INFOLINIA
+48 735 790 790

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy - (z języka angielskiego. European Economic Area, w skrócie EEA) - jest to strefa wolnego handlu zrzeszająca kraje Unii Europejskiej (kraje UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyjątkiem Szwajcarii. EOG to obszar na, którym funkcjonuje między innymi dyrektywy Nowego Podejścia i rozporządzenia mówiące o oznaczeniu CE (znak CE).

 

  

Rys. 1 Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego

żródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/EEA.svg z dnia 06.03.2019 godz. 12:35

 


Kraje należące do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.


 

Europejski Obszar Gospodarczy – cztery swobody

Działanie Europejskiego Obszaru Gospodarczy oparto o cztery nadrzędne swobody (cztery wolności), którymi są:

  • swoboda przepływu ludzi,
  • swoboda przepływu kapitału,
  • swoboda przepływu towarów,
  • swoboda przepływu usług.

 

Europejski Obszar Gospodarczy - rys historyczny

EOG powołano do życia porozumieniem podpisanym 2 maja 1992 roku w portugalskim Porto. Jednak układ wszedł w życie dopiero w dniu 1 stycznia 1994, ponieważ było trzeba wykluczyć z niego Szwajcarię ze względu niepomyślnego referendum.

 

EOG a sprawa polska

Polska umowę o Europejskim Obszarze gospodarczym podpisała 14 października 2003 w Luksemburgu. Umowa została ratyfikowana w dniu 8 października 2004. Polska stała się pełnoprawnym członkiem EOG  grudnia 2005 roku.

 

Na mocy porozumienia z portugalskiego Porto obywatele wszystkich państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo swobodnie przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na całym EOG. W zamian Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu czyli EFTA, wykłada finanse na unijny Fundusz Spójności. Kraje EFTA  czyli Islandia, Lichtenstein, Norwegia przyjęły do swojego ustawodawstwa dużą część szczegółowych przepisów wspólnotowych (nie dotyczy to jednak np. polityki rolnej czy walutowej).

 

Ograniczenia EOG

Porozumienie Europejskiego Obszaru Gospodarczego  nie ustanawia wiążących przepisów we wszystkich sektorach rynku wewnętrznego, ani w ramach innych polityk regulowanych na mocy traktatów UE. Postanowienia dotyczące EOG nie dotyczą:

  • wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
  • wspólnej polityki rolnej ani wspólnej polityki rybołówstwa,
  • wspólnej polityki handlowej,
  • unii celnej,
  • wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
  • unii gospodarczej i walutowej.

 

Transpozycja

Jeśli akt prawny zostanie już włączony do Porozumienia EOG, musi być przeniesiony do ustawodawstwa krajowego państw EFTA/EOG. Działanie to może wymagać zwykłej decyzji rządu lub zgody parlamentu. Transpozycja jest działaniem formalnym i na jej etapie możliwe są wyłącznie techniczne dostosowania aktów prawnych. Określone przepisy stanowią, że państwa EFTA powinny być zaangażowane w proces przygotowywania aktów prawnych Unii Europejskiej.

 

EOG z punktu widzenia oznakowania CE

Wyrób wprowadzony w którymkolwiek kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może swobodnie przepływać po całym EOG. Dotyczy to wyrobów legalnie wprowadzonych do obrotu i oznakowanych znakiem CE (zgodnie z dyrektywami Nowego Podejścia i odpowiednimi rozporządzeniami europejskimi), ale także wyrobów oznakowanych znakiem krajowym B dla wyrobów budowlanych (znak B nie jest rozpoznawany poza Polską, co będzie powodowało problemy, z dopuszczeniem wyrobu na innych rynkach / znak B dotyczy terenu Polski i jest polskim krajowym znakiem budowlanycm).

 

 

 

Więcej informacji o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Więcej o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) dowiesz się u konsultantów Europejskiego Punktu Konsultacyjnego ds. Oznaczenia CE – telefon +48 735 790 790 (infolinia działa w dni robocze w godzinach od 8:15 do 15:45). Więcej informacji o Europejskim Obszarze Gospodarczym w AKADEMII CE (kliknij w poniższą grafikę).

 

 Akademia CE - więcej o EOG