INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

skrót: EMC
numer (język polski): 2014/30/UE
numer (język angielski): 2014/30/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

89/336/EWG, 93/68/EWG, 2004/108/WE

 

Dyrektywa 2014/30/UE / dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej / dyrektywa EMC:

  • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
  • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

 

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE), zwana dyrektywą EMC dotyczy aparatury rozumianej jako każde gotowe urządzenie lub ich kombinacje udostępnione na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne przeznaczone dla użytkownika końcowego i które mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, lub na których działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ. Dyrektywa 2014/30/UE ( dyrektywa EMC ) dotyczy także instalacji stacjonarnych rozumianych jako szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane, instalowane i których przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w z góry określonym miejscu.

Najprościej tłumacząc dyrektywa 2014/30/UE (dyrektywa EMC) dotyczy wszystkich urządzeń, które zawierają aktywne elementy elektroniczne. Jeśli nie jesteś pewien czy Twój wyrób podlega dyrektywie EMC (dyrektywie 2014/30/UE), zadaj sobie poniższe pytania. Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z nich, oznacza konieczność zastosowania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej  (dyrektywy 2014/30/UE):

 

Pytania pomagające na zakwalifikowanie wyrobu pod dyrektywę 2014/30/UE (dyrektywę EMC):

1. Czy wyrób zawiera elementy elektryczne i elektroniczne ?
2. Czy wyrób zawiera elementy czynne np. tranzystory, układy scalone ?
3. Czy istnieją w układzie parametry regulowane elektronicznie ?
4. Czy w urządzeniu zachodzą procesy przełączanie, poza włączaniem i wyłączaniem, czyli np. zmiany częstotliwości, impulsy o dużej amplitudzie ?
5. Czy mamy do czynienie ze zjawiskiem powstawania łuku elektrycznego ?
6. Czy przy włączeniu powstają duże prądy rozruchowe ?

 

Więcej informacji o dyrektywie EMC udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa EMC omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE i na szkoleniu dotyczącym ZNAKU CE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ.