INFOLINIA
+48 735 790 790

Dyrektywy

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA - ABC dyrektyw Nowego Podejścia

Poniżej wymieniono wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia. Dyrektywy Nowego Podejścia są przepisami, które wymagają nanoszenia oznaczenia CE. 

Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczą następujących grup wyrobów: wyrobów niskonapięciowych, elektronicznych, prostych zbiorników ciśnieniowych, zabawek, wyrobów budowlanych, maszyn, środków ochrony indywidualnej, wyrobów medycznych, wyrobów in vitro, wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) środków wybuchowych do użytku cywilnego, ATEX, łodzi i jachtów rekreacyjnych, wind (dźwigi), urządzeń ciśnieniowych, urządzeń radiowych, kolei linowych, przyrządów pomiarowych, urządzeń spalających paliwa gazowe, wyrobów pirotechnicznych.

 

Więcej informacji poniżej. Masz pytania szczegółowe zadzwoń +48 61 830 81 81 

skrót: CPR 
numer (język polski): 305/2011
numer (język angielski): 305/2011
uaktualnienia: 568/2014, 574/2014
poprzednio obowiązujące:

89/106/EWG

 

 

Rozporządzenie CPR / Rozporządzenie 305/2011 (przepis zasadniczy):

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 
Więcej
skrót: MD
numer (język polski): 2006/42/WE
numer (język angielski): 2006/42/EC
uaktualnienia: 2009/127/WE
poprzednio obowiązujące:

98/37/WE, 89/392/EWG

 

Dyrektywa maszynowa MD / Dyrektywa 2006/42/WE:

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 

Więcej
skrót: LVD
numer (język polski): 2014/35/UE
numer (język angielski): 2014/35/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

73/23/EWG, 93/68/EWG, 2006/95/WE

 

Dyrektywa 2014/35/UE / dyrektywa niskonapięciowa:

 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

 • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Więcej
skrót: EMC
numer (język polski): 2014/30/UE
numer (język angielski): 2014/30/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

89/336/EWG, 93/68/EWG, 2004/108/WE

 

Dyrektywa 2014/30/UE / dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej / dyrektywa EMC:

 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

 

Więcej
skrót: RoHS
numer (język polski): 2011/65/UE
numer (język angielski): 2011/65/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2002/95/WE

 

Dyrektywa 2011/65/UE / dyrektywa RoHS / dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Więcej
skrót: RED
numer (język polski): 2014/53/UE
numer (język angielski): 2014/53/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

1999/5/WE (R&TTE)

 

Dyrektywa 2014/53/UE / dyrektywa RAD / dyrektywa radiowa:

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
 • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
Więcej
skrót: ATEX
numer (język polski): 2014/34/UE
numer (język angielski): 2014/34/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

94/9/WE

 

Dyrektywa 2014/34/UE / dyrektywa ATEX::

 • Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) 
Więcej
skrót: MD
numer (język polski): 2009/48/WE
numer (język angielski): 2009/48/EC
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

89/378/EWG

 

Dyrektywa 2009/48/WE / dyrektywa zabawkowa / dyrektywa TD:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek
 • Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
Więcej
skrót: PED
numer (język polski): 2014/68/UE
numer (język angielski): 2014/68/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

97/23/WE

 

Dyrektywa 2014/68/UE / dyrektywa ciśnieniowa / dyrektywa PED:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment
Więcej
skrót: SPV
numer (język polski): 2014/29/UE
numer (język angielski): 2014/29/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2009/105/WE

 

Dyrektywa 2014/29/UE / dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywa SPV

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels
Więcej
skrót: PPE
numer (język polski): 2016/425
numer (język angielski): 2016/425
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

89/686/EWG, 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE

 

Rozporządzenie 2016/425 / rozporządzenie PPE - dyrektywa PPE / rozporządzenie środków ochrony indywidualnej::

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 • REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 
Więcej
skrót: -
numer (język polski): 2013/53/UE
numer (język angielski): 2013/53/EU
uaktualnienia:  
poprzednio obowiązujące:

94/25/WE, 2003/44/WE

 

Dyrektywa 2013/53/UE / dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE
 • Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC
Więcej
skrót: MID
numer (język polski): 2014/32/UE
numer (język angielski): 2014/32/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2004/22/WE

