INFOLINIA
+48 735 790 790

2023/1542 Rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii

 

skrót: brak
numer (język polski): 2023/1542
numer (język angielski): 2023/1542
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2006/66/WE, 2008/98/WE, 2019/1020

 

 

 

Rozporządzenie 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE
 • REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC

przepisy obowiązujące wcześniej:

 • DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG
 • DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (Text with EEA relevance
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance)

 


 

Baterie znak CE / baterie 2023/1542

 

Cel rozporządzenia 2023/1542 w sprawie baterii?

Celem rozporządzenia 2023/1542 jest ułożenie spraw związanych z produkcją, i ograniczeniem negatywnego wpływu baterii na ludzi i środowisko. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady 2023/1542 zapobiega i ogranicza negatywne skutki związane z produkcją i późniejszym gospodarowaniem zużytymi bateriami.

 

Co podlega pod rozporządzenie 2023/1542?

Rozporządzeniu w sprawie baterii podlegają baterie czyli wyroby dostarczające energię elektryczną wytwarzaną przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, wyposażony w magazyn (magazyn wewnętrzny / magazyn zewnętrzny). Rozporządzeniu podlegają także zestawy baterii, moduły baterii.

 

Co nie podlega pod rozporządzenie w sprawie baterii 2023/1542?

Rozporządzenie w sprawie baterii o numerze 2023/1542, nie ma zastosowania do baterii wbudowanych do lub specjalnie zaprojektowanych w celu wbudowania do:

 • do sprzętu specjalnie zaprojektowanego do celów bezpieczeństwa obiektów jądrowych,
 • sprzętu zaprojektowanego do wysłania w przestrzeń kosmiczną,
 • sprzętu związanego z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich, broni, amunicji i materiału wojennego, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych.

 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej o rozporządzeniu 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii >>> KLIKNIJ 

Więcej informacji o nowych regulacjach dla baterii i zużytych baterii udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny

Potrzebujesz badań baterii zgodnie z 2023/1542 – zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

 

Rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych bateri 2023/1542

 

 

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znakowania CE dla bateryjnych (znak CE dla baterii)

szkolenie CE dla baterii