INFOLINIA
+48 735 790 790

REACH - rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa krajowego (w tym także prawa polskiego). Rozporządzenie REACH obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku. Rozporządzenie REACH obowiązuje na terytorium Europejskiego Obszaru gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz: Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia REACH zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów* z siedzibą w  Helsinkach (Finlandia).

 

Rozporządzenie REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym promowania alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez chemikalia, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

 

Rozporządzenia REACH nie stosuje się do:

  • substancji radioaktywnych
  • substancji pod nadzorem celnym
  • półproduktów niewyodrębnionych
  • przewozu substancji.

 

Jednocześnie odpady nie są substancją, mieszaniną ani wyrobem w rozumieniu rozporządzenia REACH.

 

 

 

Sprawdź szkolenia dotyczące rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP

 

   

 

 

 

*Europejska Agencja Chemikaliów ECHA od angielskich słów European Chemicals Agency – agencja wspólnotowa, która odpowiada za realizacje rozporządzenia REACH. Jej zadania to utworzenie i administrowanie systemem rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu EOG.