INFOLINIA
+48 735 790 790

PRODUKT NAWOZOWY

Produkt nawozowy - oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania na rośliny lub ich ryzosferę lub na grzyby lub ich mykosferę, lub przeznaczone do stworzenia ryzosfery lub mykosfery, albo samodzielnie, albo po zmieszaniu z innym materiałem, w celu dostarczania roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub w celu poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych.

 

Produkt nawozowy - od 16 lipca 2022 produkty nawozowe wymagają oznakowania CE i deklaracji zgodności UE. Podstawą wdrażania znaku CE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

 


Zobacz przepisy zasadnicze - menu DYREKTYWY - Rozporządzenie 2019/1009 w sprawie produktów nawozowych.

Zobacz także szkolenia dotyczące znaku CE dla nawozów - menu SZKOLENIA

Więcej informacji skorzystaj z INFOLINII EUROPEJSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO DO SPRAW OZNAKOWANIA CE