INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/53/UE Dyrektywa radiowa RED (poprzednio obowiązująca 1999/5/WE R&TTE)

skrót: RED
numer (język polski): 2014/53/UE
numer (język angielski): 2014/53/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

1999/5/WE (R&TTE)

 

Dyrektywa 2014/53/UE / dyrektywa RAD / dyrektywa radiowa:

  • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
  • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

 

Dyrektywa RED – 2014/53/UE – dyrektywa radiowa

Dyrektywa RED – to dyrektywa regulująca udostępnianie na rynku urządzeń radiowych. Za urządzenie radiowe zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE uważa się produkt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje lub odbiera fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji, lub produkt elektryczny lub elektroniczny, który musi zostać uzupeł­niony o dodatkowy element, taki jak np. antena, aby mógł celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji. Dyrektywa precyzuje także że fala radiowa to fala elektromagnetyczna o częstotliwościach niższych niż 3000 GHz, które rozchodzą się w przestrzeni bez sztucznego przewodnika.

 

Realizując postanowienia dyrektywy RED (dyrektywy radiowej 2014/53/UE), należy pamiętać o obowiązkowym zapewnieniu zgodności z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE (pomija się zakres napięć dyrektywy LVD / dyrektywa niskonapięciowa), oraz o zapewnieniu zgodności z dyrektywą EMC czyli dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej o numerze 2014/30/UE.

 

Dyrektywa 2011/53/UE swoim zakresem nie obejmuje:

  • Urządzeń radiowych używanych przez radioamatorów (szczegóły załącznik I dyrektywy RED).
  • Wyposażenia statków objęte przepisami dyrektywy Rady 96/98/WE.
  • Wyrobów lotniczych, części i akcesoriów objęte zakresem zastosowania art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
  • Zestawów kontrolnych zbudowanych według indywidualnego projektu, przeznaczonych dla specjalistów i wykorzystywanych wyłącznie w ośrodkach badawczo-rozwojowych do odnośnych celów.

 

Więcej informacji o dyrektywie RED udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa RED 2011/65/UE omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE