INFOLINIA
+48 735 790 790

2001/95/WE / 2023/988 o ogólnym bezpieczeństwie produktu – NIE WYMAGA ZNAKU CE!

skrót: GPS
numer (język polski): do 13.12.2024 - 2001/95/WE / od 13.12.2024 2023/988 
numer (język angielski): do 13.12.2024 - 2001/95/EC / od 13.12.2024 2023/988
uaktualnienia: 2023/988
poprzednio obowiązujące:

92/59/EWG

 

do 13 grudnia 2024:

Dyrektywa 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktu – w jej przypadku nie stosuje się oznakowania CE! :

 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety

   

od 13 grudnia 2024:

Rozporządzenie 2023/988 o ogólnym bezpieczeństwie produktu – w jego przypadku nie stosuje się oznakowania CE! :

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC (Text with EEA relevance)

  

Dyrektywa 2001/95/WE / rozporządzenie 2023/988 o ogólnym bezpieczeństwie produktu - czego dotyczy ?

Przepis ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niniejszy przepis dotycz wszystkich produktów na które nie wydano przepisów szczegółowych.

 


Dyrektywa 2001/95/WE / rozporządzenie 2023/988 o ogólnym bezpieczeństwie produktu - czego nie dotyczy ?

Przepisów nie stosuje się do:

 • produktów leczniczych do stosowania u ludzi, ani do weterynaryjnych produktów leczniczych;
 • żywności;
 • pasz;
 • żywych roślin i zwierząt,
 • organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie stosowanych w sposób ograniczony, a także do produktów z roślin i zwierząt bezpośrednio związanych z ich przyszłym rozmnażaniem;
 • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych;
 • produktów ochrony roślin;
 • sprzętu wykorzystywanego przez konsumentów do przemieszczania się lub podróży, w przypadku gdy jest on obsługiwany bezpośrednio przez usługodawcę w ramach usługi transportowej świadczonej konsumentom i nie jest obsługiwany przez samych konsumentów;
 • statków powietrznych,
 • wyrobów lotniczych;
 • antyków.

 


Dyrektywa 2001/95/WE / rozporządzenie 2023/988 o ogólnym bezpieczeństwie produktu - kiedy się stosuje ?

Przepisy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów stosuje się w przypadku braku przepisów szczególnych ustawodawstwa Wspólnoty, regulujących bezpieczeństwo danych produktów. Dyrektywa / rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie produktów są stosowana na przykład wtedy, kiedy wyrób nie podlega dyrektywom Nowego Podejścia lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach znaku CE.

 

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa nie wspomina o konieczności wystawiania deklaracji zgodności, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE / UE, deklaracji właściwości użytkowych czy krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

 

Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów nie daje możliwości naniesienia znaku CE !