INFOLINIA
+48 735 790 790

NORMY ZHARMONIZOWANE

Normy zharmonizowane – zgodnie z definicją zawarta w załącznik 1, rozdział 1, artykuł R1, punkt 9, Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady numer 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzenia produktów do obrotu uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG:

„norma zharmonizowana - oznacza normę przyjętą przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE na podstawie wniosku Komisji zgodnie z art. 6 tej dyrektywy”

Co to oznacza w praktyce?

 

Normy zharmonizowane - wyjaśnienia

Norma zharmonizowana stanowi przepis szczegółowy dla przepisu zasadniczego. Przypominamy, że przepisem zasadniczym są dyrektywy i rozporządzenia takie jak: rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych zwane rozporządzeniem CPR, dyrektywa maszynowa, dyrektywa niskonapięciowa zwana dyrektywą LVD, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej zwana dyrektywą EMC, dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowanych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym zwana dyrektywą ROHS, dyrektywa radiowa zwana dyrektywą RED, dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchowej zwana dyrektywą ATEX, dyrektywa zabawkowa zwana dyrektywą TOYS, dyrektywa urządzeń ciśnieniowych zwana dyrektywą PED, dyrektywa prostych urządzeń ciśnieniowych zwana dyrektywą SPV, rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej zwane rozporządzeniem PPE, dyrektywa łodzi i jachtów rekreacyjnych, dyrektywa urządzeń pomiarowych zwana dyrektywą MID, dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących zwana dyrektywą NAWI, dyrektywa wyrobów pirotechnicznych, dyrektywa wyrobów wybuchowych do użytku cywilnego, rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe zwane rozporządzeniem GAD, dyrektywa dźwigowa, dyrektywa wyrobów medycznych, dyrektywa wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, dyrektywa wyrobów in-vitro, dyrektywa ekoprojekt.

Każdy z w wyżej wymienionych przepisów posiada swój zbiór norm zharmonizowanych nazywany wykazem norm zharmonizowanych. Zbiory dostępne w menu DYREKTYWY.

Normy zharmonizowane - przykładowy wykaz norm zharmonizowanych

Rysunek 1 Normy zharmonizowane - wykaz norm zharmonizowanych

Normy chronione są prawem autorskim i należy je kupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.pkn.pl 

Na oznaczenie norm zharmonizowanych składają się literki i cyfry np. EN 12345. Każdy kraj ma swój przedrostek krajowy np.:

  • Niemcy – DIN-EN
  • Brytyjczycy – BS-EN
  • Czesi – CZ-EN
  • Słowacy SK-EN
  • Polacy PN-EN

Oznaczenie normy PN-EN wcale nie mówi o jej harmonizacji. Żeby norma PN-EN była normą zharmonizowaną musi znaleźć się w wykazie norm zharmonizowanych dla danego przepisu zasadniczego.

 

Więcej szczegółów i wskazówek udzieli infolinia EPK.

Dostęp do aktualnych wykazów norm zharmonizowanych umożliwa CE-Polska - kliknij DYREKTYWY (po rozwinieciu każdej dyrektywy lub rozporządzenia u dołu strony pojawiają się przepisy w wersjach do pobrania. Z reguły na końcu listy umieszczono aktualnyc wykaz norm zharmonizowanych)

Więcej informacji o normach na szkoleniach Centrum Certyfikacji CECE-Polska – tel. +48 61 830 81 81 - szkolenia znak CE