IH
 • Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Inspekcja Transportu Drogowego – ITD.
 • Organy Nadzoru Budowlanego
 • Państwowa Inspekcja Pracy - PIP
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej - UKE
 • Urząd Transportu Kolejowego - UTK
 • Urzędy Morskie - UM
 • Wyższy Urząd Górniczy - WUG

 

Należy zwrócić uwagę, że Urzędy Celne nie są organami wyspecjalizowanymi i mogą kontrolować tylko np. czy znak CE został naniesiony, czy do wyrobu dołączono deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklaracje zgodności WE/UE / deklarację właściwości użytkowych i polską instrukcję obsługi. Organy nadzoru rynku mają stosunkowo duże kompetencje, ale niestety niewielką wiedzę na temat oznakowania CE, co ogromne utrudnienia na granicach

 

Znak CE - sankcje

Sankcje za niezgodność wyrobu z dyrektywami i rozporządzeniami, brak posiadania odpowiedniego oznaczenia, lub deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych:

 • kara finansowa (obecnie bez ustawowych ograniczeń finansowych),
 • wycofanie z rynku (wraz z cała kampanią wycofania),
 • kara pozbawienia wolności.

 

 

Znak CE – jak wygląda procedura oceny zgodności wyrobu?

Procedurę oceny zgodności wykonuje producent lub jego upoważniony przedstawiciel spełniając wymagania odpowiednich modułów oceny zgodności). Działania te bardzo często mogą być wykonane przez wyżej wymienionych samodzielnie, jednak istnieją przypadki, że trzeba skorzystać z tak zwanej strony trzeciej czyli  jednostki notyfikowanej lub jednostki oceny technicznej (wyroby budowlane). Procedura oceny zgodności krok po kroku:

 • rozpoznanie dyrektyw i rozporządzeń w sprawie oznakowania CE,
 • rozpoznanie norm zharmonizowanych,
 • sprawdzenie zgodności  dyrektywami,
 • sprawdzenie zgodności z normami zharmonizowanymi,
 • badania,
 • analizy ryzyka,
 • instrukcje,
 • oznakowanie, miedzy innymi znak CE,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji
 • zakładowa kontrola produkcji,
 • deklaracja zgodności WE / UE lub deklaracja właściwości użytkowych.

 

  

Chcesz wiedzieć więcej wybierz odpowiednie szkolenie wejdź w menu SZKOLENIA lub KLIKNIJ

Potrzebujesz dodatkowych informacji skorzystaj z Europejskiego Punktu Konsultacyjnego – infolinia kontaktowa +48 735 790 790