INFOLINIA
+48 735 790 790

Certyfikacja maszyn – na czym polega nadanie oznaczenia CE dla maszyn i urządzeń ?

Certyfikacja maszyn na znak CE to pojęcie bardzo obszerne. Po pierwsze czym definicyjnie jest maszyna ?

Na początek warto zagłębić się w dyrektywę maszynową czyli dyrektywę 2006/42/WE i definicję maszyny:

Maszyna - zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

 

Obecnie produkowane maszyny z racji wykorzystywania prądu i elektroniki do sterowania podlegają co najmniej pod następujące przepisy zasadniacze:

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 
 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
 • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

Jak wygląda procedura certyfikacji maszyn ?

 

Certyfikacja maszyn – znak CE w punktach.

 1. Identyfikacja przepisów zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia).
 2. Identyfikacja przepisów szczegółowych (normy zharmonizowane)
 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej pod potrzeby oznakowani CE.
 4. Udowodnienie zgodności.
 5. Badania.
 6. Analizy ryzyka.
 7. DTR  / instrukcja obsługi.
 8. Oznakowanie znakiem CE
 9. Wystawienie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE

 

Certyfikacja maszyny - więcej informacji

Chcesz większość procesu certyfikacji maszyny lub cały proces certyfikacji maszyny wykonać samemu – kliknij w link https://www.ce-polska.pl/szkolenie---ce-dla-maszyn-i-urzadzen---dyrektywa--maszynowa--niskonapieciowa--kompatybilnosc-elektromagnetyczna.html