INFOLINIA
+48 735 790 790

Poradniki

Poradzimy Państwu jak rozwiązać problemy ze znakiem CE

W niniejszym rozdziale naszej strony poradzimy jak rozwiązać różne problemy związane z oznaczeniem CE, deklaracjami zgodności WE, deklaracjami zgodności UE, deklaracjami właściwości użytkowych, krajowymi deklaracjami zgodności, dyrektywami Nowego Podejścia i normami zharmonizowanymi.

NIe znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytanie skorzystaj z pomocy EUROPEJSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO - telefon +48 735 790 790.

Jak sprawdzić jakim dyrektywom Nowego Podejścia podlega dany wyrób ? Czy są jakieś listy wyrobów wymagających oznakowania CE ? Czy dyrektywy Nowego Podejścia precyzyjnie określają wyroby, które im podlegają ? 

Więcej

Kiedy nadać znak CE na wyrób budowlany ? Kiedy nadać znak budowlany B na wyrób budowlany ?

 

Sprawa wcale nie jest łatwa. Znak CE to znak ponad europejski, który obowiązuje na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Znak bardzo pożądany przez producentów i upoważnionych przedstawicieli producentów. Z drugiej strony znak B. Znak krajowy, jednak należy pamiętać, że wyrób wprowadzony w jednym kraju EOG może się poruszać po całym EOG. 

Więcej

Deklaracja zgodności WE / deklaracja zgodności UE / deklaracja właściwości użytkowych mogą (co nie oznacza, że w każdym przypadku muszą) być dołączone do wyrobu, jednak są przypadki kiedy dokumenty, a raczej ich kopie muszą być dołączone do produktów.. Tak jest na przykład w przypadku maszyn.  

Więcej

Jak wystawić deklarację zgodności WE krok po kroku.

Więcej

Jak wystawić dokument – DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE -  krok po kroku.

Więcej

Jak wystawić dokument – DEKLRACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - krok po kroku.

Więcej

Jak wystawić dokumet KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - krok po kroku.

 

Więcej

Certyfikacja CE jest procesem trudnym i długim, pochłaniającym nie rzadko bardzo konkretne środki finansowe. Jednak Certyfikacja CE czyli tak naprawdę proces oceny zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia to proces bardzo często do przeprowadzenia w tak zwanym module A, module samooceny producenta (dla wyrobów budowlanych - system oceny stałości właściwości użytkowych 4 dla rozporządzenia 305/2011 CPR w sprawie wyrobów budowlanych). Jeśli chcecie Państwo przeprowadzić proces oznakowania CE (znaku budowlanego B) samodzielnie warto skorzystać ze specjalnych szkoleń, które w Polsce przeprowadza CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska na których otrzymacie certyfikat, obszerne materiały szkoleniowe, dostęp do najnowszych przepisów oraz dostęp do infolinii. Więcej o szkoleniach – http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce  (Certyfikacja CE - szkolenia)

Więcej

Znak CE zabawki ? Czy zabawki wymagają przeprowadzenia procedury oceny zgodności ? Jeżeli dziecko w wieku do 14 roku życia, używa danego przedmiotu podczas zabawy to mamy do czynienia z zabawką w myśl dyrektywy 2009/48/WE (dyrektywa TOYS):

  • Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Jeśli mamy do czynienia z zabawką w myśl dyrektywy 2009/48/WE to dla zabawki musimy przeprowadzić proces oceny zgodności i finalnie oznakować ją znakiem CE. W procesie znakowania CE zabawki wykorzystuje się następujące normy zharmonizowane: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14, EN 62115.

 

Więcej

Wdrożenie oznakowania CE najlepiej zacząć od gruntownego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za proces oceny zgodności (proces, którego efektem jest wdrożenie oznakowania CE).


 

Więcej

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (Declaration of Performance DoP) i Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU to dokumenty, które są potwierdzeniem przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobu budowlanego, który klasyfikowany jest według:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (rozporządzenie 305/2011)

lub

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.16.1966)
Więcej

Certyfikacja maszyn na znak CE to pojęcie bardzo obszerne. Po pierwsze czym definicyjnie jest maszyna ?

Na początek warto zagłębić się w dyrektywę maszynową czyli dyrektywę 2006/42/WE i definicję maszyny:

Maszyna - zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

 

Więcej