INFOLINIA
+48 735 790 790

Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia są przepisami, które wymagają naniesienia oznakowania CE i wystawienia deklaracji zgodności WE lub deklaracji zgodności UE (w przypadku rozporządzenia 305/2011 CPR w sprawie wyrobów budowlanych wymaga się wystawienia deklaracji właściwości użytkowych). Procesy oceny zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia wymagaja przygotowania odpowiedniej dokumentacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się telefoniczne z naszym biurem - telefon +48 61 830 81 81.

 


 

89/686/EWG Dyrektywa środków ochrony indywidualnej

 • Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG)
 • Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

Uaktualnienia: 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE

 


 

90/385/EWG Dyrektywa urządzeń medycznych aktywnego osadzenia

 • Dyrektywa Rady z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania
 • Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices

Uaktualnienia: 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE, 


 

92/42/EWG Dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych

 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

Uaktualnienie: 93/68/EWG


 

93/42/EWG Dyrektywa urządzeń medycznych

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

Uaktualnienia: 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE, 


 

Dyrektywa 98/79/WE Dyrektywa urządzeń in vitro

 • Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices

 

305/2011 Wyroby budowlane

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 

 

2000/9/WE Dyrektywa urządzeń linowych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
 • Directive 2000/9/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons

 

2000/14/WE Dyrektywa hałasowa

 • Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
 • Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Uaktualnienia: 2005/88/WE


 

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 

2009/48/WE Dyrektywa zabawkowa

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek
 • Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys

 

2009/125/WE Dyrektywa ekoprojektu

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 • Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

uaktualnienia: 2010/30/UE

dodatkowe regulacje: (EU) No 206/2012; 641/2009; 622/2012; 617/2013; 1016/2010; 66/2014; 640/2009, 4/2014;327/2011; 92/42/EWG; 814/2013; 813/2013; 2015/1188; 2015/1185; 2015/1189; 1194/2012; 2015/1428; 245/2009; 347/2010; 2015/1428; 278/2009; 2015/1095; 643/2009; 107/2009; 1275/2008; 801/2013; 642/2009; 801/2013; 548/2014; 548/2014; 932/2012; 666/2013; 1253/2014; 1015/2010; 547/2012


 

2009/142/WE Dyrektywa urządzeń spalających paliwa gazowe

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe
 • Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuel

 

2011/65/UE Dyrektywa RoHS

 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

 

2013/29/UE Dyrektywa fajerwerki

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)
 • Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast) 

 

2013/53/UE Dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE
 • Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

 

2014/28/UE Dyrektywa środków wybuchowych do użytku cywilnego

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (recast) 

 

2014/29/UE Dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels

 

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC

 • Dyrektywa 2014/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments

 

2014/32/UE Dyrektywa urządzeń pomiarowych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments

 

2014/33/UE Dyrektywa dźwigowa

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
 • Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts

 

2014/34/UE Dyrektywa ATEX – urządzeń pracujących w atmosferze potencjalnego wybuchu

 • Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) 

 

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD

 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętuu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
 • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

 

2014/53/UE Dyrektywa radiowa RED

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
 • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

 

2014/68/UE Dyrektywa ciśnieniowa

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment

 

 

 

Więcej informacji szczegółowych o wyżej wymienionych przepisach znajdziecie Państwo w menu DYREKTYWY (bezpośredni link: http://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce)


 

 

PRZEPISY DO POBRANIA - DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA: