INFOLINIA
+48 735 790 790

CMC - COMPONENT MATERIAL CATEGORIES

WYKAZ CMC / WYKAZ KATEGORII MATERIAŁÓW SKŁADOWYCH PRODUKTÓW NAWOZOWYCH zgodnie z rozporządzeniem PARLAmentu Europejskiego i rady 2019/1009:

 

 • CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny
 • CMC 2: Rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin
 • CMC 3: Kompost
 • CMC 4: Produkt pofermentacyjny świeżych roślin
 • CMC 5: Produkt pofermentacyjny inny niż produkt pofermentacyjny świeżych roślin
 • CMC 6: Produkty uboczne przemysłu spożywczego
 • CMC 7: Mikroorganizmy
 • CMC 8: Polimerowe składniki pokarmowe
 • CMC 9: Polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe
 • CMC 10: Produkty pochodne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 (produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
 • CMC 11: Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE (dyrektywa o odpadach)

 


UWAGA (znak CE od 16.07.2022 - Nawozy):

Od 16 lipca 2022 produkty nawozowe wymagają oznakowania CE i deklaracji zgodności UE. Podstawą wdrażania znaku CE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.


 

AKADEMIA ZNAKU CE ZAPRASZA NA SZKOLENIA / WEBINARIA  DOTYCZĄCE ZNAKU CE DLA NAWOZÓW 2019/1009.- KLIKNIJ W ILUSTRACJĘ

 

Szkolenie CE nawozy / webinar CE produkty nawozowe 2019/1009