 

Dyrektywa m2014/32/WE / dyrektywa MID / dyrektywa urządzeń pomiarowych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments
Więcej
skrót: NAWI
numer (język polski): 2014/31/UE
numer (język angielski): 2014/31/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2009/23/WE

 

Dyrektywa 2014/31/UE / dyrektywa NAWI / dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments

 

Więcej
skrót:
numer (język polski): 2013/29/UE
numer (język angielski): 2013/29/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2007/23/WE

 

Dyrektywa 2013/29/UE / dyrektywa fajerwerki 2013/29/UE:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)
 • Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast) 
skrót: -
numer (język polski): 2014/28/UE
numer (język angielski): 2014/28/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

93/15/EWG

 

Dyrektywa 2014/28/UE / dyrektywa środków wybuchowych do użytku cywilnego:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (recast) 
skrót: GAD
numer (język polski): 2016/426
numer (język angielski): 2016/426
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2009/142/WE, 90/396/EWG

 

Rozporządzenie 2016/426 / rozporządzenie GAD (zastąpiła dyrektywę 2009/142/WE / dyrektywa GAD / dyrektywa urządzeń gazowych):

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE
 • REGULATION (EU) 2016/426 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC 
skrót: LIFTS
numer (język polski): 2014/33/UE
numer (język angielski): 2014/33/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

95/16/WE

 

Dyrektywa 2014/33/UE / dyrektywa Lifts / dyrektywa dźwigowa::

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UEz dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
 • Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts
skrót: -
numer (język polski): 93/42/EWG
numer (język angielski): 93/42/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE, 
poprzednio obowiązujące:

76/764/EWG

 

Dyrektywa 93/42/EWG / dyrektywa medyczna

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices to lifts and safety components for lifts

 

 

skrót: -
numer (język polski): 98/79/WE
numer (język angielski): 98/79/EC
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa 98/37/WE / dyrektywa urządzeń in vitro:

 • Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices
skrót: -
numer (język polski): 93/42/EWG
numer (język angielski): 93/42/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG, 98/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE, 
poprzednio obowiązujące:

76/764/EWG

 

 

Dyrektywa 93/42/EWG / dyrektywa medyczna:

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
skrót: -
numer (język polski): 2009/125/WE
numer (język angielski): 2009/125/EC
uaktualnienia: 2010/30/UE
poprzednio obowiązujące:

92/75/EWG, 2005/32/WE, 2008/28/WE,

dodatkowe reglulacje: (EU) No 206/2012; 641/2009; 622/2012; 617/2013; 1016/2010; 66/2014; 640/2009, 4/2014;327/2011; 92/42/EWG; 814/2013; 813/2013; 2015/1188; 2015/1185; 2015/1189; 1194/2012; 2015/1428; 245/2009; 347/2010; 2015/1428; 278/2009; 2015/1095; 643/2009; 107/2009; 1275/2008; 801/2013; 642/2009; 801/2013; 548/2014; 548/2014; 932/2012; 666/2013; 1253/2014; 1015/2010; 547/2012

 

Dyrektywa 2009/125/WE / dyrektywa ekoprojekt:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 • Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
skrót: -
numer (język polski): 89/655/EWG
numer (język angielski): 89/655/EEC
uaktualnienia: 95/63/WE, 2001/45/WE, 2007/30/WE, 2009/104/WE
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa 89/655/EWG dyrektywa narzędziwowa (dyrektywa stanowi jedną z dyrektyw społecznych) - dyrektywę 2009/104/WE warto sotować jako tekst ujednolicony:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (Text with EEA relevance)
skrót: OND
numer (język polski): 2000/14/WE
numer (język angielski): 2000/14/EC
uaktualnienia: 2005/88/WE
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE

 • Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
 • Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
skrót: -
numer (język polski): 2016/424
numer (język angielski): 2016/424
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2000/9/WE

 

Rozporządzenie 2016/424 (poprzenia dyrektywa 2000/9/WE) - rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 
 • REGULATION (EU) 2016/424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC
skrót: -
numer (język polski): 92/42/EWG
numer (język angielski): 92/42/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG
poprzednio obowiązujące:

 

 

Dyrektywa 92/42/EWG / dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych:

 

 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels