INFOLINIA
+48 735 790 790

Kiedy upływa ważność deklaracji właściwości użytkowych?

Deklaracja właściwości użytkowych to specjalny rodzaj deklaracji zgodności przewidziany dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem CE, które podlegają pod następujące przepisy zasadnicze:

 

  • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
  • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - >>> pobierz przepisy <<<

 

Deklarację właściwości użytkowych wystawia się zatem na, wyroby posiadające swoją normę zharmonizowaną (wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011 -KLIKNIJ) lub na wyroby na których przygotowano Europejską Ocenę Techniczną.

 

 Kiedy upływa ważność deklaracji właściwości użytkowych

Rysunek 1 Kiedy upływa ważność deklaracji włąściwości użytkowych - KLIKNIJ 

 

Kiedy upływa ważność deklaracji właściwości użytkowych?

Ważność deklaracji właściwości użytkowych to temat złożony. Rozpocząć należy od tego, że sam dokument deklaracji właściwości użytkowych nie powinien być ograniczany czasowo. Nie oznacza to jednak, że deklaracja właściwości użytkowych ważna jest zawsze. Ograniczeniami ważności deklaracji właściwości użytkowych będą na pewno przepisy szczegółowe, a dokładnie mówiąc zmieniające się normy zharmonizowane. Normy zharmonizowane czasem wygasają, są uaktualniane, i jeśli wykaz norm zharmonizowanych (nie komitet normalizacyjny czyli np. PKN) wycofa daną normę, to koniec okresu przejściowego, kończy nam też ważność danej deklaracji właściwości użytkowych.

 

Deklaracja właściwości użytkowych traci także ważność gdy wygaśnie Europejski Ocena Techniczna. Oczywiście dotyczy to wyrobów wyprodukowanych po dacie wygaśnięcia Europejskiej Oceny Technicznej.

 

Sytuacja upływu ważności deklaracji właściwości użytkowych może być także związana z upływem ważności procedur nadzoru jednostek notyfikowanych. Dotyczy to głównie wysokich systemów oceny zgodności czyli systemu: system 1, system 1+. System 2+. Więcej informacji – KLIKNIJ


 

Kiedy upływa ważność krajowej deklaracji właściwości użytkowych?

Całkiem podobnie sprawa się ma z krajową deklaracją właściwości użytkowych. Jej ważność kończy się gdy zostaje wycofana norma mająca status normy krajowej, lub kiedy kończy się krajowa ocena techniczna.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych traci także ważność gdy wygaśnie Krajowa Ocena Techniczna. Oczywiście dotyczy to wyrobów wyprodukowanych po dacie wygaśnięcia Krajowej Oceny Technicznej.

  

Potrzebujesz dodatkowych informacji w zakresie ważności deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowychskorzystaj z naszego szkolenia >>> KLIKNIJ.

 

Potrzebujesz więcej informacji w temacie ważności DWU (deklaracji właściwości użytkowych) skorzystaj z infolinii Europejskiego Punku Konsultacyjnego do spraw Znaku CE i Oznaczenia UKCA >>> KLIKNIJ.

 

  Deklaracja właściwości uzytkowych - webinar CE

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B na dzień 05 września 2022 – 202209051632 – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

 

Centrum Certyfikacji CE-Polska

Przygotował

Jędrzej Borowiak

CECE-Polska

public relations