INFOLINIA
+48 735 790 790

Znak CE dla baterii i akumulatorów?

Co z tymi bateriami - znak CE na baterie ?

 

No i stało się! Baterie będą miały znak CE, deklarację zgodności UE oraz znak selektywnej zbiórki baterii.  Nowe rozporządzenie 2023/1542 to 117 stron, obszerna  143 punktowa preambuła, 96 artykułów, oraz 15 załączników. Powstał bardzo szczegółowy, obszerny i skomplikowany przepis, który reguluje sytuację baterii i znaku CE dla baterii.

 

Cel rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii – rozporządzenie 2023/1542

Tworzenie rozporządzenia 2023/1542 trwało ponad 3 lata, a jego cel to ułożenie spraw związanych z produkcją, i ograniczeniem negatywnego wpływu baterii na środowisko i ludzi. Rozporządzenie 2023/1542 zapobiega i ogranicza negatywne skutki związane z produkcją i późniejszym gospodarowaniem zużytymi bateriami.

 

Co podlega pod rozporządzenie 2023/1542 ?

Rozporządzeniu podlegają baterie czyli wyroby dostarczające energię elektryczną wytwarzaną przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, wyposażony w magazyn wewnętrzny lub zewnętrzny. Rozporządzeniu podlegają także zestawy baterii, moduły baterii.

Znak CE baterie - szkolenie / szkolenie online

 

   

Co nie podlega pod rozporządzenie w sprawie baterii 2023/1542?

Rozporządzenie 2023/1542 nie ma zastosowania do baterii wbudowanych do lub specjalnie zaprojektowanych w celu wbudowania do:

 • sprzętu związanego z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich, broni, amunicji i materiału wojennego, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
 • sprzętu zaprojektowanego do wysłania w przestrzeń kosmiczną.
 • do sprzętu specjalnie zaprojektowanego do celów bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

 

Baterie a zmieniające się przepisy

 

Od wielu lat baterie nie były w zakresie dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń mówiących o oznakowaniu CE. Baterie podlegały przepisom:

 • DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (Text with EEA relevance
 • DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

wraz z wieloma zmianami:

 • DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance)
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

ale przepisy te zostały zastąpione:

 • REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE

I oznaczenie CE staje się wymogiem.

 

 

>>> PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA CE BATERII - KLIKNIJ <<<

>>> OZNAKOWANIE CE BATERII I AKUMULATORÓW - OKRESY PRZEJŚCIOWE <<<

 

 

 Webinar CE dla baterii

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 15 listopada 2023 – 202311152022 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez centrum prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

CE-Polska - kontakt

 

Przygotował: Jędrzej Borowiak,

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations