INFOLINIA
+48 735 790 790

DWU

DWU – skrót od nazwy DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (patrz również - KLIKNIJ). Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) to specjalny dokument potwierdzający zgodność wyrobu budowlanego z przepisem zasadniczym czyli rozporządzeniem 305/2011 oraz przepisem szczegółowym czyli normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną. Wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) pozwala na naniesienie na wyrób budowlany oznakowania CE.

 

 

 DWU - deklaracja właściwości użytkowych

Rysunek 1 DWU - Deklaracja Właściwości Użytkowych

 


 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer dokumentu:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

3. Producent

4. Upoważniony przedstawiciel

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

6a. Norma zharmonizowana

  • Jednostka lub jednostki notyfikowane

6b. Europejski dokument oceny:

  • Europejska ocena techniczna
  • Jednostka ds. oceny technicznej
  • Jednostka lub jednostki notyfikowane

7. Deklarowane właściwości użytkowe

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a): [imię i nazwisko]

 


 

 szkolenia znak CE i znak budowlany B (DWU)