INFOLINIA
+48 735 790 790

2011/65/UE Dyrektywa RoHS II, 2015/863 dyrektywa RoHS III, dyrektywa 2017/2102

Dyrektywa 2011/65/UE / dyrektywa RoHS / dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

 • Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

 • Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Councilof 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

 
 

Dyrektywa RoHS II - dyrektywa 2011/65/UE

Dyrektywa RoHS (tak naprawdę dyrektywa RoHS II) określa zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym do przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE. Substancje objęte ograniczeniem maksymalnej ich wartości stężenia dopuszczalnego wagowo w materiałach jednorodnych to:

 • Ołów (0,1 %),
 • Rtęć (0,1 %),
 • Kadm (0,01 %),
 • Sześciowartościowy chrom (0,1 %),
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %),
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %).

 


 

Dyrektywa RoHS III – dyrektywa 2015/863

Dyrektywa delegowana komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem, wprowadza następujące zmiany w zakresie substancji objętych ograniczeniem związanym z wartością maksymalnego stężenia dopuszczalnego wagowo w materiałach jednorodnych:

 • Ołów (0,1 %)
 • Rtęć (0,1 %)
 • Kadm (0,01 %)
 • Sześciowartościowy chrom (0,1 %)
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)

 

Substacje dodane w dyrektywie RoHS III - wymagania po 22.07.2019

 • Ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP) (0,1 %) – wymogi od 22 lipca 2019 zgodnie z RoHS 3 – dyrektywa 2015/863
 • Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1 %) – wymogi od 22 lipca 2019 zgodnie z RoHS III – dyrektywa 2015/863
 • Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %) – wymogi od 22 lipca 2019 zgodnie z RoHS 3 – dyrektywa 2015/863
 • Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %) – wymogi od 22 lipca 2019 zgodnie z RoHS III – dyrektywa 2015/863

 

Badanie ftalanów dla wyrobów medycznych, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, dla przyrządów do nadzoru i kontroli ma zastosowanie od 22 lipca 2021.

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP, DBP i DIBP, nie ma zastosowania do przewodów lub części zamiennych służących do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości EEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r. ani do wyrobów medycznych, w tym do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2021 r.

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP i DBP, nie ma zastosowania do zabawek, które podlegają ograniczeniu, którym objęto DEHP, BBP oraz DBP za sprawą pozycji 51 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006


 

Dyrektywę RoHS 2011/65/UE stosuje się do:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - kategoria 1 RoHS
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - kategoria 2 RoHS
 • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny - kategoria 3 RoHS
 • Sprzęt konsumencki - kategoria 4 RoHS
 • Sprzęt oświetleniowy - kategoria 5 RoHS
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne - kategoria 6 RoHS
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy - kategoria 7 RoHS
 • Wyroby medyczne - kategoria 8 RoHS
 • Przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych  - kategoria 9 RoHS
 • Automaty wydające - kategoria 10 RoHS
 • Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii. - kategoria 11 RoHS

Rysunek 1 Przykładowe wyroby podlegające dyrektywie 2011/65/UE  - dyrektywa RoHS


 

Kto się zajmuje badaniami związanymi z dyrektywą RoHS 2011/65/UE w Polsce ?

Badania prowadzone są przez niewiele firm. Jedną z nich jest Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81.

 


  

 

Więcej informacji o dyrektywie RoHS udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny

Potrzebujesz dodatkowej wiedzy >>> KLIKNIJ

Dyrektywa RoHS omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE

 

Potrzebujesz badań RoHS - zadzwoń tel . +48 61 830 81 81

 

 

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znakowania CE dla produktów elektrycznych i elektronicznych - szkolenie CE wyroby elektryczne i elektroniczne