INFOLINIA
+48 735 790 790

305/2011 Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR

skrót: CPR 
numer (język polski): 305/2011
numer (język angielski): 305/2011
uaktualnienia: 568/2014, 574/2014
poprzednio obowiązujące:

89/106/EWG

 

 

Rozporządzenie CPR / Rozporządzenie 305/2011 (przepis zasadniczy):

 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
  • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 

Rozporządzenie reguluje sprawy oznakowania CE dla wyrobów budowlanych, oraz dopuszcza rozwiązania krajowe (dopuszczenie jednostkowe, znak budowlany B). Dualizm oznakowani znak CE / znak B tworzy z wyżej wymienionego przepisu najtrudniejszy przepis z grona przepisów mówiących o oznakowaniu CE. Rozporządzenie 305/2011 przywołuje, że wyrobem budowlanym jest wszystko to co zostaje trwale wbudowane w obiekty budowlane lub części obiektów budowlanych, co ma znaczący wpływ na włąsciwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Należy pamiętać, że powyższa definicja pisana na podstawie art.2 pkt 1 rozporządzania 305/2011 jest mocno nieprecyzyjna. Tym samym ostateczną informację na temat podlegania wyrobu 305/2011 CPR można znaleźć w mandatach MANDATY CEN NA OPRACOWANIE NORM ZHARMONIZOWANYCH.