INFOLINIA
+48 735 790 790

2019/1009 Rozporządzenie w sprawie produktów nawozowych UE

skrót: -
numer (język polski): 2019/1009
numer (język angielski): 2019/1009
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

1069/2009

1107/2009

2003/2003

 

Rozporządzenie 2019/1009 w sprawie produktów nawozowych UE:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003
  • Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Coucil of 5 June 2019laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003

 

Rozporządzenie 2019/1009 stosuje się do produktów nawozowych UE. Produkt nawozowy oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania na rośliny lub ich ryzosferę lub na grzyby lub ich mykosferę, lub przeznaczone do stworzenia ryzosfery lub mykosfery, albo samodzielnie, albo po zmieszaniu z innym materiałem, w celu dostarczania roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub w celu poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych

 

Rozporządzenia 2019/1009 nie stosuje się do:

  1. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, które podlegają wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, gdy są udostępniane na rynku;
  2.  środków ochrony roślin objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

 

 Nawozy - znak CE

Rysunek 1 Produkty nawozowe UE - procesy oceny zgodności - znak CE

 

Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie następujących aktów prawnych:

a) dyrektywy 86/278/EWG;

b) dyrektywy 89/391/EWG;

c) dyrektywy 91/676/EWG;

d) dyrektywy 2000/60/WE;

e) dyrektywy 2001/18/WE;

f) rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

g) rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

h) rozporządzenia (WE) nr 1881/2006;

i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

j) rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

k) rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

l) rozporządzenia (UE) nr 98/2013;

m) rozporządzenia (UE) nr 1143/2014;

n) rozporządzenia (UE) 2016/2031;

o) rozporządzenia (UE) 2016/2284;

p) rozporządzenia (UE) 2017/625.

 

 

Wejście w życie i stosowanie - rozporządzenie 2019/1009

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się je od dnia 16 lipca 2022 r..

 

 

Skorzystaj z naszego szkolenia - szkolenie CE dla nawozów