INFOLINIA
+48 735 790 790

Tylko nie CERTYFIKAT CE !

Certyfikat CE, to pojęcie potoczne, nie mające uzasadnienia w przepisach zasadniczych czyli w dyrektywach Nowego Podejścia, w przepisach krajowych, ani w przepisach szczegółowych czyli w normach zharmonizowanych. Certyfikat CE to pojęcie nie istniejące w systemie prawnym.

 

Mówiąc o certyfikacie CE większość myśli o deklaracji zgodności WE (EC declaration of conformity), deklaracji zgodności UE (EU declaration of conformity) lub deklaracji właściwości użytkowych (the declaration of performance) - dotyczy rozporządzenia 305/2011 CPR w sprawie wyrobów budowlanych.

Deklaracja zgodności WE dotyczy wyrobów objętych dyrektywami  sprzed 2011 roku. Przykładem może być dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE czy dyrektywa medyczna 93/42/WE.

Deklaracja zgodności UE dotyczy wyrobów objętych dyrektywami po roku 2011. Przykładem może być dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE, dyrektywa urządzeń pomiarowych MID 2014/32/UE czy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Deklaracja właściwości użytkowych zarezerwowana jest tylko dla wyrobów budowlanych zgodnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011, które jest nazywane rozporządzeniem CPR. Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE na podstawie normy zharmonizowanej lub na podstawie Europejskie Oceny Technicznej.

Oczywiście istnieją jeszcze różne skrzyżowania wyżej wymienionych nazw. Przykładem może być bama garażowa, która ma elektroniczne sterownie dla której użyjemy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD, oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC. Dla takiego wyrobu wystawiamy dokument zawierający charakterystyczne cech deklaracji ze wszystkich wskazanych przepisów. Oznacza to, że w celu nadania znaku CE dla takiej maszyny musimy wystawić deklaracje zgodności WE/UE lub deklarację zgodności UE/WE.

 

Rys.1 Certyfikacja bramy garażowej to korzystanie z wielu dyrektyw i rozporządzeń - 305/2011, 2006/42/WE, 2014/53/UE itd.

 

Następnym dziwnym przypadkiem są wyroby budowlane, które dzięki swojej budowie podlegają pod inne dyrektywy poza rozporządzeniem 305/2011. Przykładem może być brama garażowa, która podlega dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywie RoHS 2011/65/UE, a nie rzadko dyrektywie radiowej 2014/53/UE, i WEEE. Dla takiego wyrobu zamiast niepoprawnego certyfikatu CE musimy wystawić deklarację właściwości użytkowych oraz deklarację zgodności WE/UE czyli dwa odrębne dokumenty.

 

Pojęciem: „CERTYFIKAT CE” posługują się tylko CI którzy mają niewielkie pojęcie o dyrektywach Nowego Podejścia, najnowszych rozporządzeniach i znaku CE. Na czele grup używających na co dzień pojęcia Certyfikat CE stoją:

  • Celnicy,
  • Urzędnicy,
  • Osoby przygotowujące zamówienia publiczne,
  • Zwykli konsumenci.

 

Pojęcie certyfikacji CE jest bardzo popularne. Następne niepoprawne pojęcie używane bardzo często to DEKLARACJA CE / DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE. Pojęcie jest niepoprawne, jednak dzięki nieudolnym tłumaczom ministerstw i PKN, pojęcie znalazło swoje odzwierciedlenie w przetłumaczonych przepisach. Obecnie coraz trudniejsze do spotkania.

 

Masz pytanie związane z procesami oceny zgodności oraz deklaracjami zgodności WE / UE skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790. Zapraszamy.