INFOLINIA
+48 735 790 790
08/06/2016

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy RAD 2014/53/UE od 8 lipca 2016.

W dniu 13 czerwca 2016 wygasła dotychczasowa dyrektywa R&TTE 199/5/WE i zastąpiła ją dyrektywa RAD 2014/53/UE"

  • Dyrektywa Parlamentu Europeskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
  • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance

 

W dniu 8 lipca 2015 ukazał się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy RAD 2014/53/UE:

  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 249/01)
  • Commission communication in the framework of the implementation of the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity - OJ C 249 of 08/07/2016

 

 

Szymon Maliński

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

oddział Września (wlkp)