INFOLINIA
+48 735 790 790

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD i (najnowsze) rozporządzenie 2023/1230

  

skrót: MD / MR
numer (język polski): 2006/42/WE do 14.01.2027  /   2023/1230 od 14.01.2027
numer (język angielski): 2006/42/EC   /   2023/1230
uaktualnienia: 2009/127/WE (doytyczy 2006/42/WE)
poprzednio obowiązujące:

89/392/EWG, 98/37/WE, 2006/42/WE

 

 

Dyrektywa maszynowa MD / Dyrektywa 2006/42/WE (do 14 stycznia 2027):

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 

Rozporządzenie maszynowe – rozporządzenie 2023/1230 (od 14 stycznia 2027):

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (Text with EEA relevance)

 

Dyrektywa maszynowa / dyrektywa 2006/42/WE - zakres

Dyrektywa maszynowa / dyrektywa MD / dyrektywa 2006/42/WE dotyczy: maszyn; wyposażenia wymiennego maszyn; elementów bezpieczeństwa; osprzętu do podnoszenia; łańcuchów, lin i pasów; odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu; maszyn nieukończonych (specjalna procedura i sprcjalna deklaracja włączenia maszyny nieukończonej.

Aby sprecyzować zakres dyrektywy maszynowej 2006/42WE, najlepiej odnieść się do definicji maszyny. Maszyną nazywamy (definicja maszyny):

 • zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
 • zespół określony w punkcie powyżej, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
 • zespół określony w punkcie w punktach powyżej, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,
 • zespoły maszyn określone w punkach powyżej lub maszyny nieukończone określone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,
 • zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

 

 

Rysunek 1 Przykładowe wyroby podlegające pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE (dyrektywa 2006/42/WE)

 


 

Dyrektywa maszynowa / dyrektywa 2006/42/WE - wyłączenia

Z zakresu niniejszej dyrektywy (dyrektywa maszynowa) wyłączone są:

 • elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i dostarczone przez producenta oryginalnej maszyny;
 • urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki;
 • maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną;
 • broń, w tym broń palna;
 • następujące środki transportu: — ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/WE, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;
 • pojazdy silnikowe i ich przyczepy objęte dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep , z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;
 • pojazdy objęte dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. odnoszącą się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;
 • pojazdy silnikowe przeznaczone wyłącznie do udziału w wyścigach;
 • środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych środkach transportu;
 • statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach lub jednostkach;
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji;
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w laboratoriach;
 • górnicze urządzenia wyciągowe;
 • maszyny przeznaczone do przemieszczania artystów podczas przedstawień artystycznych;
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny w następujących dziedzinach, w stopniu, w jakim jest on objęty dyrektywą 2014/35/UE, w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia:  urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczone do użytku domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt informatyczny, maszyny biurowe powszechnego użytku, aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia, silniki elektryczne;
 • następujące rodzaje sprzętu elektrycznego wysokiego napięcia: aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza, transformatory.

  

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obowiązuje od 29 grudnia 2009. Dyrektywę poprzedzała stara dyrektywa maszynowa 98/37/WE. Przedmioty podlegające pod niniejsza dyrektywę zostają oznaczone znakiem CE.

 

Dyrektywa maszynowa / dyrektywa 2006/42/WE w związku z datą wejścia w życie wymaga wystawienia deklaracji zgodności WE. Jeśli wyrób wymaga innych dyrektyw poza dyrektywą 2006/42/WE, np. dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE lub kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (nowe dyrektywy po 2011), będzie trzeba wystawić deklarację zgodności WE / UE.

 

 

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat znaku ce dla maszyn i urządzeń >>> KLIKNIJ

Jęli masz pytania skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego - numer tel. +48 735 790 790.

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znaku CE dla maszyn i urządzeń - szkolenie CE dla maszyn i urzadzeń

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE, na dzień 12 kwietnia 2023 – 202304121946 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 CECE-Polska - znak CE na każdym poziomie Twoich potrzeb

Przygotowała: Monika Zawadzka

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

- lider kompleksowych wdrożeń oznaczenia CE - 

public relations