INFOLINIA
+48 735 790 790

89/686/EWG Dyrektywa środków ochrony indywidualnej PPE

skrót: PPE
numer (język polski): 89/686/EWG
numer (język angielski): 89/686/EEC
uaktualnienia: 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE
poprzednio obowiązujące:

-

 

Dyrektywa 89/686/EWG / dyrektywa PPE / dyrektywa środków ochrony indywidualnej::

 • Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG)
 • Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

 

Dyrektywa 89/686/EWG / dyrektywa ŚOI / dyrektywa PPE / dyrektywa środków ochrony indywidualnej

 

Dyrektywa 89/686/EWG / dyrektywa ŚOI / dyrektywa PPE / dyrektywa środków ochrony indywidualnej swoim zakresem obejmuje każde urządzenie lub przyrząd przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa.

 

Środek ochrony indywidualnej to także:

 • zespół składający się z kilku urządzeń lub przyrządów, które zostały ze sobą nierozerwalnie połączone przez producenta celem ochrony człowieka przed jednym lub wieloma potencjalnymi jednoczesnymi zagrożeniami;
 • urządzenie lub przyrząd, połączone rozłącznie lub nierozłącznie z nieochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego noszonym lub też trzymanym przez osobę w celu wykonywania określonych czynności;
 • wymienne składniki ŚOI, które są istotne dla ich właściwego funkcjonowania i używane wyłącznie do takich środków;

 

Dyrektywa 89/686/EWG / dyrektywa ŚOI / dyrektywa PPE / dyrektywa środków ochrony indywidualnej swoim zakresem nie obejmuje:

 • ŚOI ujętych w innych dyrektywach podjętych w tym samym celu co niniejsza dyrektywa i dotyczących wprowadzania na rynek towarów, ich swobodnego przepływu i bezpieczeństwa,
 • Środków ochrony indywidualnej zaprojektowanie i wykonane specjalnie na użytek sił zbrojnych lub w celu utrzymania porządku publicznego (hełmy, tarcze itp.),
 • Środków ochrony indywidualnej zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów samoobrony (pojemniki aerozolowe, osobista broń odstraszająca itp.),
 • Środków ochrony indywidualnej powszechnego użytku, zapewniające ochronę przed:
  • niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nakrycia głowy, odzież sezonowa, obuwie, parasole itp.),
  • wilgocią i wodą (rękawice do zmywania naczyń itp.),
  • ciepłem (rękawice itp.),
 • Środków ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony i ratowania osób na statkach lub w samolotach, które nie są przeznaczone do stałego noszenia.

 

Więcej informacji o dyrektywie 89/686/EWG / dyrektywie ŚOI / dyrektywie PPE / dyrektywie środków ochrony indywidualnej udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa 89/686/EWG omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE