INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/30/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Informacje o poniższych dyrektywach znajdziesz na naszej nowej stronie www w MENU >>> DYREKTYWY <<<

 

 • 89/686/EWG Dyrektywa środków ochrony indywidualnej PPE
 • 90/385/EWG Dyrektywa aktywnych wszczepialnych implantów medycznych
 • 93/42/EWG Dyrektywa medyczna
 • 98/79/WE Dyrektywa wyrobów medycznych in vitro
 • 2006/42/WE (zastąpiła dyrektywę 98/37/EWG) Dyrektywa maszynowa
 • 2009/48/WE (zastąpiła dyrektywę 89/378/EWG)
 • 2009/125/WE i 2010/30/UE  Dyrektywa ekoprojektu
 • 2009/142/WE (zastąpiła dyrektywę 90/396/EWG) Dyrektywa urządzeń spalających paliwa gazowe
 • 2011/65/WE (zastąpiła dyrektywę 2002/95/WE) Dyrektywa RoHS (substancje niebezpieczne)
 • 2013/29/UE (zastąpiła dyrektywę 2007/23/WE) Dyrektywa fajerwerków
 • 2013/53/UE (zastąpiła dyrektywę 94/25/WE) Dyrektywa łodzi i jachtów rekreacyjnych
 • 2014/28/UE (zastąpiła dyrektywę 93/15/EWG) Dyrektywa materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • 2014/29/EU (zastąpiła dyrektywę 2009/105/WE i dyrektywę 87/404/EWG) Dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych SPVD
 • 2014/30/UE (zastąpiła dyrektywę 2004/108/WE i 89/336/EWG) Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • 2014/31/UE (zastąpiła dyrektywę 2009/23/WE) Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI
 • 2014/32/UE (zastąpiła dyrektywę 2004/22/WE) Dyrektywa urządzeń pomiarowych MID
 • 2014/33/UE (zastąpiła dyrektywę 95/16/WE) Dyrektywa dźwigowa (windy)
 • 2014/34/UE (zastąpiła dyrektywę 94/9/WE) Dyrektywa ATEX
 • 2014/35/UE (zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE i 73/23/EWG) Dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2014/68/UE (zastąpiła dyrektywę 97/23/EWG) Urządzenia ciśnieniowe PED
 • 2014/53/UE (zastąpiła dyrektywę 1999/5/WE R&TTE) Dyrektywa radiowa RED
 • 305/2011 (zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG CPD) Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR

 

Masz pytania w sprawach oznakowania CE, znaku budowlanego B, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, krajowej deklaracji właściwości użytkowych, etykiet ze znakiem CE i B – skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790 lub skontaktuj się z naszym biurem +48 61 830 81 81.

 

Zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony www.