INFOLINIA
+48 735 790 790

Kiedy na wyrób budowlany wystawiamy (DoP) Deklarację Właściwości Użytkowych a kiedy Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (do 31.12.2016 Krajową Deklaracje Zgodności) ?

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (Declaration of Performance DoP) i Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU to dokumenty, które są potwierdzeniem przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobu budowlanego, który klasyfikowany jest według:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (rozporządzenie 305/2011)

lub

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.16.1966)

 

Deklarację Właściwości Użytkowych na wyrób budowlany wystawiamy, kiedy podlega on tak zwanej normie zharmonizowanej z rozporządzeniem 305/2011 (dyrektywą 89/106/EWG) lub kiedy mamy Europejską Ocenę Techniczną. Dokument ten dotyczy zatem wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem CE.

 

Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych na wyrób budowlany wystawiamy, kiedy podlega on tak zwanej normie krajowej, która nie ma statusu normy wycofanej (dostępnej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl) lub kiedy wystawiono na niego Krajową Ocenę Techniczną (do 31.12.2016 Krajową Aprobatę Techniczną. Dokument ten dotyczy zatem wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem B.