INFOLINIA
+48 735 790 790

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŚLADU WĘGLOWEGO

Deklaracja dotycząca śladu węglowego to dokument, który musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023 / 1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE (przepis do pobrania – ROZPORZĄDZENIE BATERIE)

 

Deklarację śladu węglowego regulują następujące przepisy, które dotyczą również oznakowania CE baterii:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE
 • REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC

które zastąpiły przepisy:

 • DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG
 • DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (Text with EEA relevance
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance)

 

 

  Deklaracja dotycząca śladu węglowego według rozporządznia 2023/1542

Rys. 1 Deklaracja dotycząca śladu węglowego

 

Deklarację dotyczącą śladu węglowego należy przygotować w odniesieniu do baterii do pojazdów elektrycznych, baterii przemysłowych nadających się do powtórnego naładowania o pojemności powyżej 2 kWh i baterii LMT.  Wytwórca deklarację dotyczącą śladu węglowego sporządza dla każdego modelu baterii.

 

 

Deklaracja dotycząca śladu węglowego zawiera:

oraz

 • napis: DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŚLADU WĘGLOWEGO

 • numer

 1. Informacje administracyjne dotyczące wytwórcy
 2. Informacje na temat modelu baterii
 3. Informacje dotyczące położenia geograficznego zakładu produkującego baterie
 4. Ślad węglowy baterii obliczony jako kg ekwiwalentu dwutlenku węgla w przeliczeniu na kWh całkowitej energii dostarczonej przez baterię w jej oczekiwanym całym okresie użytkowania
 5. Ślad węglowy baterii zróżnicowany według poszczególnych etapów cyklu życia (pozyskiwanie
  i przetwarzanie wstępne surowców, zasadnicza produkcja wyrobów, dystrybucja, zakończenie eksploatacji i recykling)
 6. Numer identyfikacyjny deklaracji zgodności UE danej baterii
 7. Link internetowy dający dostęp do publicznej wersji badania, na podstawie którego podano wartości śladu węglowego

 

 

 

MASZ PROBLEM Z PRZYGOTOWANIEM PASZPORTU BATERII ?

skorzystaj z naszych SZKOLEŃ: www.CE-Polska.pl/szkolenia-ce  

lub zadzwoń INFOLINIA INFORMACYJNA: +48 735 790 790

 

 •  Oświadczenie producenta o jednostkowym zastsowaniu

   

  Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 09 lutego 2024 – 202402091523 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

   

   

   

  Przygotował: Jędrzej Borowiak,

  Centrum Certyfikacji CECE-Polska

  public relations